fbpx

Technik usług kelnerskich ze specjalnością BARMAN

Hej! 👋🏼 Absolwencie szkoły podstawowej, przed Tobą ważna decyzja. Sprawdź co oferuje Ci Nasza Szkoła! ⬇️

Zdobądź wiedzę i umiejętności kelnerskie. 🍝 Naucz się fachowej i kompleksowej obsługi wszelkich przyjęć okolicznościowych. Dodatkowo opanuj umiejętności barmańskie! 🍹🍸

Technik usług kelnerskich ze specjalnością BARMAN

Opis zawodu.

Kelner wykonuje czynności związane z fachową i kompleksową obsługą konsumenta w różnorodnych zakładach gastronomicznych oraz obsługą wszelkiego rodzaju przyjęć okolicznościowych, imprez gastronomicznych, a także kelnerską obsługą kongresów, targów, wystaw, bankietów, spotkań, konferencji i innych imprez tego rodzaju. Do głównych zadań kelnera można zaliczyć przygotowanie sali konsumenckiej do obsługi gości, obsługiwanie gości z wykorzystaniem różnych technik obsługi,a także serwowanie potraw i napojów w zakładach gastronomicznych na przyjęciach okolicznościowych. Innymi ważnymi zadaniami są: doradzanie konsumentowi i udzielanie informacji na temat podawanych potraw i napojów, posługiwanie się narzędziami, maszynami i urządzeniami wykorzystywanymi do obsługi; nakrywanie i sprzątanie stołów w zależności od rodzaju imprezy (także w obecności gości). Ostatnim, również istotnym, zadaniem jest inkasowanie należności oraz dokonywanie rozliczeń gotówkowych i bezgotówkowych. Osoby wykonujące zawód kelnera powinny cechować: wysoka kultura osobista, miła aparycja, pozytywne nastawienie do ludzi oraz łatwość komunikowania się z otoczeniem. Z uwagi na to, że kelner wykonuje pracę w pozycji stojącej, często w godzinach wieczornych i nocnych, powinien on posiadać dobry stan zdrowia, dużą siłę i odporność fizyczną oraz odporność na stres. Od kelnera wymaga się dużej operatywności, szybkiego dostosowania się do warunków pracy i zmian organizacyjnych, utrzymania porządku i higieny w czasie wykonywania zadań zawodowych oraz dużej odpowiedzialności za obsługę gości.

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik  kelner powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) przygotowywania sal konsumpcyjnych do obsługi gości;

2) wykonywania czynności związanych z obsługą gości;

3) rozliczania usług kelnerskich.

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: język angielski, geografia.

W zawodzie technik obsługi kelnerskiej zostały wyodrębnione następujące kwalifikacje:

HGT.01. Wykonywanie usług kelnerskich

HGT.11. Organizacja usług gastronomicznych

CELE KSZTAŁCENIA
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik usług kelnerskich powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji:

1.  W zakresie kwalifikacji HGT.01.

Wykonywanie usług kelnerskich:

1)     sporządzania potraw i napojów w części handlowo-usługowej zakładu gastronomicznego;

2)     wykonywania czynności związanych z przyjmowaniem gości;

3)     rozliczania usług kelnerskich.

1.  W zakresie kwalifikacji HGT.11.

Organizacja usług gastronomicznych:

1)       planowania i organizowania dodatkowych usług gastronomicznych;

2)       planowania i nadzorowania pracy kelnera;

3)       rozliczania usług gastronomicznych.

Zespół Szkół Gastronomicznych nr 2 prowadząca kształcenie w zawodzie zapewnia pomieszczenia dydaktyczne z wyposażeniem odpowiadającym technologii i technice stosowanej w zawodzie, aby zapewnić osiągnięcie wszystkich efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego oraz umożliwić przygotowanie absolwenta do wykonywania zadań zawodowych.