fbpx

Szkoła Branżowa II stopnia nr 3

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych

Branżowa szkoła ii stopnia nr 3

na podbudowie Branżowej Szkoły i stopnia.

rok szkolny 2020/2021.

 1. Podstawa prawna:
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów,
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe,
 • §  11b ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.)

 

 

 

 1. Oferta edukacyjna:

Kierunki kształcenia w roku szkolnym 2020/2021:

 • Technik technologii żywności,
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych.
Typ szkoły Zawód Klasa Nauczane języki Przedmioty

z zakresem rozszerzonym

BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA NR 10 Technik technologii żywności język angielski chemia
Technik żywienia

i usług gastronomicznych

język angielski geografia

III. Kryteria rekrutacji:

Na semestr pierwszy klasy I publicznej Branżowej Szkoły II Stopnia przyjmuje się:

 • absolwentów Branżowej Szkoły I Stopnia, którzy ukończyli szkołę w okresie 5 lat szkolnych poprzedzających rok szkolny, na który ubiegają się o przyjęcie.
 • kandydatów będących absolwentami dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej, którzy rozpoczęli kształcenie w tej szkole począwszy od roku szkolnego 2012/2013.
 1. Całością prac związanych z przyjmowaniem kandydatów do klas pierwszych kieruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
 2. Kandydat do szkół ponadpodstawowych może ubiegać się o przyjęcie do dowolnej liczby oddziałów w kolejności zgodnej z preferencjami kandydata.
 3.  Kandydat składa dokumenty jedynie w szkole pierwszego wyboru.
 4.  Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału Branżowej Szkoły II Stopnia nr 3 w kolejności zgodnej z sumą uzyskanych punktów, aż do wyczerpania planowanego limitu miejsc.W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym uwzględnia się łącznie następujące kryteria o jednakowej wartości:
 • wielodzietność rodziny kandydata,
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność dziecka kandydata,
 • niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę,
 • samotne wychowywanie dziecka przez kandydata
 1. 6. Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Branżowej Szkoły II Stopnia nr 3 zostanie podana na stronie internetowej szkoły (https://zsgnr2krakow.pl/) oraz zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w szkole.
 2. 7. Złożenie przez osobę zakwalifikowaną, oryginału świadectwa ukończenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej lub Branżowej Szkoły I Stopnia, oryginału zaświadczenia o zawodzie nauczanym w Branżowej Szkole I Stopnia lub w Zasadniczej Szkole Zawodowej, którego zakres odpowiada kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w Branżowej Szkole II Stopnia oraz innych wymaganych przez szkołę dokumentów w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji jest potwierdzeniem wyboru i podstawą do umieszczenia ucznia na liście przyjętych do Szkoły II Stopnia nr 3.

Nieprzekazanie w określonym terminie wyżej wymienionych dokumentów jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w Branżowej Szkole II Stopnia i skreśleniem go z listy uczniów.

 1. 8. Wyniki rekrutacji ogłasza się przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Branżowej Szkoły II Stopnia oraz przez podanie listy na stronie internetowej szkoły.
 2. 9. Kandydaci nieprzyjęci do szkoły odbierają za potwierdzeniem złożoną dokumentację. W przypadku nieodebrania złożonych dokumentów zostaną one zniszczone (wrzesień 2020 r.)
 1. Wymagane dokumenty

Na semestr I publicznej Branżowej Szkoły II Stopnia przyjmuje się kandydatów, którzy:

 1. Posiadają świadectwo ukończenia Branżowej Szkoły I Stopnia lub Zasadniczej Szkoły Zawodowej,
 2.  Posiadają zaświadczenie o zawodzie nauczanym w Branżowej Szkole I Stopnia lub w Zasadniczej Szkole Zawodowej, którego zakres odpowiada kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w Branżowej Szkole II Stopnia, do której ubiegają się o przyjęcie,
 3. Posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
 4. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
 5. wymienione na świadectwie ukończenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej lub Branżowej Szkoły I Stopnia oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych podlegających punktowaniu w postępowaniu rekrutacyjnym – maksymalnie do uzyskania 72 pkt.

Sposób przeliczania ocen na punkty:

celujący – 18 pkt

bardzo dobry – 17 pkt

dobry – 14 pkt

dostateczny – 8 pkt

dopuszczający – 2 pkt

 1. świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej z wyróżnieniem – przyznaje się 7 pkt.
 2.  Ankieta kandydata
 3.  Podanie o przyjęcie do szkoły.
 

 

BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA NR 3

–      podanie o przyjęcie do klasy I,

–      ankieta kandydata

–      trzy fotografie,

–      kartę zdrowia,

–      zaświadczenie o przydatności do zawodu,

–      orzeczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych.

 

 1. Procedura odwoławcza
 • W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzice/prawni opiekunowie mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej      z wnioskiem o sporządzanie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka.
 • Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodziców/prawnych opiekunów.
 • W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice/prawni opiekunowie mogą wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
 • Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od jego otrzymania.
 • Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.
 1. Terminy rekrutacji:
 

L.p.

 

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

 

1.

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami.

 

1 czerwca – 12 sierpnia 2020

5. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo Oświatowe  

Od 1 czerwca 2020 r.

do 19 sierpnia 2020 r.

 

6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

20 sierpnia 2020 r.

do godziny 12.00

7. Wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie 1 czerwca – 20 sierpnia 2020 r.
8. Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia:

 • Oryginału świadectwa ukończenia Branżowej Szkoły I Stopnia lub Zasadniczej Szkoły Zawodowej
 • Zaświadczenia o zawodzie nauczanym w Branżowej Szkole I Stopnia lub Zasadniczej Szkole Zawodowej, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzi nauczanym w Branżowej Szkole II Stopnia, do której kandydat ubiega się o przyjęcie.
 • Zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (o ile nie zostało złożone wraz z wnioskiem o przyjęcie do szkoły)*
 

 

 

 

 

do 26 sierpnia 2020 r.

do godziny 15.00

9. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 27 sierpnia 2020 r.

do godziny 1200

* W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia kandydat informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 26 sierpnia 2020 r. do godziny 15:00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej.

Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 25 września 2020 r. § 11b ust. 6-7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. poz. 493 z póżn.zm.)

Podanie do Szkoły Branżowej II Stopnia

Ankieta – Branżowa II Stopnia do wypełnienia

Regulamin Branżowa II Stopnia 

Opis Branżowa II Stopnia

Kontakt w sprawie rekrutacji

e-mail zsgnr2@poczta.onet.pl

Telefon: (12) 656 04 04