fbpx

INTERNAT

Kierownik internatu informuje, że kwaterowanie wychowanków do Internatu Technikum Gastronomicznego nr 11 odbędzie się 3.09.2023r od godziny 15.30.
Młodzież niepełnoletnia kwateruje się tylko w obecności rodziców lub opiekunów prawnych ustanowionych przez sąd .
Obowiązkowe wyposażenie wychowanka internatu:
1. Kołdra + poduszka
2. Bielizna pościelowa
3. Koc lub narzuta na tapczan
4. Środki higieny osobistej
5. Talerzyk, sztućce, kubek
6. Obuwie zamienne
ZAKAZ PRZYWOŻENIA SPRZĘTU AGD I MEBLI

Czekamy na Państwa serdecznie

Do zobaczenia

Kierownik Internatu


INTERNAT TECHNIKUM GASTRONOMICZNEGO NR 11

KONTAKT

UL. SOKOLSKA 17

30-510 KRAKÓW

Telefon kontaktowy;  12 29-63-5 27 tel. kom. +48  66-06-37-367

Adres email: internat@zsg2.pl

 

I. Kadra Pedagogiczna

Kierownik Internatu

mgr Joanna Czwojdzińska

 

 

 

 

 

mgr Agata Adamek              – wychowawca

mgr Beata Cabaj – Świech  –  wychowawca

mgr Jolanta Domańska        – wychowawca

mgr Magdalena Górska          – wychowawca

mgr Maciej Gój                         – wychowawca

 

ZAPRASZAMY DO ZAMIESZKANIA W  INTERNACIE TECHNIKUM GASTRONOMICZNEGO  NR 11

 

II.REGULAMIN REKRUTACJI 

NA ROK SZKOLNY 2023/2024

 

§1

Zasady rekrutacji

·       O przyjęcie do internatu może ubiegać się każdy uczeń kształcący się poza miejscem stałego zamieszkania w szkole, której organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków.

·       W pierwszej kolejności do internatu przyjmowani są:

·       uczniowie Zespołu Szkół Gastronomicznych nr 2

·       w miarę wolnych miejsc uczniowie innych szkół średnich, których organem prowadzącym nie jest Gmina Miejska Kraków.

·       Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na podstawie podania złożonego przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego w porozumieniu z rodzicami.

·       Wszyscy uczniowie, którzy starają się o zamieszkanie w internacie w nowym roku szkolnym, składają podanie zgodnie z podanymi terminami rekrutacji.

·       Przyjęcia do internatu odbywają się także w ciągu całego roku szkolnego w miarę wolnych miejsc za zgodą Kierownika internatu i Dyrektora szkoły

·       Dokumenty potrzebne do rekrutacji znajdują się na stronie szkoły

·       Decyzję o przyjęciu do internatu podejmuje powołana przez Kierownika internatu Komisja Rekrutacyjna.

§2

Terminy składania podań

I TERMIN:

·       Termin postępowania rekrutacyjnego

– od 15 maja 2023 r. do 19 czerwca 2023 r.

·       Termin dostarczenia dokumentów potwierdzających kryteria rekrutacyjne –

– od 23 czerwca 2023 r. do 10 lipca 2023 r.

·       Ogłoszenie wstępnej listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do zamieszkania w internacie   –  19 lipca 2023  godz. 12.00.

·       Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych do internatu   na rok szkolny 2023/2024 – 27  lipca 2023 r., godz. 12:00.

II TERMIN:  REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA / w miarę wolnych miejsc/

Termin: od 28 lipca 2023 r   do  4 sierpnia 2023 r.

Ogłoszenie wyników: 22 sierpnia 2023 r., godz. 12:00.

 

Podania dostępne na stronie internetowej szkoły: zsgnr2krakow.pl w zakładce INTERNAT,  lub stronie internetowej internatu  internattechnikum11.wixsite.com/internatzsg2wkrakowi-do-pobrania należy złożyć w sekretariacie  lub drogą mailową:  internat@zsg2.pl

Dokumenty przesyłane drogą elektroniczną należy wydrukować, uzupełnić, zeskanować i przesłać.

Lista osób przyjętych i nieprzyjętych do internatu znajdować się będzie w Internacie  Technikum Gastronomicznym nr 11  ul. Sokolska 17 ,  30-510 Kraków oraz w sekretariacie Zespołu Szkół Gastronomicznych nr 2, ul. Zamojskiego 6, 30-523 Kraków

Informacje o przyjęciu uczniów do internatu będzie również można uzyskać pod numerem telefonu w internacie – tel. :  12 296 35 27   lub   kom:   660 637 367 oraz w szkole – tel. 12 656 04 04

§3

Kryteria  przyjęcia do internatu:

I .   W przypadku kandydata niepełnoletniego:

·       wielodzietność rodziny kandydata – 1 pkt

·       niepełnosprawność kandydata – 1 pkt

·       niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata –1 pkt

·       niepełnosprawność obojga rodziców kandydata –1 pkt

·       niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 1 pkt

·       samotne wychowywanie kandydata w rodzinie –1 pkt

·       objęcie kandydata pieczą zastępczą – 1 pkt

·       kandydat, którego rodzeństwo zamieszkuje w internacie lub ubiega się o przyjęcie do internatu – 1 pkt

·       szczególne osiągnięcia kandydata (w konkursach wiedzy, artystycznych i sportowych na szczeblu co najmniej powiatowym) – 1 pkt

·       kandydat rozpoczynający naukę w klasie pierwszej szkoły ponadpodstawowej – 1 pkt

·       kandydat objęty pomocą materialną organizacji pozarządowych –1 pkt

·       osiągnięcia kandydata w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 1 pkt

II.  W przypadku kandydata pełnoletniego:

1. wielodzietność rodziny kandydata – 1 pkt

2. niepełnosprawność kandydata – 1 pkt

3. niepełnosprawność dziecka kandydata – 1 pkt

4. niepełnosprawność rodziców kandydata – 1 pkt

5. niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę – 1 pkt

6.  samotne wychowywanie dziecka przez kandydata –1 pkt

7. objęcie kandydata pieczą zastępczą – 1 pkt

8.  kandydat, którego rodzeństwo zamieszkuje w internacie lub ubiega się o przyjęcie do internatu– 1 pkt

9.  szczególne osiągnięcia kandydata (w konkursach  wiedzy, artystycznych i sportowych na szczeblu co najmniej powiatowym) – 1 pkt

10.  kandydat rozpoczynający naukę w klasie pierwszej szkoły ponadpodstawowej  – 1  pkt

11.  kandydat objęty jest pomocą materialną organizacji pozarządowych – 1 pkt

12.  osiągnięcia kandydata w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 1 pkt

 

Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia wymienionych kryteriów są odpowiednio:

·       dla kryterium określonego w punkcie 1 – oświadczenie o wielodzietności

·       dla kryterium określonego w punktach 2-5  – kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności

·       dla kryterium określonego w punkcie 6 – oświadczenie rodzica o samotnym wychowywaniu dziecka

·       dla kryterium określonego w punkcie 7 – kserokopia postanowienia sądu o pieczy zastępczej

·       dla kryterium określonego w punkcie 8 – oświadczenie kandydata , że rodzeństwo również stara się o przyjęcie do internatu

·       dla kryterium określonego w punkcie 9 – kserokopie dyplomów/zaświadczeń

·       dla kryterium określonego w punkcie 10 – zaświadczenie potwierdzające przyjęcie do szkoły

·       dla kryterium określonego w punkcie 11 – zaświadczenie wydane przez organizację pozarządową

·       dla kryterium określonego w punkcie 12 – kserokopia potwierdzająca aktywność społeczną

§4

Zakwaterowanie wychowanka

·       Zakwaterowanie osób odbywa się w przeddzień rozpoczęcia roku szkolnego. Przyjęcie uczniów do internatu odbywa się wyłącznie w obecności rodziców lub opiekunów prawnych

·       Warunkiem zamieszkiwania w internacie jest systematyczne regulowanie opłat za korzystanie z internatu do 10 dnia każdego miesiąca przelewem na konto oraz przestrzeganie Regulaminu Internatu

§5

Procedura odwoławcza

·       Uczeń, który nie został przyjęty do internatu ma prawo odwołać się pisemnie od decyzji Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

·       Rodzice kandydata mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do internatu.

·       Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy.

·       Rodzic kandydata może wnieść do Dyrektora Zespołu Szkół Gastronomicznych nr 2 odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia.

·       Dyrektor Zespołu Szkół Gastronomicznych nr 2 rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

Podstawa prawna:

·     Ustawa Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r.

·     Uchwały nr XV/290/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 maja 2019 r.

·     Zarządzenie Nr 5/23 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust.3 ustawy Prawo oświatowe oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół branżowych II stopnia i publicznych szkół policealnych, na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2023/2024

 

Załączniki:

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania :

Podanie o przyjęcie

Kwestionariusz osoby ubiegającej się o przyjęcie do internatu

Kryteria-rekrutacji-do-Internatu Technikum Gastronomicznego

Oświadczenia  rodziców (potwierdzające kryteria) :

Oświadczenie o wielodzietności

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Oświadczenie o sprawowaniu pieczy zastępczej (potwierdzone postanowieniem sądu)

 

 

III. Wyżywienie i czesne

Zespół Szkół Gastronomicznych nr 2 w Krakowie zobowiązuje się do:

1.     Zapewnienia wychowankowi trzech posiłków: śniadania, obiadu i kolacji (od śniadania w poniedziałki do obiadu włącznie w piątki)  z wyjątkiem dni ustawowo wolnych, dni wolnych od zajęć dydaktycznych, przerw świątecznych i ferii zimowych.

2.     Posiłki przygotowane będą zgodnie z zaleceniami Instytutu Żywności i innymi przepisami obowiązującymi w przypadku żywienia młodzieży.

3.     Zespół Szkół Gastronomicznych nr 2 nie zapewnia specjalistycznego żywienia dietetycznego.

4.     Posiłki będą wydawane w szkolnej restauracji „Pokusa” w godzinach:

a)     śniadania 7.00-8.00

b)     obiady 12.00-13.00

c)     kolacje 18.00-19.00

§ 1

Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązują się do: regularnego wnoszenia opłaty za wyżywienie w wysokości:

a)     18,00 zł./dzień dla uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych nr 2 w Krakowie,

b)     18,00 zł/dzień dla uczniów innych szkół.

oraz za czesne: w kwocie 102 zł za każdy miesiąc.

Czesne za internat i wyżywienie jest określone zarządzeniem Dyrektora Szkoły

§ 2

1.     Zespół Szkół Gastronomicznych nr 2 w Krakowie zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości opłaty za wyżywienie w ciągu roku szkolnego. Zmiana będzie stanowić aneks do niniejszej umowy.

O zmianie wysokości dziennej stawki żywieniowej rodzic/opiekun prawny będzie powiadomiony co najmniej miesiąc przed wprowadzeniem zmiany.

 

IV. Regulamin Internatu

V. REGULAMIN NAUKI WŁASNEJ 

VI. RAMOWY ROZKŁAD DNIA  W INTERNACIE

VII. KONTAKT

INTERNAT TECHNIKUM GASTRONOMICZNEGO NR 11

UL. SOKOLSKA 17

30-510 KRAKÓW

Telefon kontaktowy;  12 29-63-5 27 tel. kom. +48  66-06-37-367

Adres email: internat@zsg2.pl

 

Zapraszamy do galerii zdjęć: