Kadra pedagogiczna

Kierownik Internatu


mgr Joanna Czwojdzińska

Wychowawcy:

mgr Agata Adamek

mgr Beata Cabaj – Świech

mgr Jolanta Domańska

mgr Katarzyna Sady

mgr Maciej Gój

§1 Zasady rekrutacji

 • O przyjęcie do internatu może ubiegać się każdy uczeń kształcący się poza miejscem stałego zamieszkania w szkole, której organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków.
 • W pierwszej kolejności do internatu przyjmowani są:
  • uczniowie Zespołu Szkół Gastronomicznych nr 2
  • w miarę wolnych miejsc uczniowie innych szkół średnich, których organem prowadzącym nie jest Gmina Miejska Kraków.
 • Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na podstawie podania złożonego przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego w porozumieniu z rodzicami.
 • Wszyscy uczniowie, którzy starają się o zamieszkanie w internacie w nowym roku szkolnym, składają podanie zgodnie z podanymi terminami rekrutacji.
 • Przyjęcia do internatu odbywają się także w ciągu całego roku szkolnego w miarę wolnych miejsc za zgodą Kierownika internatu i Dyrektora szkoły
 • Dokumenty potrzebne do rekrutacji znajdują się na stronie szkoły
 • Decyzję o przyjęciu do internatu podejmuje powołana przez Kierownika internatu Komisja Rekrutacyjna

§2 Terminy składania podań

I TERMIN:

 1. Termin postępowania rekrutacyjnego – od 13 maja 2024 r. do 04 lipca 2024 r.
 2. Termin dostarczenia dokumentów potwierdzających kryteria rekrutacyjne – do 09 lipca 2024 r.
 3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną  listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do zamieszkania  w internacie – 11 lipca 2024r  do  godz. 12.00.
 4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych do internatu na rok szkolny 2024/2025 – 16  lipca 2024 r. do godz. 12:00.

II TERMIN:  REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA / w miarę wolnych miejsc/

Termin postępowania uzupełniającego: od 17 lipca 2024 r do 24 lipca 2024 r. 

Termin dostarczenia dokumentów potwierdzających kryteria rekrutacyjne w postępowaniu uzupełniającym – do 29 lipca 2024 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym - 30 lipca 2024 r do godz. 12.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych do internatu w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 – 02 sierpnia  2024 r. do godz. 12:00

 

Podania dostępne na stronie internetowej szkoły należy złożyć w Internacie Technikum Gastronomicznego nr 11  ul. Sokolska 17, 30-510 Kraków lub w sekretariacie Zespołu Szkół Gastronomicznych nr 2, ul. Zamojskiego 6, 30-523 Kraków  lub drogą mailową:  internat@zsg2.pl

Dokumenty przesyłane drogą elektroniczną należy wydrukować, uzupełnić, zeskanować i przesłać.

Lista osób przyjętych i nieprzyjętych do internatu znajdować się będzie w Internacie  Technikum Gastronomicznym nr 11 ul. Sokolska 17, 30-510 Kraków oraz w sekretariacie Zespołu Szkół Gastronomicznych nr 2, ul. Zamojskiego 6, 30-523 Kraków

Informacje o przyjęciu uczniów do internatu będzie również można uzyskać pod numerem telefonu w internacie - tel.: 12 296 35 27 lub kom: 660 637 367 oraz w szkole – tel. 12 656 04 04

§3 Kryteria przyjęcia do internatu:

I .   W przypadku kandydata niepełnoletniego:

 1. wielodzietność rodziny kandydata – 1 pkt
 2. niepełnosprawność kandydata – 1 pkt
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata –1 pkt
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata –1 pkt
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 1 pkt
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie –1 pkt
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą – 1 pkt
 8. kandydat, którego rodzeństwo zamieszkuje w internacie lub ubiega się o przyjęcie do internatu – 1 pkt
 9. szczególne osiągnięcia kandydata (w konkursach wiedzy, artystycznych i sportowych na szczeblu co najmniej powiatowym) – 1 pkt
 10. kandydat rozpoczynający naukę w klasie pierwszej szkoły ponadpodstawowej – 1 pkt
 11. kandydat objęty pomocą materialną organizacji pozarządowych –1 pkt
 12. osiągnięcia kandydata w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 1 pkt

II. W przypadku kandydata pełnoletniego:

 1. wielodzietność rodziny kandydata – 1 pkt
 2. niepełnosprawność kandydata – 1 pkt
 3. niepełnosprawność dziecka kandydata – 1 pkt
 4. niepełnosprawność rodziców kandydata – 1 pkt
 5. niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę – 1 pkt
 6. samotne wychowywanie dziecka przez kandydata –1 pkt
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą – 1 pkt
 8. kandydat, którego rodzeństwo zamieszkuje w internacie lub ubiega się o przyjęcie do internatu– 1 pkt
 9. szczególne osiągnięcia kandydata (w konkursachwiedzy, artystycznych i sportowych na szczeblu co najmniej powiatowym) – 1 pkt
 10. kandydat rozpoczynający naukę w klasie pierwszej szkoły ponadpodstawowej– 1  pkt
 11. kandydat objęty jest pomocą materialną organizacji pozarządowych – 1 pkt
 12. osiągnięcia kandydata w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 1 pkt

 

Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia wymienionych kryteriów są odpowiednio:

 • dla kryterium określonego w punkcie 1 – oświadczenie o wielodzietności
 • dla kryterium określonego w punktach 2-5 - kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności
 • dla kryterium określonego w punkcie 6 – oświadczenie rodzica o samotnym wychowywaniu dziecka
 • dla kryterium określonego w punkcie 7 – kserokopia postanowienia sądu o pieczy zastępczej
 • dla kryterium określonego w punkcie 8 – oświadczenie kandydata , że rodzeństwo również stara się o przyjęcie do internatu
 • dla kryterium określonego w punkcie 9 – kserokopie dyplomów/zaświadczeń
 • dla kryterium określonego w punkcie 10 – zaświadczenie potwierdzające przyjęcie do szkoły
 • dla kryterium określonego w punkcie 11 - zaświadczenie wydane przez organizację pozarządową
 • dla kryterium określonego w punkcie 12 – kserokopia potwierdzająca aktywność społeczną

§4 Zakwaterowanie wychowanka

 • Zakwaterowanie osób odbywa się w przeddzień rozpoczęcia roku szkolnego. Przyjęcie uczniów do internatu odbywa się wyłącznie w obecności rodziców lub opiekunów prawnych
 • Warunkiem zamieszkiwania w internacie jest systematyczne regulowanie opłat za korzystanie z internatu do 10 dnia każdego miesiąca przelewem na konto oraz przestrzeganie Regulaminu Internatu

§5 Procedura odwoławcza

 • Uczeń, który nie został przyjęty do internatu ma prawo odwołać się pisemnie od decyzji Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
 • Rodzice kandydata mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do internatu.
 • Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy.
 • Rodzic kandydata może wnieść do Dyrektora Zespołu Szkół Gastronomicznych nr 2 odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia.
 • Dyrektor Zespołu Szkół Gastronomicznych nr 2 rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r.
 • Uchwały nr XV/290/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 maja 2019 r.
 • Zarządzenie Nr 4/24 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust.3 ustawy Prawo oświatowe oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół branżowych II stopnia i publicznych szkół policealnych, na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2024/2025

Wyżywienie i czesne

Zespół Szkół Gastronomicznych nr 2 w Krakowie zobowiązuje się do:

 1. Zapewnienia wychowankowi trzech posiłków: śniadania, obiadu i kolacji (od śniadania w poniedziałki do obiadu włącznie w piątki)  z wyjątkiem dni ustawowo wolnych, dni wolnych od zajęć dydaktycznych, przerw świątecznych i ferii zimowych.
 2. Posiłki przygotowane będą zgodnie z zaleceniami Instytutu Żywności i innymi przepisami obowiązującymi w przypadku żywienia młodzieży.
 3. Zespół Szkół Gastronomicznych nr 2 nie zapewnia specjalistycznego żywienia dietetycznego.
 4. Posiłki będą wydawane w szkolnej restauracji „Pokusa” w godzinach:
  1. śniadania 7.00-8.00
  2. obiady 12.00-13.00
  3. kolacje 18.00-19.00
§ 1

Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązują się do: regularnego wnoszenia opłaty za wyżywienie w wysokości:

 • 18,00 zł./dzień dla uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych nr 2 w Krakowie,
 • 18,00 zł/dzień dla uczniów innych szkół.

oraz za czesne: w kwocie 102 zł za każdy miesiąc.

Czesne za internat i wyżywienie jest określone zarządzeniem Dyrektora Szkoły

 

§ 2

Zespół Szkół Gastronomicznych nr 2 w Krakowie zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości opłaty za wyżywienie w ciągu roku szkolnego. Zmiana będzie stanowić aneks do niniejszej umowy.

O zmianie wysokości dziennej stawki żywieniowej rodzic/opiekun prawny będzie powiadomiony co najmniej miesiąc przed wprowadzeniem zmiany.

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat funkcjonowania internatu? Skontaktuj się z nami!