fbpx

INTERNAT

INTERNAT

KONTAKT

INTERNAT TECHNIKUM GASTRONOMICZNEGO NR 11

UL. SOKOLSKA 17

30-510 KRAKÓW

Telefon kontaktowy;  12 29-63-5 27 tel. kom. +48  66-06-37-367

Adres email: internat@zsg2.pl

 

I. Kadra Pedagogiczna

Kierownik Internatu

mgr Joanna Czwojdzińska

 

 

 

 

 

Mgr Agata Adamek              – wychowawca

Mgr Grażyna Babecka          – wychowawca

Mgr Beata Cabaj – Świech  –  wychowawca

Mgr Jolanta Domańska        – wychowawca

Mgr Maciej Gój                     – wychowawca

Mgr Anna Kuć                     – wychowawca

II. Rekrutacja 2022/2023

 

 ZAPRASZAMY DO ZAMIESZKANIA W  INTERNACIE

 TECHNIKUM GASTRONOMICZNEGO  NR 11

REKRUTACJA DO INTERNATU

NA ROK SZKOLNY 2022/2023

REGULAMIN REKRUTACJI

§1

Zasady rekrutacji

 1. O przyjęcie do internatu może ubiegać się każdy uczeń kształcący się poza miejscem stałego zamieszkania w szkole, której organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków.
 2. W pierwszej kolejności do internatu przyjmowani są:
  – uczniowie Technikum Gastronomicznego Nr 11
  – w miarę wolnych miejsc uczniowie innych szkół średnich, których organem prowadzącym nie jest Gmina Miejska Kraków.
 3. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na podstawie podania złożonego przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego w porozumieniu z rodzicami.
 4. Wszyscy uczniowie, którzy starają się o zamieszkanie w internacie w nowym roku szkolnym, składają podanie zgodnie z podanymi terminami rekrutacji.
 5. Przyjęcia do internatu odbywają się także w ciągu całego roku szkolnego w miarę wolnych miejsc za zgodą Kierownika internatu i Dyrektora szkoły
 6. Dokumenty potrzebne do rekrutacji znajdują się na stronie szkoły
 7. Decyzję o przyjęciu do internatu podejmuje powołana przez Kierownika internatu Komisja Rekrutacyjna.

§2

Terminy składania podań

I TERMIN:

 1. Termin postępowania rekrutacyjnego – od 16 maja 2022 r. do 20 czerwca 2022 r.
 2. Termin dostarczenia dokumentów potwierdzających kryteria rekrutacyjne – od 24 czerwca 2022 r. do 12 lipca 2022 r.
 3. Ogłoszenie wstępnej listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do zamieszkania w internacie   –  19 lipca 2022  godz. 12.00.
 4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych do internatu   na rok szkolny 2022/2023 – 26  lipca 2022 r., godz. 12:00

II TERMIN:

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA / w miarę wolnych miejsc/
Termin: od 27 lipca 2022 r   do  3 sierpnia 2022 r.

Ogłoszenie wyników: 18 sierpnia 2022 r., godz. 12:00.

Podania dostępne na stronie internetowej szkoły należy złożyć w sekretariacie Technikum Gastronomicznego nr 11  lub drogą mailową:  internat@zsg2.pl

Dokumenty przesyłane drogą elektroniczną należy wydrukować, uzupełnić, zeskanować i przesłać.

Lista osób przyjętych i nieprzyjętych do internatu znajdować się będzie na tablicy ogłoszeń w Technikum Gastronomicznym nr 11  ul. Zamoyskiego 6 ,  30-523 Kraków

Informacje o przyjęciu uczniów do internatu będzie również można uzyskać pod numerem telefonu w internacie – tel. :  12 296 35 27  lub   kom:   660 637 367 oraz w szkole – tel. 12 656 04 04

§3

Kryteria  przyjęcia do internatu:

I . W przypadku kandydata niepełnoletniego:

1. wielodzietność rodziny kandydata – 1 pkt

2. niepełnosprawność kandydata – 1 pkt

3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata –1 pkt

4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata –1 pkt

5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 1 pkt

6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie –1 pkt

7. objęcie kandydata pieczą zastępczą – 1 pkt

8. kandydat, którego rodzeństwo zamieszkuje w internacie lub ubiega się o przyjęcie do internatu – 1 pkt

9. szczególne osiągnięcia kandydata (w konkursach wiedzy, artystycznych i sportowych na szczeblu co najmniej powiatowym) – 1 pkt

10. kandydat rozpoczynający naukę w klasie pierwszej szkoły ponadpodstawowej – 1 pkt

11. kandydat objęty pomocą materialną organizacji pozarządowych –1 pkt

12. osiągnięcia kandydata w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 1 pkt

 II.  W przypadku kandydata pełnoletniego:

1. wielodzietność rodziny kandydata – 1 pkt

2. niepełnosprawność kandydata – 1 pkt

3. niepełnosprawność dziecka kandydata – 1 pkt

4. niepełnosprawność rodziców kandydata – 1 pkt

5. niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę – 1 pkt

6.  samotne wychowywanie dziecka przez kandydata –1 pkt

7. objęcie kandydata pieczą zastępczą – 1 pkt

8.  kandydat, którego rodzeństwo zamieszkuje w internacie lub ubiega się o przyjęcie           do internatu– 1 pkt

9.  szczególne osiągnięcia kandydata (w konkursach  wiedzy, artystycznych i sportowych na szczeblu co najmniej powiatowym) – 1 pkt

10.  kandydat rozpoczynający naukę w klasie pierwszej szkoły ponadpodstawowej  – 1  pkt

11.  kandydat objęty jest pomocą materialną organizacji pozarządowych – 1 pkt

12.  osiągnięcia kandydata w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 1 pkt

 

Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia wymienionych kryteriów są odpowiednio:

· dla kryterium określonego w punkcie 1 – oświadczenie o wielodzietności

· dla kryterium określonego w punktach 2-5  – kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności

· dla kryterium określonego w punkcie 6 – oświadczenie rodzica o samotnym wychowywaniu dziecka

· dla kryterium określonego w punkcie 7 – kserokopia postanowienia sądu o pieczy zastępczej

· dla kryterium określonego w punkcie 8 – oświadczenie kandydata , że rodzeństwo również stara się o przyjęcie do internatu

·  dla kryterium określonego w punkcie 9 – kserokopie dyplomów/zaświadczeń

· dla kryterium określonego w punkcie 10 – zaświadczenie potwierdzające przyjęcie do szkoły

· dla kryterium określonego w punkcie 11 – zaświadczenie wydane przez organizację pozarządową

· dla kryterium określonego w punkcie 12 – kserokopia potwierdzająca aktywność społeczną

§4

Zakwaterowanie wychowanka

Zakwaterowanie osób odbywa się w przeddzień rozpoczęcia roku szkolnego. Przyjęcie uczniów z klas pierwszych i tych, którzy po raz pierwszy zamieszkają w danym roku szkolnym w internacie odbywa się wyłącznie w obecności rodziców lub opiekunów prawnych.
Warunkiem zamieszkiwania w internacie jest systematyczne regulowanie opłat za korzystanie z internatu do 10 dnia każdego miesiąca przelewem na konto oraz przestrzeganie Regulaminu Internatu.

§5

Procedura odwoławcza

 1. Uczeń, który nie został przyjęty do internatu ma prawo odwołać się pisemnie od decyzji Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
 2. Rodzice kandydata mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do internatu.
 3. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy.
 4. Rodzic kandydata może wnieść do Dyrektora Technikum Gastronomicznego nr 11 odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia.
 5. Dyrektor Technikum Gastronomicznego nr 11 rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r.
 2. Uchwały nr XV/290/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 maja 2019 r.
 3. Rozporządzenie MEN z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów
 4. Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 5. Zarządzenie Nr 6/22 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych tj.: liceum ogólnokształcącego, technikum,  branżowej szkoły  I stopnia i klasy wstępnej, o której mowa w art. 25 ust.3 ustawy Prawo oświatowe na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2022/2023

Załączniki:

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania :

Podanie o przyjęcie

Kwestionariusz osoby ubiegającej się o przyjęcie do internatu

Kryteria rekrutacji do TG nr 11

Oświadczenia  rodziców (potwierdzające kryteria) :

Oświadczenie o wielodzietności

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Oświadczenie o sprawowaniu pieczy zastępczej (potwierdzone postanowieniem sądu)

 

 

III. Wyżywienie i czesne

Zespół Szkół Gastronomicznych nr 2 w Krakowie zobowiązuje się do:

1.     Zapewnienia wychowankowi trzech posiłków: śniadania, obiadu i kolacji (od śniadania w poniedziałki do obiadu włącznie w piątki)  z wyjątkiem dni ustawowo wolnych, dni wolnych od zajęć dydaktycznych, przerw świątecznych i ferii zimowych.

2.     Posiłki przygotowane będą zgodnie z zaleceniami Instytutu Żywności i innymi przepisami obowiązującymi w przypadku żywienia młodzieży.

3.     Zespół Szkół Gastronomicznych nr 2 nie zapewnia specjalistycznego żywienia dietetycznego.

4.     Posiłki będą wydawane w szkolnej restauracji „Pokusa” w godzinach:

a)     śniadania 7.00-8.00

b)     obiady 12.00-13.00

c)     kolacje 18.00-19.00

§ 1

Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązują się do: regularnego wnoszenia opłaty za wyżywienie w wysokości:

a)     18,00 zł./dzień dla uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych nr 2 w Krakowie,

b)     18,00 zł/dzień dla uczniów innych szkół.

oraz za czesne: w kwocie 102 zł za każdy miesiąc.

Czesne za internat i wyżywienie jest określone zarządzeniem Dyrektora Szkoły

§ 2

1.     Zespół Szkół Gastronomicznych nr 2 w Krakowie zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości opłaty za wyżywienie w ciągu roku szkolnego. Zmiana będzie stanowić aneks do niniejszej umowy.

O zmianie wysokości dziennej stawki żywieniowej rodzic/opiekun prawny będzie powiadomiony co najmniej miesiąc przed wprowadzeniem zmiany.

 

IV. Regulamin Internatu

V. Regulamin COVID 19

VI. REGULAMIN NAUKI WŁASNEJ 

VII. RAMOWY ROZKŁAD DNIA  W INTERNACIE

VIII. KONTAKT

INTERNAT TECHNIKUM GASTRONOMICZNEGO NR 11

UL. SOKOLSKA 17

30-510 KRAKÓW

Telefon kontaktowy;  12 29-63-5 27 tel. kom. +48  66-06-37-367

Adres email: internat@zsg2.pl

 

Zapraszamy do galerii zdjęć: