fbpx

REGULAMIN REKRUTACJI DLA ABSOLWENTÓW NA PODBUDOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych TECHNIKUM GASTRONOMICZNEGO nr 11 i BRANŻOWEJ SZKOŁY 1 STOPNIA NR 10 NA PODBUDOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ  na rok szkolny 2019/2020

 1. Podstawa prawna:
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 roku w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe
 • Zarządzenie Małopolskiego Kuratora Oświaty nr 11/19 z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych dla absolwentów szkół podstawowych, tj. do czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum oraz trzyletniej branżowej szkoły I na rok szkolny 2019/2020.
 1. Oferta edukacyjna:

Zespół Szkół Gastronomicznych nr 2 im. prof. Odona Bujwida w Krakowie na rok szkolny 2019/2020 przeprowadza nabór do 5 oddziałów Technikum Gastronomicznego nr 11 i 4 oddziały Branżowej Szkoły I Stopnia nr 10 dla uczniów po VIII klasie szkoły podstawowej:

Plan klas na rok szkolny 2019/2020 po Szkole Podstawowej 

Typ szkoły Zawód Klasa, języki nauczane Przedmioty punktowane Przedmioty z zakresem rozszerzonym
Technikum Gastronomiczne nr 11 Technik  żywienia i usług gastronomicznych

ze specjalnością DIETETYK

 

 

 

 

I A p

j. angielski

j.angielski/ j.niemiecki / j.hiszpański

język polski, matematyka, język obcy, biologia/geografia j. angielski, biologia/geografia
I Bp

j. angielski

j. angielski /j.niemiecki /j.hiszpański

język polski, matematyka, język obcy, biologia/geografia j. angielski, biologia/geografia
I Cp

j. angielski

j. angielski /j. niemiecki /j.hiszpański

język polski, matematyka, język obcy, biologia/geografia j. angielski, biologia/geografia
I Dp

j. angielski

j. angielski /j. niemiecki /j.hiszpański

 

język polski, matematyka, język obcy, biologia/geografia j. angielski, biologia/geografia
Technik usług kelnerskich I Ep

j. angielski

j. angielski /j. niemiecki /j.hiszpański

 

język polski, matematyka, język obcy, biologia/geografia j. angielski, biologia/geografia

 

 

Typ szkoły Kucharz – praktyka warsztat szkolny I AKp

– j. angielski

 

język polski, matematyka,                  język obcy, biologia/geografia
Branżowa Szkoła I Stopnia  nr 10 Kucharz – młodociany pracownik, praktyka w restauracjach na terenie Krakowa I BMp

j.angielski

 

język polski, matematyka,

język obcy, biologia/geografia

Kelner – praktyka warsztat szkolny I CKp

j. angielski

 

język polski, matematyka,

język obcy, biologia/ geografia

Cukiernik – praktyka warsztat szkolny I DCp

j. angielski

język polski, matematyka,

język obcy, biologia/ geografia

 

III. Kryteria rekrutacji:

 1. Rekrutacja do Technikum Gastronomicznego nr 11 i Branżowej Szkoły I Stopnia nr 10 odbywa się drogą  elektroniczną
 2. Całością prac związanych z przyjmowaniem kandydatów do klas pierwszych kieruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

 

 1.  Kandydat do szkół ponadpodstawowych może ubiegać się o przyjęcie do dowolnej liczby szkół. W każdej szkole może wybrać dowolną liczbę oddziałów wypisanych w kolejności zgodnej z preferencjami kandydata.
 2. Kandydat składa dokumenty jedynie w szkole pierwszego wyboru.
 3. W systemie rekrutacji elektronicznej kandydat posługuje się poświadczoną przez dyrektora szkoły podstawowej kserokopią i oryginałem świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz poświadczoną kserokopią i oryginałem zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty
 4. W postępowaniu rekrutacyjnym kandydat może uzyskać maksymalnie 200pkt.

Podczas rekrutacji do obliczenia punktów brane są pod uwagę:

a) Wyniki egzaminu ósmoklasisty – są one przeliczane na punkty według podanych poniżej zasad, ze wszystkich egzaminów łącznie można uzyskać maksymalnie 100 pkt 

Egzamin ósmoklasisty Liczba punktów za każdy uzyskany procent na egzaminie Maksymalna liczba punktów do uzyskania
Język polski 0,35 pkt 35 pkt
Matematyka 0.35 pkt 35 pkt
Język obcy nowożytny 0.30 pkt 30 pkt

b) Wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych podlegających punktowaniu w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału Technikum Gastronomicznego nr 11 lub Branżowej Szkoły I Stopnia nr 10 – maksymalnie można uzyskać 72 pkt

Sposób przeliczania na punkty ocen z czterech obowiązkowych zajęć edukacyjnych:
stopień celujący – 18 pkt
stopień bardzo dobry – 17 pkt
stopień dobry – 14 pkt
stopień dostateczny – 8 pkt
stopień dopuszczający – 2 pkt

c) Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7pkt

d) Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu (wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej) – 3pkt

e) Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – maksymalnie do uzyskania za wszystkie osiągnięcia 18pkt
Punkty przyznawane są za:

uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów

uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim

tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,

tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty

uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty
dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty
uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły
międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
krajowym – przyznaje się 3 punkty,wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
powiatowym – przyznaje się 1 punktMiejsca uznane za wysokie w zawodach wiedzy artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły określa Małopolski Kurator OświatyPunkty są przyznawane za osiągnięcia za zawody wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły zgodnie z wykazem przedstawionym w decyzji Małopolskiego Kuratora Oświaty
W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na

świadectwie ukończenia szkoły, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym, że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

 

 1.  Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału Technikum Gastronomicznego nr 11 lub Branżowej Szkoły I Stopnia nr 10  w kolejności zgodnej z sumą uzyskanych punktów, aż do wyczerpania planowanego limitu miejsc.

8.W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w  postępowaniu rekrutacyjnym uwzględnia            się łącznie następujące kryteria o jednakowej wartości:

 • wielodzietność rodziny kandydata;
 • niepełnosprawność kandydata;
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
  · objęcie kandydata pieczą zastępczą

     9.Wyniki kwalifikacji ogłasza się przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń list kandydatów              zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Technikum Gastronomicznego nr 11 lub Branżowej          Szkoły I Stopnia nr 10 .

 1. Złożenie przez osobę zakwalifikowaną, oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty i innych wymaganych przez szkołę dokumentów w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji jest potwierdzeniem wyboru i podstawą do umieszczenia ucznia na liście przyjętych do Technikum Gastronomicznego nr 11, lub Branżowej Szkoły I Stopnia nr 10.
  Nieprzekazanie w określonym terminie wyżej wymienionych dokumentów jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w technikum lub branżowej szkole I stopnia i skreśleniem go z listy uczniów.
 2. Wyniki rekrutacji ogłasza się przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia.
 3. Kandydaci nieprzyjęci do szkoły odbierają za potwierdzeniem złożoną dokumentację. W przypadku nieodebrania złożonych dokumentów zostaną one zniszczone (wrzesień 2019r.)

 

13.Laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim organizowanego przez kuratora oświaty oraz laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej organizowanej przez podmioty wskazane w wykazie Ministerstwa Edukacji Narodowej są przyjmowani do szkoły w pierwszej kolejności

IV.Procedura odwoławcza:

1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzice/prawni opiekunowie mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzanie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka.
2. Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodziców/prawnych opiekunów.
3. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice/prawni opiekunowie mogą wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
4. Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od jego otrzymania.
5. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

V.Terminy rekrutacji:

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 25.04.2019 r. od godz. 9.00

do 10.06.2019 r. do godz. 15.00

 

od 11 do 16 lipca 2019 r.

 

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy prawo oświatowe od 25.04.2019 r.

do 27.06.2019 r.

od 11 do 30 lipca 2019 r.

 

3. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego od 21.06.2019 r. od godz. 9.00

do 25.06.2019 r. do godz.15.00

 

 Nie dotyczy

 

 

4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 28.06.2019 r.   godz. 12.00 31 lipca 2019 r.

 godz. 1200

5. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły do 28.06.2019 r. od godz. 12.00

do 3.07.2019 r. do godz. 15.00

do 5 sierpnia 2019 r.

 

6. Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu  

do 9.07.2019 r. do godz. 15.00

 

do 20 sierpnia 2019 r.

 

7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 10.07.2019 r.   godz. 12.00 22 sierpnia 2019 r.  godz. 1200
8. Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej Małopolskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole 11.07.2019 r. 23 sierpnia 2019 r. 

 

Niezłożenie w odpowiednim terminie któregokolwiek z wymaganych dokumentów spowoduje

niedopuszczenie kandydata do postępowania kwalifikacyjnego lub nieuwzględnienie jego osiągnięć i uprawnień w procesie rekrutacyjnym.

VI.Wymagane dokumenty

Podczas postępowania rekrutacyjnego kandydat posługuje się następującymi dokumentami:

Oryginał oraz poświadczona przez dyrektora szkoły podstawowej kserokopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

Oryginał oraz poświadczona przez dyrektora szkoły podstawowej kserokopia zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

Kserokopia (oryginał do wglądu) zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty lub olimpiad przedmiotowych z wykazu Ministerstwa Edukacji Narodowej

Kwestionariusz kandydata (formularz zostanie udostępniony do pobrania w późniejszym terminie)

Oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów o woli udziału ucznia w nieobowiązkowych zajęciach edukacyjnych z religii lub etyki (formularz zostanie udostępniony do pobrania w późniejszym terminie)

Kandydaci, którzy zostali przyjęci do wybranego typu szkoły i potwierdzili wolę podjęcia nauki złożeniem oryginalnych dokumentów – świadectwa ukończenia szkoły podstawowej wyników egzaminu ósmoklasisty oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie składają ponadto następujące dokumenty:

Typ szkoły Dokumenty
Technikum
Gastronomiczne nr 11
Wniosek o przyjęcie do klasy I,

trzy fotografie,
kartę zdrowia,

zaświadczenie o przydatności do zawodu,
orzeczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych ,

Szkoła Branżowa I Stopnia Wniosek o przyjęcie do klasy I,

trzy fotografie,
kartę zdrowia

zaświadczenie o przydatności do zawodu,
orzeczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych,
umowa o praktyczną naukę zawodu  – młodociany pracownik,

 

Kontakt w sprawie rekrutacji

e-mail zsgnr2@poczta.onet.pl

Telefon: 12 6560404

 

Regulamin została zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną w dniu  21 lutego 2019 r.

 

 

Kraków, dnia   27.02. 2019 r.