fbpx

REGULAMIN REKRUTACJI DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM

REGULAMIN REKRUTACJI

KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum do CZTEROLETNIEGO TECHNIKUM, BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA  W ZESPOLE SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH NR 2 W KRAKOWIE

NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Podstawa prawna

ZARZĄDZENIE NR 10/19 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 29 stycznia 2019 r.
w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas I publicznych szkół dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum, tj,: dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego,  dotychczasowego czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia oraz na semestr pierwszy klasy dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2019/2020

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) – rozdział 6 ustawy,
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, ze zm.) w brzmieniu obowiązującym przed dniem 26 stycznia 2017 r. w zakresie uregulowanym ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. poz. 586),
 • Regulamin elektronicznego naboru do szkół ponadgimnazjalnych Województwa Małopolskiego.

 

 1. Rekrutacja kandydatów do oddziałów klas pierwszych czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia dla kandydatów będących absolwentami gimnazjum na rok szkolny 2019/2020 odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w Zarządzeniu Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019 r.
 2. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza szkolna komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora szkoły.
 3. W skład komisji wchodzą przewodniczący oraz członkowie wyznaczeni spośród nauczycieli szkoły.
 4. Nadzór nad postępowaniem rekrutacyjnym sprawuje Dyrektor szkoły.
 5. Do zadań szkolnej komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

a. ustalenie i podanie do wiadomości kandydatów informacji o warunkach i kryteriach rekrutacji,
b. ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego,
c. ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,
d. sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

6.  Szkoła prowadzi rekrutację do klas pierwszych w następujących typach szkół:

Technikum Gastronomiczne nr 11

 • Technik żywienia i usług gastronomicznych ze specjalnością DIETETYK,
 • Kelner

Branżowa Szkoła I Stopnia.

 • Kucharz,
 • Kucharz pracownik młodociany,
 • Cukiernik,
 • Kelner ze specjalnością BARMAŃSKĄ.
 1. Zespół Szkół Gastronomicznych nr 2 im. Odona Bujwida w Krakowie funkcjonuje w systemie rekrutacji elektronicznej.
 2. Terminarz rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 
Lp Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu

uzupełniającym

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. od 25.04.2019 r. od godz. 9.00

do 10.06.2019 r. do godz. 15.00

 

od 11 do 16 lipca 2019 r.

 

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty. od 25.04.2019 r.

do 27.06.2019 r.

od 11 do 30 lipca 2019 r.

 

3. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego. od 21.06.2019 r. od godz. 9.00

do 25.06.2019 r. do godz.15.00

 

 Nie dotyczy

 

 

4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 28.06.2019 r.   godz. 12.00 31 lipca 2019 r.

 godz. 1200

5. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły. do 28.06.2019 r. od godz. 12.00

do 3.07.2019 r. do godz. 15.00

do 5 sierpnia 2019 r.

 

6. Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.  

do 9.07.2019 r. do godz. 15.00

 

do 20 sierpnia 2019 r.

 

7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 10.07.2019 r.   godz. 12.00 22 sierpnia 2019 r. 

godz. 1200

8. Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej Małopolskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole. 11.07.2019 r. 23 sierpnia 2019 r.        

Niezłożenie w odpowiednim terminie któregokolwiek z wymaganych dokumentów spowoduje niedopuszczenie kandydata do postępowania kwalifikacyjnego lub nieuwzględnienie jego osiągnięć i uprawnień w procesie rekrutacyjnym.

 1. O przyjęciu kandydata do technikum i branżowej szkoły I stopnia kształcącego w zawadach technik żywienia i usług gastronomicznych , kelner, kucharz, cukiernik decyduje suma punktów uzyskanych z egzaminu gimnazjalnego oraz z przeliczenia na punkty ocen z języka polskiego, matematyki, języka obcego i geografii lub biologii.
 2. Przeliczenie na punkty ocen z języka polskiego, matematyki, języka obcego i geografii lub biologii:
 • celujący – 18 pkt
 • bardzo dobry – 17pkt
 • dobry – 14 pkt
 • dostateczny – 8 pkt
 • dopuszczający – 2 pkt
 1. Kandydatom zwolnionym z egzaminu gimnazjalnego przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy i społeczeństwa, biologii, chemii, fizyki, geografii, i języka obcego nowożytnego wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, w następujący sposób
 2. Język polski i matematyka:

– celujący        – 20 pkt,

– bardzo dobry- 18 pkt,

– dobry            – 13 pkt,

– dostateczny  –   8 pkt,

– dopuszczający  -2 pkt,

(liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu dzieli się przez 2)

 1. Historia i wiedza i społeczeństwo:

– celujący        – 20 pkt,

– bardzo dobry- 18 pkt,

– dobry            – 13 pkt,

– dostateczny  –   8 pkt,

– dopuszczający-   2 pkt,

(liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu dzieli się przez 2)

 1. Chemia, fizyka, biologia, geografia:

– celujący        – 20 pkt,

– bardzo dobry- 18 pkt,

– dobry            – 13 pkt,

– dostateczny  –   8 pkt,

– dopuszczający-   2 pkt,

(liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu dzieli się przez 4)

 1. Język nowożytny:

– celujący        – 20 pkt,

– bardzo dobry- 18 pkt,

– dobry            – 13 pkt,

– dostateczny  –   8 pkt,

– dopuszczający-   2 pkt,

11. Maksymalna ilość punktów do uzyskania 72.

Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów. (§ 5 rozporządzenia)

Za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum

1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień,

 1. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego
  – przyznaje się 10 punktów,
 2. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
  – przyznaje się 7 punktów,
 3. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
  – przyznaje się 5 punktów;

2)  uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.32a ust.4 i art.22 ust.2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty:

a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
– przyznaje się 10 punktów,

b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
– przyznaje się 4 punkty,

c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
– przyznaje się 3 punkty;

3)  uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego
– przyznaje się 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
– przyznaje się 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
– przyznaje się 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego
– przyznaje się 7punktów,

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
– przyznaje się 5 punktów,

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
– przyznaje się 3 punkty;

4)  uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. ustawy:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
– przyznaje się 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
– przyznaje się 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
– przyznaje się 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
– przyznaje się 7 punktów,

e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
– przyznaje się 3 punkty,

f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
– przyznaje się 2 punkty;

5)  uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1 – 4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,

b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,

c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,

d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust.1, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu , wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym żę, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów. (§ 6 rozporządzenia)

W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się do trzech punktów – maksymalnie 3 punkty. (§ 7 rozporządzenia).

14. W rekrutacji do Branżowej Szkoły I Stopnia nie stosuje się przelicznika punktowego, ale w przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc o przyjęciu decyduje suma punktów za oceny na świadectwie  gimnazjalnym  z języka polskiego , języka obcego nowożytnego, matematyki, geografii lub biologii

 1. Przeliczeniu na punkty do poszczególnych typów szkół w Zespole Szkół Gastronomicznych nr 2 podlegają następujące przedmioty:szkoły ponadgimnazjalne
Typ szkoły Zawód Przedmioty punktowane
Technikum Gastronomiczne nr 11 Technik  żywienia i usług gastronomicznych ze specjalnością DIETETYK j. polski, matematyka,  j. obcy, geografia lub biologia
Technik usług kelnerskich j. polski, matematyka, j. obcy, geografia lub biologia
Szkoła Branżowa I stopnia Kucharz j. polski, matematyka, j. obcy, geografia lub biologia
Kelner ze specjalnością BARMOŃSKĄ.
Cukiernik

 

Klasy pierwsze w roku szkolnym 2019/2020

Typ szkoły Zawód Klasa, języki nauczane Przedmioty punktowane
Technikum Gastronomiczne nr 11 Technik  żywienia i usług gastronomicznych ze specjalnością DIETETYK I ag –  j. angielski

j.hiszpański/j.niemiecki

język polski, matematyka,

język obcy, biologia

I bg – j. angielski

j.hiszpański/j.niemiecki

język polski, matematyka,

język obcy, biologia

I cg –  j. angielski

j.hiszpański/j.niemiecki

język polski, matematyka,

język obcy, geografia

I dg –  j. angielski

j.hiszpański/niemiecki

język polski, matematyka,

język obcy, geografia

Kelner I eg –  j. angielski

j.hiszpański/j.niemiecki

język polski, matematyka,

język obcy, biologia

Branżowa Szkoła I Stopnia Kucharz – praktyka na warsztatach szkolnych I akg – j. angielski

 

język polski, matematyka,

język obcy, biologia

Kucharz – młodociany pracownik, praktyka w restauracjach na terenie Krakowa I bmg – j. angielski

 

język polski, matematyka,

język obcy, biologia

Kelner-praktyka na warsztatach szkolnych I ckg- j. angielski

 

język polski, matematyka,

język obcy, biologia

Cukiernik – praktyka na warsztatach szkolnych I dcg – j. angielski język polski, matematyka,

język obcy, biologia

 

 1. Kandydaci, którzy zostali przyjęci do wybranego typu szkoły i potwierdzili wolę podjęcia nauki złożeniem oryginalnych dokumentów – świadectwa ukończenia gimnazjum wyników egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie składają ponadto następujące dokumenty:
Typ szkoły Dokumenty
Technikum
Gastronomiczne nr 11
Wniosek o przyjęcie do klasy I,

trzy fotografie,
kartę zdrowia,

zaświadczenie o przydatności do zawodu,
zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów przedmiotowych ustalonych przez MKO,
orzeczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych,

Szkoła Branżowa I Stopnia Wniosek o przyjęcie do klasy I,

trzy fotografie,
kartę zdrowia,

zaświadczenie o przydatności do zawodu,
orzeczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych,
umowa o praktyczną naukę zawodu  – młodociany pracownik,

 

 1. Szkolna komisja rekrutacyjna ogłasza wyniki rekrutacji według ustaleń Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019 r.
 2. Rodzic (opiekun prawny) kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do  szkoły. Musi ono zawierać przyczyny odmowy przyjęcia  oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. Rodzic (opiekun prawny) może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji Rekrutacyjnej. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.

Regulamin została zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną w dniu  21 lutego 2019 r.

 

Kraków, dnia  27.02.2019 r.

 

Kontakt w sprawie rekrutacji

e-mail zsgnr2@poczta.onet.pl

Telefon: 12 6560404