fbpx

Nasze działania w ramach projektu ZPB

Zintegrowany Plan Działania obejmuje wielokierunkowy rozwój ucznia w oparciu o współdziałanie z partnerami projektu.  Partnerami projektu są instytucje współdziałające ze szkołą oraz mające wpływ na pomoc i działanie na rzecz młodego człowieka i jego rodziny.

Projekt ma na celu poprawę bezpieczeństwa uczniów, nauczycieli i pracowników nie tylko w szkole ale i w drodze do i ze szkoły, modernizację sprzętu szkolnego, wymianę wadliwych urządzeń ale i wszechstronny rozwój ucznia w oparciu o założenia nie tylko Zintegrowanego Planu Działania, ale także w oparciu o Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły. Realizując zadania zawarte w Zintegrowanym Planie Działania realizujemy również założenia programu rozwoju szkoły.

Od początku roku szkolnego 2018/2019 w naszej szkole pracujemy nad  realizacją działań
w związku z przystąpieniem szkoły do projektu ZPB.  Wszystkie klasy musiały zostać zapoznane  z celami i założeniami projektu oraz wdrożyć się do jego realizacji. W kolejnych miesiącach odbyły się następujące wydarzenia, podczas których uczniowie i nauczyciele zgłębiali temat dotyczący przestrzegania zasad bezpieczeństwa i nie tylko. Poniżej przedstawiamy nasze działania


WRZEŚIEŃ

Od początku roku szkolnego 2018/2019 w naszej szkole pracujemy nad  realizacją działań
w związku z przystąpieniem szkoły do projektu ZPB.  Wszystkie klasy musiały zostać zapoznane  z celami i założeniami projektu oraz wdrożyć się do jego realizacji. We wrześniu odbyły się następujące wydarzenia, podczas których uczniowie i nauczyciele zgłębiali temat dotyczący przestrzegania zasad bezpieczeństwa i nie tylko:

1.    Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego – 3.09.2017 – Dyrekcja i nauczyciele – wychowawcy przekazali uczniom podstawowe wiadomości dotyczące bezpiecznego funkcjonowania
w szkole (procedury, regulaminy i zasady BHP).

2.    13 września złożenie wniosku o przystąpienie do projektu „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” w ramach programu Zintegrowanej  Polityki Bezpieczeństwa. Odbyła się rozmowa telefoniczna z Panią nadkom. Izabelą Ciarką – Wydział Prewencji KWP
w Krakowie oraz Panem asp. Bartłomiejem Łazorczykiem z V Komisariatu Policji
w Krakowie.

3.    20 września odbyło się spotkanie podczas, którego omówiono główne założenia projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa – Szkoła Promująca Bezpieczeństwo, kwestionariusze ankiet dla rodziców, nauczycieli i uczniów oraz formy informacji
i rozpropagowania projektu.

4.    W terminie 24-28 września przeprowadzono badania ankietowe nt. bezpieczeństwa wśród nauczycieli i uczniów oraz zwrócono uwagę na założenia projektu podczas lekcji wychowawczych.

5.    27 września odbyły się zebrania z rodzicami podczas, których wychowawcy poinformowali o założeniach projektu i zasadach jego realizacji. Projekt Bezpieczna Szkoła będzie stanowił część integralną programu wychowawczo-profilaktycznego.

6.    Odbyły się warsztaty integracyjno-adaptacyjne dla uczniów klas pierwszych „Na dobry początek” prowadzone przez pedagoga.

7.    Realizowano wyjścia integracyjne dla uczniów klas pierwszych zgodnie z zasadami BHP
i regulaminem wycieczek.

8.    Uczniowie klas czwartych wraz z wychowawcami uczestniczyli w Salonie Maturzystów.

9.    W Parku im. Wojciecha Bednarskiego odbył się  „Piknik Integracyjny”, organizowany przez Radę Dzielnicy XIII Podgórze i Centrum Kultury Podgórza. Nasza Szkoła od kilkunastu lat, zawsze w czerwcu i wrześniu, przygotowuje swoje stanowiska dla podopiecznych szkół, ośrodków specjalnych i integracyjnych oraz Domów Opieki Społecznej.

10.    Wprowadzono procedurę zwolnień uczniów z lekcji.

11.    Założono książkę na portierni –  rejestr osób wchodzących i wychodzących do budynku
szkolnego.

12.    Odbyły się szkolenia BHP dla wszystkich uczniów klas pierwszych (prowadzone przez firmę
Ohirko).

13.    Udział pedagoga w Konferencji pt. „Profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży”.

PAŹDZIERNIK

To kolejny miesiąc naszych działań w realizacji projektu. Cała społeczność szkolna bierze udział w różnego rodzaju przedsięwzięciach związanych z wielokierunkowym rozwojem nie tylko samego siebie, ale również i kolegów i koleżanek w oparciu o program wychowawczo-profilaktyczny naszej szkoły.

Realizując założenia projektu skupiamy się nie tylko na bezpieczeństwie, ale i na wszechstronnych działaniach służących kształtowaniu naszego absolwenta.

1.      Odbywały się kursy: gastronomiczny, karmelarstwa, barmański, kelnerski w ramach projektu unijnego CENTRUM KOMPETENCJI ZAWODOWYCH W GMINIE MIEJSKIEJ KRAKÓW.

2.      12 października odbyła się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej połączona ze ślubowaniem uczniów z klas pierwszych, którzy w tym dniu oficjalnie zostali włączeni  do Szkolnej Społeczności.

3.      12 października uczniowie klas II-IV Technikum Gastronomicznego oraz II-III Szkoły Branżowej wraz z wychowawcami obejrzeli film patriotyczny „Dywizjon 303. Historia prawdziwa”.

4.      18 października podczas zebrania Rady Rodziców Dyrektor Szkoły poinformował

o dotychczasowych działaniach w ramach ZPB w naszej szkole. Rada Rodziców podjęła partnerską współpracę w realizacji zadań ZPB.

5.      19 października odbyło się spotkanie zespołu partnerów, na podstawie analizy ankiet określono działania, które zostaną zawarte w planie działań ZPB oraz ustalono działania na najbliższe miesiące.

6.      Opracowano Zintegrowany Plan Działania, który został zaakceptowany przez powołany zespół d.s. projektu.

7.      10.10.2018 i 11.10.2018 trenerzy z Małopolskiego Ośrodka Fundacji Praesterno zorganizowali prelekcje profilaktyczne na temat „Uzależnień i problemów wieku dorastania” (uczestniczyło w nich 133 uczniów z klas I).

8.      Od 18.10.2018 r. w szkole jest zatrudniony psycholog..

9.      Samorząd Uczniowski zamieścił na tablicy ogłoszeń informacje o projekcie, podjął partnerską współpracę w realizacji zadań ZPB.

10.  Udział pedagoga i zastępcy dyrektora oraz wychowawców klasy 1c i 1ak w konferencji szkoleniowej „Profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży poprzez sport
i edukację”.

11.  Odbywały się warsztaty integracyjno-adaptacyjne dla uczniów klas pierwszych „Na dobry początek” prowadzone przez pedagoga i psychologa.

12.  Odbyła się próbna ewakuacja szkoły przy udziale Straży Pożarnej i V Komisariatu Policji.

13.  22-26 października realizowany był w naszej szkole staż nauczycieli i uczniów z Koszyc i Pragi w ramach projektu „Rok w gastronomii”.

14.  Zaprezentowano wyniki ankiet nt. bezpieczeństwa na zebraniu Rady Pedagogicznej
w dniu 25.10.2018 r. oraz rodzicom podczas wywiadówki.

15.  Olimpiada wiedzy i umiejętności rolniczych- blok gastronomia –uczennica z kl. III b zajęła I miejsce w eliminacjach szkolnych.

16.  „Wolność przyszła z Podgórza”. W środę 31 października dyrekcja szkoły, przedstawiciele nauczycieli i uczniów ZSG nr 2 wzięli udział w obchodach 100. Rocznicy Wyzwolenia Krakowa spod władzy zaborczej. Uroczystość odbyła się na podgórskim placu Niepodległości,

17.  Odbywały się lekcje historii na wystawie zorganizowanej przez młodzież pod kierunkiem biblioteki szkolnej.

18.  Akcja PCK – Honorowe Krwiodawstwo.

19.  Licealiada – sztafetowe biegi przełajowe (XIX miejsce – AWF Kraków

20.  Turniej piłki nożnej ze szkół  ponadpodstawowych z dzielnicy XIII (IV miejsce – stadion sportowy ul. Parkowa)

21.  Nawiązano kontakt z PPP nr 3 w celu zaplanowania warsztatów dla uczniów
o uzależnieniach i stresie.

22.  Pozyskanie nowych partnerów: m.in. Straż Miejska, Rada Dzielnicy XIII Podgórze.

23.  Odbyła się szkoleniowa Rada Pedagogiczna nt. „Wzmacnianie pozytywnej roli ucznia”.

24.  Dopracowano plan dyslokacji nauczycieli podczas dyżurów, dostosowano organizację dyżurów do  planu sal lekcyjnych nauczycieli oraz zwiększenie możliwości nadzoru uczniów przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych dzięki wprowadzeniu dziennika elektronicznego (zgodnie z wynikami ankiet).

25.  Pedagog szkolny sporządził wykaz uczniów kwalifikujących się do uzyskania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w roku szkolnym 2018/2019 (na podstawie rozmów
z wychowawcami oraz informacji uzyskanych podczas posiedzeń zespołów wychowawczych).

26.  Udział pedagoga w szkoleniu pt. „ Ocena prawidłowości zapewniania dzieciom
i młodzieży pomocy psychologiczno – pedagogicznej”.

LISTOPAD

Minął kolejny miesiąc nauki. Nasza szkolna społeczność realizowała zadania związane
z Projektem Bezpieczna Szkoła, ale także zgodnie z kalendarzem ZSG nr 2 oraz z planem pracy szkoły.  Wszyscy aktywnie uczestniczyli w realizacji poszczególnych zadań. Nasi partnerzy również brali udział w naszych poczynaniach.

W listopadzie zrealizowaliśmy następujące zadania:

1.      7 listopada w Fundacji Alternative w Międzybrodziu Żywieckim  odbyła się I Edycja Konkurs Barmańskiego JA ZA BAREM, który był dedykowany uczniom szkół gastronomiczno-hotelarskich. Naszą szkołę reprezentowały uczennice z kl.2c i 4de.

2.      W dniach 7-9 listopada w Hali Expo odbyły się kolejne Targi Horeca, gdzie uczniowie klasy IV de i III c mieli możliwość sporządzania potraw na żywo przed publicznością ze znanymi szefami kuchni z całej Polski.

3.      8 listopada w naszej szkole zostały przeprowadzone przez studentów Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia i Urody warsztaty pierwszej pomocy z użyciem interaktywnych fantomów oraz automatycznych defibrylatorów – AED.      Studenci przeprowadzili warsztaty pod kierunkiem Pani dr n. med. Magdaleny Macko w ramach projektu edukacyjnego „ Szlakiem Promocji Zdrowia”.

4.      Świętujemy  „Dzień dla  Niepodległej”. 9 listopada cała Społeczność Naszego Gastronomika wspólnie zaśpiewała hymn narodowy. Dyrekcja, uczniowie wszystkich klas z nauczycielami wspólnie pobili „Rekord dla Niepodległej”.

5.      13 i 14 listopada Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i  Uczniowie  świętowali radośnie i uroczyście  100-lecie Niepodległej. Pierwszego dnia odbył się szkolny etap Konkursu Pieśni Patriotycznej,  drugiego dnia odbył się Międzyszkolny Konkurs Pieśni Patriotycznej, na który przybyli zaproszeni uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych
nr 2  i   XLIII Liceum Ogólnokształcącego z Krakowa.

6.      Odbyła się XV edycja Małopolskiego Konkursu „Stół pięknie nakryty – w drodze do niepodległości”.

7.      Konkurs „Mam zawód. Mam fantazję” (w Zespole Szkół Ekonomiczno- Gastronomicznych w Tarnowie. Tematem konkursu były „Zakąski bankietowe”).

8.      Wyjście klas na wystawę „Niepodległość, wokół myśli historycznej Józefa Piłsudskiego” W Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Krakowie klasy SB i ZSZ oraz do Muzeum Podgórza. Wystawa Wolność przyszła z Podgórza.

9.      W dniach 19-23 listopada na stażu w Pradze, w SOU Gastronomie – naszej partnerskiej szkole, przebywały uczennice z klasy III c i III f.

10.  W ramach realizowanego programu „ROK W GASTRONOMII”  uczniowie  z klasy III Technikum Gastronomicznego odwiedzili szkołę o profilu gastronomicznym w Koszycach 26.11.2018 – 30.11.2018 r.

11.  27 listopada klasa 3b brała udział w zajęciach chemiczno – kosmetologicznych prowadzonych przez Krakowską Wyższą Szkołę Promocji Zdrowia.

12.  30.XI. świętujemy Dzień Patrona Szkoły – profesora Odona Bujwida.

13.  Odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Koordynator projektu na spotkaniu samorządu uczniowskiego opowiedział o założeniach Projektu ZPB. Łącznicy z klas przekazywali w swoich klasach informacje o projekcie, a wychowawcy na zebraniach
z rodzicami podsumowanie realizacji dotychczasowych działań.

14.  Klasy maturalne brały udział w próbnym egzaminie maturalnym.

15.  Samorząd rozpoczął akcję „Gwiazdka dla zwierzaka”.

16.  Licealiada – piłka siatkowa dziewcząt i chłopców (XXIV LO)

17.  Licealiada – piłka siatkowa dziewcząt (XV LO)

18.  Konkurs „BHP- poznaj swoje prawa pracy” (2 osoby przeszły do etapu regionalnego).

19.  Olimpiada ZUS „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”.

20.  Spotkanie pedagoga szkolnego w koordynatorem projektu Bezpieczna Szkoła
z  V Komisariatu Policji.

21.  Spotkania z przedstawicielem z Policji aspirantem Niedzielskim – klasy  pierwsze
i drugie „Odpowiedzialność karno-prawna nieletnich” ( uczestniczyło w nich 225 uczniów )

22.  Zorganizowanie Dnia Życzliwości  – konkurs na najbardziej życzliwą osobę w szkole, hasła motywacyjne, skrzynka życzliwych życzeń.

23.  Odbyły się eliminacje do Olimpiady o Żywieniu i Żywności.

24.  Realizacja kursów w ramach projektu „Centrum kompetencji zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w Gminie Miejskiej Kraków”.

25.  Zajęcia tutoringu w ramach projektu „Praktyczna szkoła zawodu”.

26.  Warsztaty prowadzone przez psychologa i pedagoga szkolnego dla klasy I C na wniosek wychowawcy klasy na temat przemocy rówieśniczej.

27.  Udział pedagoga w szkoleniach pt. ”Kodeks rodzinny i opiekuńczy” oraz „Tendencje autodestrukcyjne u nastolatków i młodych dorosłych”.

GRUDZIEŃ

Grudzień to krótki miesiąc zajęć szkolnych, ale zadania zgodne z realizacja projektu są prowadzone. W tym miesiącu nasza społeczność szkolna uczestniczyła w następujących działaniach:

1.      6 grudnia odbywały się Mikołajki klasowe.

2.      Przedstawiciele Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej z Krakowa przygotowali dla młodzieży naszej szkoły ciekawe wykłady zwiększające wiedzę z zakresu szkodliwości alkoholu, dymu tytoniowego, zagrożeń płynących z czynnego i biernego palenia tytoniu oraz na temat AIDS i wirusa HPV. Były wykonywane także badania: poziom tlenku węgla w wydychanym powietrzu,  ciśnienie tętna, alkogogle.

3.      Przygotowanie młodzieży do planowania kariery zawodowej  przy współpracy
z Urzędem Marszałkowskim  (4.12.2018 r. 4 spotkania informacyjne pn. Euro na tablicy dla klas czwartych.

4.      6 grudnia 2018 roku już piąty raz braliśmy udział  w ogólnopolskim konkursie Monin Cup Junior. W tym roku naszą szkołę reprezentowała uczennica z klasy 4de.

5.      WIELKI SUKCES „SZLACHETNEJ PACZKI”, w tym roku Nasza Szkoła, po raz kolejny zaangażowała się w ogólnopolską akcję.

6.      9 grudnia w uroczystościach „Święta Kupca” uczestniczył Poczet Sztandarowy Naszej Szkoły reprezentowany przez Dyrekcję i Uczniów.

7.      Odbyło się spotkanie Zespołu Wychowawczego.

8.      Odbywały się Wigilie klasowe i Wigilia szkolna dla nauczycieli i pracowników szkoły.

9.      Udział pedagoga i psychologa w konferencji pt. „Psychoterapia chodzi różnymi ścieżkami. Ścieżka pierwsza: przywiązanie”.

10.  Zakończenie przez pedagoga kursu internetowego ORE: Ochrona zdrowia psychicznego – przeciwdziałanie depresji i samobójstwom wśród dzieci i młodzieży.

11.  Warsztaty „Owoce morza” w ramach projektu Praktyczna Szkoła Zawodu (ZSG nr2).

12.   Akcja czytelnicza – „Książka dla Ciebie”.

STYCZEŃ

W krótkim, feryjnym miesiącu, realizujemy kolejne zadania ZPB i planu wychowawczo-profilaktycznego szkoły:

1.      Odbywały się egzaminy zawodowe kl.3 i 4

2.      Eliminacje Okręgowe XXIII Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności. Uczennice  naszej szkoły decyzją Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności ,na posiedzeniu w dniach 29-30 stycznia 2019 roku,  zostały zakwalifikowane do etapu centralnego XXIII Olimpiady. Finał Olimpiady zostanie rozegrany  w dniach 28-30 marca 2019 r w Szczecinie

3.      NASZA SZKOŁA ZNAJDUJE SIĘ W CZOŁÓWCE  NAJLEPSZYCH TECHNIKÓW W KRAKOWIE! TECHNIKUM GASTRONOMICZNE NR 11 ZAJĘŁO III MIEJSCE W RANKINGU SZKÓŁ ŚREDNICH PORTALU WASZAEDUKACJA.PL

4.      Powód do dumy – TYTUŁ „SREBRNEJ SZKOŁY 2019”. Technikum nr 11 w Zespole Szkół Gastronomicznych nr 2 znalazło się w czołówce Rankingu Liceów i Techników Perspektyw.

5.      11.01. wyjścia młodzieży z wychowawcami do muzeum i kina.

6.      Udział pedagoga szkolnego w warsztatach „Kraków – bez nienawiści”. Warsztaty poświęcone były obszarowi przeciwdziałania mowie nienawiści w szkołach.

7.      Prelekcja przedstawiciela Straży Miejskiej nt. Agresja i przemoc rówieśnica, odpowiedzialność prawna”.

LUTY

Kolejny miesiąc realizacji Zintegrowanego Planu Działania, który obejmuje wielokierunkowy rozwój ucznia w oparciu o współdziałanie z partnerami projektu:

1.       Udział dyrekcji i nauczycieli w warsztatach „Kraków bez nienawiści” organizowanych przez Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień oraz Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną „Krakowski Ośrodek Terapii”.

2.      ZSG nr 2 aktywnie przyłączył się do projektu Wydziału Edukacji UMK, którego celem jest przeciwdziałanie agresji słownej oraz  budowanie pozytywnej komunikacji w środowisku szkolnym.

3.      „Kraków – Stare Miasto wieści z ulic, podwórek i zaułków”. Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie zorganizowało konkurs pt.: „Kraków – Stare Miasto wieści z ulic, podwórek i zaułków”. Młodzież przygotowała prace literackie, plastyczne, filmy i prezentacje multimedialne.

4.      Krakowska Olimpiada Młodzieży – uczniowie startowali w zawodach Krakowski Wielobój Siłowy.

5.      W klasach I i II Technikum oraz Szkoły Branżowej odbyły się prelekcje prowadzone przez Strażnika Miejskiego d.s. profilaktyki. Poruszanym problemem była agresja i przemoc rówieśnicza oraz odpowiedzialność prawna nieletnich.

6.      Uczennice  naszej szkoły decyzją Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności zostały zakwalifikowane do etapu centralnego XXIII Olimpiady.

7.      Odbyła się lekcja wychowawcza w klasie 1c prowadzona przez Policjanta
z V Komisariatu.

8.      Młodzież ZSG nr 2 po raz kolejny brała udział w zbiórce darów na rzecz bezdomnych zwierząt  przebywających w Schronisku przy ul. Rybnej 3 w Krakowie.

9.      Samorząd Uczniowski zorganizował Pocztę Walentynkową.

10.  Odbywały się kursy w ramach projektu unijnego CKZ.

11.  W klasach  czwartych TG odbyły się warsztaty planowania kariery zawodowej przy współpracy z Mobilnym Centrum Informacji Zawodowej OHP.

12.  W klasach maturalnych odbyły się 2-godzinne warsztaty na temat radzenia sobie ze stresem prowadzone przez specjalistę z PPP nr 3.

13.  Spotkanie Zespołu Wychowawców i analiza sytuacji wychowawczej w klasach.

MARZEC

Marzec to szósty miesiąc realizacji zadań projektu „Bezpieczna szkoła”.

Najważniejsze wydarzenia to:

1.      X Małopolski Konkurs Fotograficzny „Leśne inspiracje”. Temat: „Las strażnik niepodległej”. Uczennica naszej szkoły z klasy IV ac zdobyła  II miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych.

2.      Siódma edycja małopolskiego Festiwalu Zawodów. Trzydniowe wydarzenie było okazją do zaprezentowania oferty edukacyjnej naszej szkoły przez uczniów klas:
I c, II b, III d, IV ac oraz IV de. Uczeń z klasy IIId przygotował pokaz umiejętności barmańskich.

3.      W dniach 15-16 marca 2019 r. w ramach Krakowskiego Tygodnia Zawodowców odbyły się w naszej szkole spotkania z Gimnazjalistami i Ósmoklasistami.

4.      W warsztacie szkolnym „Pokusa” odbył się po raz kolejny konkurs, którego celem było sporządzenie zakąski z użyciem wybranego rodzaju mięsa. Do konkursu przystąpiło 12 uczniów z klas I-III.

5.      Lekcja technologii gastronomicznej z udziałem dzieci ze szkoły podstawowej nr 148
z oddziałami integracyjnymi.

6.      Trzy wyróżnienia zdobyli nasi uczniowie w XX Małopolskim Konkursie Szkół Gastronomicznych w Krakowie. W tym roku hasłem przewodnim było „Kulinarne dziedzictwo”.

7.      I miejsce w V edycji konkursu kulinarnego „Dzikie smaki” w Ciężkowicach.

8.      Udział w V Koźmickich Targach edukacyjnych.

9.      Dzień otwarty dla rodziców.

10.  Odbyły się zajęcia integracyjne, w których brali udział uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Krakowie.

11.  Odbywały się kursy karmelarstwa i carvingu w ramach projektu CKZ.

12.  Samorząd Uczniowski przy współpracy z Panią Pedagog przeprowadziła akcję „CZYSTA SZKOŁA – STOP BAZGROŁOM I WANDALOM”, która miała na celu  uwrażliwienie
i uświadomienie uczniom, że warto dbać o czystość i porządek w szkole oraz ile pieniędzy szkoła przeznacza na remonty, zakup nowego wyposażenia, utrzymanie czystości, a także jakie mogą być konsekwencje prawne niszczenia mienia szkolnego.

13.  Sukces uczennic w Ogólnopolskiej Olimpiadzie o Żywieniu i Żywności.

14.  Nagranie filmu do konkursu „Bądź bezpieczny na drodze” oraz „Szkoła wolna od używek” przez klasę 1b wraz z wychowawcą i pedagogiem.

15.  Spotkanie partnerów projektu. Konsultacja i interwencja Policji w związku
z problemem przemocy rówieśniczej.