fbpx

Branżowa Szkoła I stopnia nr 10

Branżowa Szkoła I stopnia realizuje kształcenie zawodowe w zawodach, wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, dla których przewidziano kształcenie w tym typie szkoły. Wszystkie zawody przyporządkowane do  Branżowej Szkoły I stopnia są zawodami jednokwalifikacyjnymi, przy czym część z nich  ma kwalifikację wspólną z zawodem nauczanym na poziomie technikum. Nauka w Branżowej Szkole I stopnia trwa 3 lata. Obejmuje ona zarówno przedmioty ogólne, jak i zawodowe w zakresie jednej kwalifikacji. Po ukończeniu Branżowej Szkoły I stopnia i zdaniu egzaminu z kwalifikacji absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe. W trakcie nauki uczeń zdaje egzamin zawodowy z kwalifikacji pod koniec trzeciej klasy. Po ukończeniu nauki w Branżowej Szkole I stopnia uczeń może kontynuować naukę w Branżowej Szkole II stopnia. II stopień branżowej szkoły funkcjonuje w zawodach, które mają kontynuację na poziomie technika. W Naszej Szkole prowadzimy nabór do Branżowej Szkoły II stopnia nr 3. Po ukończeniu Branżowej Szkoły II stopnia i po zdaniu egzaminu z zakresu drugiej kwalifikacji, absolwent uzyska wykształcenie średnie branżowe oraz dyplom technika.

Dlatego warto wybrać Branżową Szkołę I stopnia w Zespole Szkół Gastronomicznych nr 2 .


Kucharz e elementami kuchni świata

KUCHARZ z elementami kuchni świata

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kucharz jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji:

 • oceny jakości surowca
 • przechowywania żywności
 • przygotowania produktów i stanowiska pracy
 • obsługi sprzętu gastronomicznego
 • przygotowania dań zimnych, gorących i podstawowych deserów

 

KWALIFIKACJE:

HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań

MIEJSCA PRACY:

 • restauracje;
 • hotele;
 • pensjonaty;
 • domy wczasowe;
 • bary;
  kawiarnie;
 • sanatoria;
 • instytucje zajmujące się obrotem żywnością;
 • stacje sanitarno-epidemiologiczne;
 • szpitale;
 • organizacje ochrony konsumenta;
 • instytucje zajmujące się upowszechnianiem wiedzy o żywieniu i żywności.

 

BAZA DYDAKTYCZNA:

 • Restauracja Pokusa
 • pracownia gastronomiczna
 • pracownia obsługi gości
  pracownia usług gastronomicznych

Kucharz - pracownik młodociany +Wykaz zakładów pracy dla uczniów młodocianych Szkoły Branżowej I 

 Szkoła prowadzi oddziały dla uczniów młodocianych pracowników, kształcąc w zawodzie kucharz.

Prawa i obowiązki pracownika młodocianego

Młodocianym jest osoba, która ukończyła 15 lat a nie przekroczyła 18 lat (art. 190 § 1 kp).

Podstawowe warunki zatrudnienia młodocianego:

 • ukończenie co najmniej ośmioletniej szkoły podstawowej.
 • przedstawienie zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego, że praca danego rodzaju nie zagraża ich zdrowiu.
 • Młodociany, który nie posiada kwalifikacji zawodowych, może być zatrudniony tylko w celu przygotowania zawodowego. Osoba, która ukończyła ośmioletnią szkołą podstawową, niemająca 15 lat, może być zatrudniona na zasadach określonych dla młodocianych w roku kalendarzowym, w którym kończy 15 lat.
 • Osoba, która ukończyła ośmioletnią szkołę podstawową, niemająca 15 lat, z wyjątkiem osoby, o której mowa punkt wyżej, może być zatrudniona na zasadach określonych dla młodocianych w celu przygotowania zawodowego w formie nauki zawodu.
 • Zawarcie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z osobą, o której mowa powyżej, jest dopuszczalne w przypadku wyrażenia na to zgody przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego tej osoby.

Umowę w celu przygotowania zawodowego odbywanego w formie nauki zawodu zawiera pracodawca z młodocianym:

 • w terminie przyjęcia kandydatów do branżowej szkoły I stopnia

Umowa powinna być zawarta z zachowaniem formy pisemnej i określać w szczególności:

 • rodzaj przygotowania zawodowego (nauka zawodu lub przygotowanie do wykonania określonej pracy),
 • czas trwania i miejsce odbywania przygotowania zawodowego,
 • sposób dokształcania teoretycznego,
 • wysokość wynagrodzenia.

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem w celu przygotowania zawodowego dopuszczalne jest tylko w razie:

 • niewypełniania przez młodocianego obowiązku wynikających z umowy o pracę lub obowiązku dokształcania się, pomimo stosowania wobec niego środków wychowawczych,
 • ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy,
 • reorganizacji zakładu pracy uniemożliwiającej kontynuowanie przygotowania zawodowego,
 • stwierdzenie nieprzydatności młodocianego do pracy, w zakresie której odbywa przygotowanie zawodowe.
 • rozwiązanie umowy o pracę spowoduje skreślenie z listy uczniów (uczeń podpisuje umowę z zakładem pracy a nie ze szkołą)

Przy zawieraniu umów o pracę w celu przygotowania zawodowego zastosowanie mają przepisy kodeksu pracy dotyczące umów o pracę na czas nieokreślony.

Nauka zawodu trwa 36 miesięcy.

Wyjątek dotyczy sytuacji, gdy młodociany dokształcający się w zasadniczej szkole zawodowej nie otrzymał promocji do klasy wyższej lub jej nie ukończył. Przedłużyć można czas trwania nauki zawodu do 12 miesięcy w celu umożliwienia ukończenia nauki w szkole.

Osoby, które przed ukończeniem nauki zawodu ukończyły pełnoletniość, kończą tę naukę na zasadach określonych dla młodocianych.

Nauka zawodu kończy się egzaminem.

Czas pracy

 • czas pracy młodocianego w wieku do 16 lat nie może przekraczać 6 godzin na dobę.
 • czas pracy młodocianego w wieku powyżej 16 lat nie może przekraczać 8 godzin na dobę.

Do czasu pracy młodocianych wlicza się czas nauki w wymiarze wynikającym z obowiązkowego programu zajęć szkolnych, bez względu na to, czy odbywa się ona w godzinach pracy. Wymiar i rozkład czasu pracy ustala pracodawca biorąc pod uwagę liczbę godzin oraz zakres zajęć szkolnych młodocianego.

W chwili ukończenia 16 lat przypadających w ciągu roku szkolnego przyjmuje się, że dotychczasowa norma czasu pracy obowiązuje do końca roku szkolnego.

Jeżeli dobowy wymiar czasu pracy jest dłuższy niż 4,5 godziny, młodocianemu przysługuje przerwa trwająca nieprzerwanie 30 minut wliczana do czasu pracy.

Obowiązuje bezwzględny zakaz zatrudniania młodocianych w godzinach nadliczbowych oraz w porze nocnej.

Urlop

Młodociany uzyskuje prawo do urlopu wypoczynkowego z upływem:

– 6 miesięcy od rozpoczęcia pierwszej pracy w wymiarze 12 dni roboczych,

– 12 miesięcy – 26 dni roboczych.

W roku kalendarzowym, w którym młodociany kończy 18 lat, przysługuje mu prawo do 20 dni urlopu, jeżeli prawo do urlopu uzyskał przed ukończeniem 18 lat.

W okresie ferii pracodawca jest zobowiązany do udzielenia pracownikowi młodocianemu urlopu.

Urlop zaliczkowy – kodeks pracy daje możliwość udzielenia urlopu zaliczkowego w okresie ferii szkolnych po złożeniu wniosku przez pracownika, gdy pracownik nie nabył jeszcze prawa do urlopu.

Urlop bezpłatny – na wniosek młodocianego ucznia szkoły dla pracujących, pracodawca zobowiązany jest udzielić urlopu w okresie ferii w wymiarze nieprzekraczającym 2 miesięcy łącznie z urlopem wypoczynkowym.

Wynagrodzenie

Młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”

Stosunek wynagrodzenia wynosi:

 • w pierwszym roku nauki — nie mniej niż 5%
 • w drugim roku nauki – – – – -nie mniej niż 6%
 • w trzecim roku nauki – – – — nie mniej niż 7%

Obowiązki pracownika młodocianego wobec pracodawcy i zakładu pracy:

Młodociany pracownik zobowiązany jest:

 • dążyć do jak najlepszych wyników w pracy i nauce,
 • przestrzegać czasu i porządku pracy ustalonych przez pracodawcę,
 • przestrzegać przepisów BHP oraz p/pożarowych,
 • wypełniać systematycznie obowiązek dokształcania,
 • odnosić się z szacunkiem do przełożonego i przestrzegać zasad koleżeńskiej współpracy,
 • przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zakończeniu nauki.

Wykaz zakładów pracy dla uczniów młodocianych Szkoły Branżowej I


Kelner e elementami serwisu specjalnego

KELNER z elementami serwisu specjalnego

Absolwent Zespołu Szkół Gastronomicznych nr 2 w Krakowie w zawodzie kelner jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji:

 • sporządzania potraw i napojów w części handlowo-usługowej zakładu gastronomicznego
 • przygotowywania sal konsumpcyjnych do obsługi gości;
 • wykonywania czynności związanych z obsługą gości;
 • planowania i organizowania obsługi przyjęć okolicznościowych
 • sporządzania dokumentacji usług gastronomicznych
 • rozliczania usług kelnerskich i kosztów usług gastronomicznych
 • wykonywania czynności baristycznych

 

Uczeń w ramach innowacji:

 • poznaje rodzaje i charakterystykę win oraz regionów winiarskich;
 • uczy się dobierać wina do potraw;
 • przygotuje się do profesjonalnego serwisu win.

 

KWALIFIKACJE:

HGT.01. Wykonywanie usług kelnerskich

MIEJSCA PRACY:

 • restauracje;
 • hotele;
 • pensjonaty;
 • kawiarnie;
 • puby;
 • dyskoteki;
 • promy;
 • firmy cateringowe;
 • instytucje związane z gastronomią.

 

BAZA DYDAKTYCZNA:

pracownia gastronomiczna
pracownia obsługi konsumenta
pracownia ćwiczeń praktycznych


Cukiernik z elementami nowoczesnych technik żywienia

CUKIERNIK z elementami nowoczesnych technik dekorowania

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie cukiernik jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów cukierniczych;
 • sporządzania półproduktów cukierniczych;
 • sporządzania gotowych wyrobów cukierniczych;
 • dekorowania wyrobów cukierniczych.

Uczeń:

 • uczy się rozróżniać grupy produktów cukierniczych oraz oceniać ich wartość kaloryczną;
 • poznaje zasady prowadzenia dokumentacji produkcji;
 • uczy się kalkulować ceny wyrobów gotowych cukierniczych i ciastkarskich;
 • potrafi rozliczać zużycie surowców;
 • wie jak przechowywać surowce, półprodukty i wyroby cukiernicze.

Język obcy: język angielski

KWALIFIKACJE:

TG.04. Produkcja wyrobów cukierniczych

 

MIEJSCA PRACY:

 • zakłady wytwarzające artykuły cukiernicze;
 • wytwórnie ciast;
 • zakłady produkujące wyroby czekoladowe;
 • lodziarnie;
 • zakłady wytwarzające pieczywo cukiernicze;
 • własny zakład cukierniczy.