fbpx

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Kurs jest jedną z form działalności dydaktyczno-wychowawczej
Zespołu Szkół Gastronomicznych nr 2.

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe
Nowość w kształceniu zawodowym!!!

Jeżeli chcesz:
a) uzupełnić swoje kwalifikacje zawodowe
b) zdobyć nowy zawód
c) zmienić pracę zapisz się na kwalifikacyjny kurs zawodowy!

Ministerstwo Edukacji Narodowej od 1 września 2012 roku wprowadziło nową formę kształcenia zawodowego dla dorosłych — kwalifikacyjne kursy zawodowe, które umożliwiają uzyskanie lub uzupełnienie kwalifikacji zawodowych w danym zawodzie.

Wykształcenie średnie będzie można zdobyć w ramach kształcenia formalnego, czyli w szkole. Oznacza to, że absolwenci zasadniczych szkół zawodowych będą mogli kontynuować naukę w liceach ogólnokształcących dla dorosłych (od klasy drugiej) w zakresie przedmiotów ogólnych. Żeby zdobyć konkretne zawodowe umiejętności, będą musieli zapisać się na kwalifikacyjny kurs zawodowy. Obecnie każdy zawód podzielony jest na kwalifikacje, co stwarza nowe możliwości i ułatwia przekwalifikowanie się lub zdobycie nowych uprawnień zawodowych. Jest to elastyczna i wygodna forma kształcenia, dzięki której można wybrać z programu nauczania danego zawodu tylko jedną kwalifikację, uprawniającą do wykonywania konkretnych czynności.

Kursy kwalifikacyjne są dostępne dla osób pełnoletnich po 8-letniej szkole podstawowej, gimnazjum, zasadniczej szkole zawodowej lub szkole średniej.

Każda pełnoletnia osoba, bez względu na dotychczasowe wykształcenie, może uczęszczać na wybrany kurs kwalifikacyjny prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Zdobycie wszystkich kwalifikacji składających się na dany zawód wraz z potwierdzeniem odpowiedniego poziomu wykształcenia oznaczać będzie zdobycie pełnego zawodu — uzyskanie dyplomu technika w danym zawodzie.

Osoba dorosła zainteresowana kształceniem w tym zawodzie może zapisać się na jeden kurs i uzyskać świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie lub skończyć dwie kwalifikacje i w przypadku posiadania wykształcenia średniego uzyska dyplom technika żywienia i usług gastronomicznych.

Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe na poziomie technikum w określonym zawodzie będzie mogła otrzymać:
1. osoba, która posiada wykształcenie średnie i świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie,
2. osoba, która posiada wykształcenie zasadnicze zawodowe i świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, po uzupełnieniu wykształcenia średniego w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych.

Natomiast osoba, która posiada wykształcenie zasadnicze zawodowe i świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie a nie uzupełni wykształcenia średniego, będzie posiadała uprawnienia do wykonywania zawodu w zakresie danej kwalifikacji zawodowej (np.TG.07 Sporządzanie potraw i napojów). Każda zainteresowana osoba będzie mogła uzupełnić wykształcenie średnie, w naszej szkole, w Liceum dla Dorosłych.

Jest to rozwiązanie wychodzące naprzeciw potrzebom osób dorosłych, podejmujących dalsze kształcenie lub doskonalenie zawodowe w trakcie pracy zawodowej. Nowy system kształcenia zawodowego umożliwia zwiększenie mobilności zawodowej osób dorosłych oraz szybsze reagowanie na potrzeby rynku pracy.

Zespół Szkół Gastronomicznych nr 2 im. prof. Odona Bujwida w Krakowie planuje na  rok  szkolny  2018/2019 rekrutację na 2 kwalifikacyjne kursy zawodowe :

TG.04 –Produkcja wyrobów cukierniczych

TG.07- Sporządzanie potraw i napojów

Zgłoszenia wraz z dokumentami przyjmowane będą  w terminie od 23 kwietnia 2018 r. – 9 lipca 2018 r przez  komisje rekrutacyjną.

10 lipca 2018r. godz. 1200  – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych  i listy kandydatów nieprzyjętych.

12 lipca 2018r.- 22 sierpnia 2018r. – termin postępowania uzupełniającego

23 sierpnia 2018r. godz.1200- podanie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 

Czas trwania kursu może ulec wydłużeniu w przypadku wystąpienia przyczyn niezależnych od organizatora.

Kształcenie na kursach jest bezpłatne, zajęcia będą się odbywać w systemie zaocznym (piątek po południu, sobota).

Wymagane dokumenty:
1) świadectwo ukończenia ostatniej szkoły (gimnazjum, 8-letnia szkoła podstawowa, zasadnicza szkoła zawodowa, technikum, liceum)
2) podanie i kwestionariusz (do pobrania ze strony internetowej szkoły)
3) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu wystawione przez lekarza medycyny pracy (w tym badania sanitarno-epidemiologiczne).

Do pobrania: