fbpx

Bezpłatne Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Nauka na kwalifikacyjnych kursach zawodowych jest BEZPŁATNA. Osoby dorosłe mogą uzyskać/uzupełnić kwalifikacje zawodowe, m.in. poprzez kształcenie  na kwalifikacyjnych kursach zawodowych prowadzonych przez Zespół Szkół Gastronomicznych nr 2.

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe odbywają się w formie zaocznej i stacjonarnej.

Kursy kwalifikacyjne są dostępne dla osób pełnoletnich (ukończone 18 lat) po 8-letniej szkole podstawowej, gimnazjum, zasadniczej szkole zawodowej, szkole branżowej 1 stopnia lub szkole średniej.

Każda pełnoletnia osoba, bez względu na dotychczasowe wykształcenie, może uczęszczać na wybrany kurs kwalifikacyjny prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Zdobycie wszystkich kwalifikacji składających się na dany zawód wraz z potwierdzeniem odpowiedniego poziomu wykształcenia oznaczać będzie zdobycie pełnego zawodu — uzyskanie dyplomu technika w danym zawodzie. Jest to rozwiązanie wychodzące naprzeciw potrzebom osób dorosłych, podejmujących dalsze kształcenie lub doskonalenie zawodowe w trakcie pracy zawodowej.

Zespół Szkół Gastronomicznych nr 2 im. prof. Odona Bujwida w Krakowie planuje na  rok  szkolny  2021/2022 rekrutację na  kwalifikacyjne kursy zawodowe :

SPC.01 –Produkcja wyrobów cukierniczych.

Zgłoszenia wraz z dokumentami przyjmowane będą  w terminie od 14 czerwca 2021 r. do 27 sierpnia 2021 r przez  sekretariat szkoły.

27 sierpnia 2021r. godz. 12.00  – podanie do publicznej wiadomości  listy kandydatów przyjętych  i listy kandydatów nieprzyjętych.

30 sierpnia 2021r.- 24 sierpnia 2021r. – termin postępowania uzupełniającego.

31 sierpnia 2021r. godz. 12.00- podanie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Czas trwania kursu może ulec wydłużeniu w przypadku wystąpienia przyczyn niezależnych od organizatora.

Wymagane dokumenty:
1) świadectwo ukończenia ostatniej szkoły (gimnazjum, 8-letnia szkoła podstawowa, zasadnicza szkoła zawodowa, szkoła branżowa 1 stopnia, technikum, liceum)
2) podanie i kwestionariusz (do pobrania ze strony internetowej szkoły)
3) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu wystawione przez lekarza medycyny pracy (w tym badania sanitarno-epidemiologiczne).

Do pobrania:

Podanie o przyjęcie na kurs

Kwestionariusz osobowy

Regulamin kkz

UCHWAŁA RADY MIASTA dotycząca opłat za kursy dla cudzoziemców