fbpx

Działania zmierzające do przystąpienia ZSG nr 2 do Małopolskiej Sieci Promujących Zdrowie

W roku szkolnym 2019/2020 realizujemy działania zmierzające do przystąpienia
ZSG nr 2 do Małopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

PRIORYTETEM naszej szkoły w zakresie realizacji zadań „Szkoła promująca zdrowie” jest:

PROMOWANIE NAWYKU ZDROWEGO ODŻYWIANIA SIĘ I PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ.

OBSZAR DZIAŁANIA:

1.Promocja zdrowia i zachowań prozdrowotnych.

2. Promocja zasad zdrowego żywienia.

3. Profilaktyka uzależnień.

4. Promocja aktywności fizycznej, higieny zdrowia psychicznego i fizycznego oraz bezpiecznego stylu życia.

Koordynatorem Szkolnego Zespołu ds. Promocji Zdrowia jest prof. Aneta Rokicka.

Członkowie zespołu:

1. Renata Kurdziel – zastępca dyrektora szkoły

2. Elżbieta Celińska – nauczyciel zasad żywienia

3. Magdalena Sudoł – nauczyciel wychowania fizycznego

4. Magda Bulanda – pedagog

5. Agnieszka Kubisz – psycholog

6. Dominika Jaworska – przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego

 

Definicja szkoły promującej zdrowie

Szkoła promująca zdrowie to szkoła, która we współpracy z rodzicami uczniów i społecznością lokalną:

·       systematycznie i planowo tworzy środowisko społeczne i fizyczne sprzyjające zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej,

·       wspiera rozwój kompetencji uczniów i pracowników w zakresie dbałości o zdrowie przez całe życie.

 

Standardy szkoły promującej zdrowie

Szkoła promująca zdrowie dąży do osiągania celów i realizuje zadania określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego i zawodowego oraz innych obowiązujących aktach prawnych
i ponadto:

1.      Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu społeczności szkolnej w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz skuteczności i długofalowości tych działań.

2.      Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów.

3.      Szkoła realizuje edukację zdrowotną i program profilaktyki dla uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz dąży do poprawy skuteczności działań w tym zakresie.

4.      Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz współpracy z rodzicami.