fbpx

Stypendia dla uczniów zdolnych.

W ramach realizowanego przez szkołę programu unijnego „Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w Gminie Miejskiej Kraków-2 edycja” istnieje możliwość uzyskania stypendium dla uczniów zdolnych i  wybitne osiągnięcia w konkursach zawodowych lub olimpiadach z przedmiotów zawodowych.

O stypendium może ubiegać się uczeń, który spełnia następujące warunki:

1)  osiągnął wysoką średnią z przedmiotów zawodowych za r. szk.2021/2022 ( liczy się ocena roczna),

2)  uzyskał w okresie uczęszczania do szkoły zawodowej status laureata lub finalisty konkursu/olimpiady
z przynajmniej jednego spośród przedmiotów zawodowych nauczanych w szkole zawodowej.

Stypendium będzie przyznawane na rok szkolny od 1 września 2022r. do 30 czerwca 2023r.

Uczniowie zainteresowani uzyskaniem stypendium składają wypełniony formularz zgłoszeniowy stanowiący załącznik nr 1 do zamieszczonego poniżej regulaminu w terminie do 20 czerwca 2022r. do godz. 12.00  do z-cy dyr. Ewy Koniecznej- budynek szkolny, gabinet I piętro.

Proszę o dokładne zapoznanie się z  Regulaminem udzielania stypendiów uczniom zdolnym – CKZ 2 i jego załącznikami, które znajdują się na stronie internetowej szkoły.

Regulamin stypendia uczniów zdolnych CKZ_zał._OST_wy.