fbpx

 REALIZACJA PROJEKTU „SZKOŁA PROMUJACA ZDROWIE”

REALIZACJA PROJEKTU „SZKOŁA PROMUJACA ZDROWIE”

W roku szkolnym 2020/2021 kontynuujemy działania zmierzające do uzyskania Certyfikatu „Szkoła Promująca Zdrowie”.

Chcemy w sposób świadomy i wszechstronny wyposażyć uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia oraz tworzenia zdrowego i bezpiecznego środowiska. Chcemy wychować ucznia świadomego, który stanie się w przyszłości obywatelem dbającym o potrzeby innych, aktywnie włączającym się w działania na rzecz poprawy jakości i stylu życia. Chcemy, aby nasi uczniowie nauczyli się dbać o siebie i swoje środowisko oraz potrafili ciekawie spędzać czas wolny w zgodzie z przyrodą.

Co to jest Szkoła Promująca Zdrowie?

Szkoła Promująca Zdrowie jest to siedlisko, w którym członkowie społeczności szkolnej – pracownicy i uczniowie: podejmują starania, aby poprawić swoje samopoczucie i zdrowie, uczą się jak zdrowiej żyć i jak tworzyć zdrowe środowisko, zachęcają ludzi, zwłaszcza rodziców do podjęcia podobnych starań.

Cechy Szkoły Promującej Zdrowie?

1.      Edukacja zdrowotna jako ważny element programu nauczania szkoły.

2.      Etos zdrowia w szkole to znaczy troska o dobre samopoczucie uczniów i wszystkich pracowników szkoły.

3.      Współdziałanie z rodzicami i społecznością lokalną.

Cele Szkoły Promującej Zdrowie?

Nadrzędnym celem SZPZ jest zdrowy styl życia społeczności szkolnej i lokalnej. Aby to osiągnąć społeczność szkolna powinna starać się, m.in.:

1.      kształtować poczucie odpowiedzialności za zdrowie każdej osoby w rodzinie i w społeczności lokalnej,

2.      zachęcać do zdrowego stylu życia oraz stworzyć uczniom i pracownikom realne i atrakcyjne możliwości dokonywania zdrowych wyborów,

3.      umożliwiać uczniom rozwój ich potencjału fizycznego, psychicznego i społecznego wzmacniać w nich poczucie własnej wartości,

4.      zapewniać sprzyjające zdrowiu środowisko do pracy i nauki,

5.      włączać edukację zdrowotną uczniów do programu nauczania szkoły z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania,

6.      wyposażać uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia oraz tworzenia zdrowego i bezpiecznego środowiska fizycznego,

7.      włączać do działań szkoły służbę zdrowia, zwłaszcza do edukacji zdrowotnej.

PROGRAMY EDUKACYJNE REALIZOWANE w ZSG nr 2 w ramach profilaktyki zdrowia w roku szkolnym 2020/2021.

Program w zakresie profilaktyki czerniaka.

Program ma na celu zwiększenie wiedzy na temat wirusowego zapalenia wątroby typu A, B i C.

Program dotyczy profilaktyki używania substancji psychoaktywnych (alkohol, tytoń, narkotyki, dopalacze).

Program poświęcony profilaktyce zakażeń HPV i raka szyjki macicy.