Szkoła Branżowa II stopnia nr 3

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych

Branżowa szkoła II stopnia nr 3

na podbudowie Branżowej Szkoły I stopnia.

rok szkolny 2020/2021.

 

 1. Podstawa prawna:
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów,
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe,
 • Zarządzenie Małopolskiego Kuratora Oświaty nr 6/20 z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych oraz na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia na rok szkolny 2020/2021,
 • Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.
 1. Oferta edukacyjna:

Kierunki kształcenia w roku szkolnym 2020/2021:

 • Technik technologii żywności,
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych.
 

Typ szkoły

 

Zawód

 

Klasa

Nauczane języki Przedmioty punktowane Przedmioty

z zakresem rozszerzonym

BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA NR 10 Technik technologii żywności
Technik żywienia

i usług gastronomicznych

III. Kryteria rekrutacji:

Na semestr pierwszy klasy I publicznej Branżowej Szkoły II Stopnia przyjmuje się:

 • absolwentów Branżowej Szkoły I Stopnia, którzy ukończyli szkołę w okresie 5 lat szkolnych poprzedzających rok szkolny, na który ubiegają się o przyjęcie.
 • kandydatów będących absolwentami dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej, którzy rozpoczęli kształcenie w tej szkole począwszy od roku szkolnego 2012/2013.
 1. Całością prac związanych z przyjmowaniem kandydatów do klas pierwszych kieruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
 2.  Kandydat do szkoły Branżowej II stopnia może ubiegać się o przyjęcie do dowolnej liczby oddziałów w kolejności zgodnej z preferencjami kandydata.
 3.  Kandydat składa dokumenty jedynie w szkole pierwszego wyboru.
 4.  Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału Branżowej Szkoły II Stopnia nr 3 w kolejności zgodnej z sumą uzyskanych punktów, aż do wyczerpania planowanego limitu miejsc.
 5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym uwzględnia się łącznie następujące kryteria o jednakowej wartości:
 • wielodzietność rodziny kandydata,
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność dziecka kandydata,
 • niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę,
 • samotne wychowywanie dziecka przez kandydata
 1. Wyniki kwalifikacji ogłasza się przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Branżowej Szkoły II Stopnia nr 3.
 2. Złożenie przez osobę zakwalifikowaną, oryginału świadectwa ukończenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej lub Branżowej Szkoły I Stopnia, oryginału zaświadczenia o zawodzie nauczanym w Branżowej Szkole I Stopnia lub w Zasadniczej Szkole Zawodowej, którego zakres odpowiada kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w Branżowej Szkole II Stopnia oraz innych wymaganych przez szkołę dokumentów w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji jest potwierdzeniem wyboru i podstawą do umieszczenia ucznia na liście przyjętych do Szkoły II Stopnia nr 3.

Nieprzekazanie w określonym terminie wyżej wymienionych dokumentów jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w Branżowej Szkole II Stopnia i skreśleniem go z listy uczniów.

 1. Wyniki rekrutacji ogłasza się przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Branżowej Szkoły II Stopnia.
 2. Kandydaci nieprzyjęci do szkoły odbierają za potwierdzeniem złożoną dokumentację. W przypadku nieodebrania złożonych dokumentów zostaną one zniszczone (wrzesień 2020 r.)

 

IV. Wymagane dokumenty

Na semestr I publicznej Branżowej Szkoły II Stopnia przyjmuje się kandydatów, którzy:

1. Posiadają świadectwo ukończenia Branżowej Szkoły I Stopnia lub Zasadniczej Szkoły Zawodowej,

2. Posiadają zaświadczenie o zawodzie nauczanym w Branżowej Szkole I Stopnia lub w Zasadniczej Szkole Zawodowej, którego zakres odpowiada kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w Branżowej Szkole II Stopnia, do której ubiegają się o przyjęcie,

3. Posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

4. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

a.     wymienione na świadectwie ukończenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej lub Branżowej Szkoły I Stopnia oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych podlegających punktowaniu w postępowaniu rekrutacyjnym – maksymalnie do uzyskania 72 pkt.

Sposób przeliczania ocen na punkty:

celujący – 18 pkt

bardzo dobry – 17 pkt

dobry – 14 pkt

dostateczny – 8 pkt

dopuszczający – 2 pkt

 

b.     świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej z wyróżnieniem – przyznaje się 7 pkt.

5. Kwestionariusz kandydata

6. Wniosek o przyjęcie do szkoły.

BRANŻOWA SZKOŁA

II STOPNIA NR 3

–      wniosek o przyjęcie do klasy I (kwestionariusz),

–      trzy fotografie,

–      kartę zdrowia,

–      zaświadczenie o przydatności do zawodu,

–      orzeczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych.

V. Procedura odwoławcza

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych                    i kandydatów nieprzyjętych, rodzice/prawni opiekunowie mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej      z wnioskiem o sporządzanie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka.
Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodziców/prawnych opiekunów.
W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice/prawni opiekunowie mogą wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

 

L.p.

 

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

 

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

 

1.

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami.

 

od 11 maja do 6 lipca 2020 r.

od 31 lipca do               6 sierpnia 2020 r.

(należy przynieść wszystkie dokumenty)

5. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo Oświatowe  

 

do 22 lipca 2020 r.

 

 

do 21 sierpnia 2020 r.

6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

23 lipca 2020 r.

do godziny 1200

24 sierpnia 2020 r.

do godziny 1200

7. Wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie 11 maja – 27 lipca 2020 r. 31 lipca – 26 sierpnia 2020 r.
8. Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia:

 • Oryginału świadectwa ukończenia Branżowej Szkoły I Stopnia lun Zasadniczej Szkoły Zawodowej
 • Zaświadczenia o zawodzie nauczanym w Branżowej Szkole I Stopnia lub Zasadniczej Szkole Zawodowej, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzi nauczanym w Branżowej Szkole II Stopnia, do której kandydat ubiega się o przyjęcie.
 • Zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (o ile nie zostało złożone wraz z wnioskiem o przyjęcie do szkoły)
 

 

 

 

 

do 29 lipca 2020 r.

 

 

 

 

 

do 28 sierpnia 2020 r.

9. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 30 lipca 2020 r.

do godziny 1200

31 sierpnia 2020 r.

do godziny 1200

 

Kontakt w sprawie rekrutacji

e-mail zsgnr2@poczta.onet.pl

Telefon: (12) 656 04 04