fbpx

,,Wybieram marzenia – nie uzależnienia”

REGULAMIN  KONKURSU PLASTYCZNEGO

na komiks pt. ,,Wybieram marzenia – nie uzależnienia !”

I. Cele Konkursu

1. Popularyzacja wiedzy na temat uzależnień.

2.Uświadomienie młodzieży szkolnej o zagrożeniach wynikających z używania środków psychoaktywnych, spożywania alkoholu oraz wpływie uzależnień behawioralnych na człowieka i jego otoczenie.

3. Promocja zdrowego trybu życia – kształtowanie pozytywnych wzorców. Zwrócenie uwagi na bezpieczne formy spędzania wolnego czasu oraz wzbudzanie odpowiedzialności za zdrowie własne i innych.

II. Organizator konkursu

1. Zespół Szkół Gastronomicznych nr 2 im. Prof. Odona Bujwida w Krakowie

III. Adresaci konkursu

1. Chętni uczniowie szkoły

IV. Zasady konkursu

1. Do Konkursu można zgłaszać prace plastyczne w formie KOMIKSU przygotowane dowolną techniką w formacie A3/A2.

2. Każda praca powinna mieć swój tytuł, na odwrocie należy podpisać ją imieniem i nazwiskiem, podając klasę.

3. Autorem pracy może być jedna osoba lub zespół liczący do 5 osób.

4. Każdy uczestnik musi posiadać pełne prawa autorskie do przygotowanej pracy.

5. Oddanie pracy jest równoznaczne:

– z oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich do prezentowanego plakatu/pracy

– z wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2016 r. poz. 922).

– z rozpowszechnianie pracy plastycznej/plakatu w formie wystaw/ publikacji na stronie internetowej.

6. Organizatorzy nie zwracają złożonych prac.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

V. Ocena

1. Prace zostaną ocenione przez Komisję powołaną przez Organizatora konkursu.

2. Prace zostaną ocenione według następujących kryteriów:

 inwencja i pomysłowość pracy,

 czytelność przekazu,

 ogólne wrażenia estetyczne.

VI. Nagrody

1. Komisja przyzna I, II i III nagrodę oraz wyróżnienia.

2. Nagrody zostaną ufundowane przez organizatora.

VII. Terminy

1. Prace należy składać osobiście do pedagoga i psychologa szkolnego w terminie do 29.02.2019

2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na początku marca.

VIII.

1. Wszelkie informacje dotyczące konkursu można uzyskać u pedagoga i psychologa szkolnego