fbpx

TECHNIKUM GASTRONOMICZNE NR 11

TECHNIKUM

OFERTA KSZTAŁCENIA dla absolwentów szkół podstawowych.

Nauka w technikum trwa 5 lat. Obejmuje ona zarówno przedmioty ogólne, jak i zawodowe. W trakcie nauki uczeń zdaje egzaminy zawodowe z dwóch kwalifikacji. Po ukończeniu szkoły i zdaniu obydwu kwalifikacji absolwent otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. W trakcie nauki uczeń realizuje program praktyk zawodowych, liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk zawodowych: 8 tygodni (280 godzin). Praktyki zawodowe realizuje w renomowanych restauracjach krakowskich.
Natomiast zajęcia praktyczne odbywają w szkolnej restauracji ,,Pokusa”, gdzie uczniowie gotują dla konsumentów indywidualnych i wycieczek.

Szkoła organizuje bezpłatne kursy takie jak: kurs barmański, kurs baristyczny, gastronomia po angielsku, kurs karmelarstwa, kurs gastronomiczny, kurs carwing, kurs kelnerski, sommelierski i kurs doradcy wina (międzynarodowy).

Nasi absolwenci nie mają problemu ze zdobyciem pracy!

Uczeń kończący technikum w ZSG nr 2 może uzyskać dokumenty świadczące o dobrym przygotowaniu do startu w dorosłość:

− Świadectwo ukończenia technikum
− Świadectwo maturalne
− Świadectwo potwierdzające zdanie I kwalifikacji
− Świadectwo potwierdzające zdanie II kwalifikacji
− Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe i suplement do dyplomu
− Certyfikaty potwierdzające umiejętności zdobyte na bezpłatnych kursach realizowanych w ramach Centrum Kompetencji Zawodowych
− Certyfikat potwierdzający odbycie stażu realizowanego w ramach projektów UE.


Technik żywienia i usług gastronomicznych ze specjalnością dietetyk

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych ze specjalnością DIETETYKA jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

− oceniania jakości żywności oraz jej przechowywania;
− sporządzania i ekspedycji potraw i napojów;
− planowania i oceny żywienia;
− organizowania produkcji gastronomicznej;
− planowania i realizacji usług gastronomicznych.

Uczeń w ramach innowacji:

− pozna elementy dietetyki,

− planowanie diety i pomoc w jej stosowaniu,

− koordynowanie programu żywieniowego,

− dobór odpowiednich składników w określonych dietach,

– nauczy się zasad cateringu dietetycznego,

– pozna reguły zdrowego stylu życia.

Przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym: język angielski, BIOLOGIA/GEOGRAFIA.

W całym cyklu kształcenia uczeń realizuje program praktyk zawodowych w wymiarze 8 tygodni (280 godzin) w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu.

KWALIFIKACJE:

HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań.

HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.

MIEJSCA PRACY:

– restauracje,
− hotele,
– domy wczasowe,
– bary,
– kawiarnie,
– sanatoria,
– instytucje zajmujące się obrotem żywnością,
– stacje sanitarno-epidemiologiczne,
– szpitale,
– instytucje zajmujące się upowszechnianiem wiedzy o żywieniu i żywności.

DIETETYK

Dietetyk jest specjalistą, który posiada wiedzę nie tylko z zakresu żywienia człowieka, ale również biochemii, anatomii, psychologii oraz medycyny. Celem pracy dietetyka jest prowadzenie terapii dietetycznej, zachęcanie do zmiany nawyków żywieniowych, szerzenie wiedzy na temat profilaktyki zdrowotnej oraz wspomaganie leczenia dietetycznego wielu chorób.


Technik technologii żywności ze specjalnością dietetyka sportowa (trener personalny żywienia)

Technik technologii żywności to kierunek dla osób, które interesują się zarówno sztuką kulinarną, jak i tajnikami prowadzenia działalności gastronomicznej. Uczeń zdobywa wiedzę na temat planowania i oceny żywności pod względem jakościowym. Absolwent przygotowany jest do prowadzenia działalności gastronomicznej, zna zagadnienia związane z technologią żywienia, organizacją produkcji oraz usług gastronomicznych, potrafi sprawnie zarządzać i komunikować się z zespołem.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik technologii żywności jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • stosowania maszyn i urządzeń w produkcji wyrobów cukierniczych
 • magazynowania surowców i wyrobów cukierniczych
 • sporządzania półproduktów i wyrobów cukierniczych
 • wykonywania dekoracji wyrobów cukierniczych
 • wytwarzania produktów spożywczych
 • organizowania przebiegu procesów technologicznych w przetwórstwie spożywczym
 • nadzorowania przebiegu procesów technologicznych w przetwórstwie spożywczym

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: język angielski, chemia.

W całym cyklu kształcenia uczeń realizuje program praktyk zawodowych w wymiarze 8 tygodni (280 godzin) w zakładach spożywczych, przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją spożywczą, cukierniach.

KWALIFIKACJE:

SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych

SPC. 07. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

MIEJSCA PRACY:

 • zakłady przemysłu cukierniczego
 • cukiernie
 • zakłady przetwórstwa spożywczego
 • przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją spożywczą
 • pracownie analityczne

Technik technologii żywności może podjąć pracę w zakładach przetwórstwa spożywczego, hurtowniach spożywczych, zakładach gastronomicznych, placówkach żywienia zbiorowego lub otworzyć własną działalność gospodarczą.


Technik usług kelnerskich

TECHNIK USŁUG KELNERSKICH

W zawodzie technik obsługi kelnerskiej zostały wyodrębnione następujące kwalifikacje:

HGT.01. Wykonywanie usług kelnerskich

HGT.11. Organizacja usług gastronomicznych

CELE KSZTAŁCENIA
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik usług kelnerskich powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji:

1.  W zakresie kwalifikacji HGT.01. Wykonywanie usług kelnerskich:

1)     sporządzania potraw i napojów w części handlowo-usługowej zakładu gastronomicznego;

2)     wykonywania czynności związanych z przyjmowaniem gości;

3)     rozliczania usług kelnerskich.

1.  W zakresie kwalifikacji HGT.11. Organizacja usług gastronomicznych:

1)       planowania i organizowania dodatkowych usług gastronomicznych;

2)       planowania i nadzorowania pracy kelnera;

3)       rozliczania usług gastronomicznych.

Zespół Szkół Gastronomicznych nr 2 prowadząca kształcenie w zawodzie zapewnia pomieszczenia dydaktyczne z wyposażeniem odpowiadającym technologii i technice stosowanej w zawodzie, aby zapewnić osiągnięcie wszystkich efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego oraz umożliwić przygotowanie absolwenta do wykonywania zadań zawodowych.


Dlatego warto wybrać technikum w  Zespół Szkół Gastronomicznych nr 2 im. prof. Odona Bujwida w Krakowie