fbpx

STYPENDIA STAŻOWE DLA UCZNIÓW

STYPENDIA STAŻOWE DLA UCZNIÓW

Uchwałą Rady Miasta Krakowa w dniu 21 kwietnia 2021 r. został przyjęty Regulamin udzielania stypendiów stażowych uczniom szkół prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków w ramach projektów pn. „Centrum Kompetencji Zawodowych w branży: budowlanej (B), mechanicznej (M), turystyczno-gastronomicznej (T), elektryczno-elektronicznej (E), rolniczo-leśnej z ochroną środowiska (R), administracyjno-usługowej (A) w Gminie Miejskiej Kraków – 2 edycja”.

W przedsięwzięciu tym uczestniczy również nasza szkoła; przygotowała 10 miejsc do odbycia staży dla uczniów, którzy NIE KORZYSTALI do tej pory z tej formy wsparcia i w dniu rozpoczęcia stażu będą mieli ukończone 16 lat, w lipcu 2023 r.

Rekrutacja na staże będzie prowadzona on-line, od 11 maja, godz.13.30 do 19 maja, godz. 20.00, za pośrednictwem szkolnego gmaila.

W tym czasie osoby zainteresowane winny przesyłać na adres <joannamazurkow@zsg2.pl> oświadczenie o treści:

Ja, …………………………………………………….., ucz. klasy …….… w Zespole Szkół Gastronomicznych nr 2 w Krakowie, deklaruję chęć przystąpienia do rekrutacji do odbycia staży u pracodawcy, zgodnie z Regulaminem rekrutacji.

Uczestniczyłam/em ( nie uczestniczyłam/em) w kursie organizowanym przez szkołę w ubiegłym lub bieżącym roku szkolnym.(właściwe podkreślić)

Regulamin rekrutacji zamieszczony jest na stronie szkoły.

Zgłoszenie przesłane przed lub po terminie rekrutacji nie będą brane pod uwagę.

Ponieważ jednym z kryteriów rekrutacji jest średnia ocen z przedmiotów zawodowych oraz frekwencja z ostatniego semestru, oferta skierowana jest tylko dla najlepszych uczniów naszej szkoły.

Załączniki:

Informacja na stronę szkoły

Regulamin rekrutacji na staże