fbpx

Stypendia dla uczniów zdolnych

W ramach realizowanego przez szkołę programu unijnego „Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w Gminie Miejskiej Kraków -2 edycja” istnieje możliwość uzyskania stypendium dla uczniów zdolnych i mających wybitne osiągnięcia w konkursach zawodowych lub olimpiadach z przedmiotów zawodowych.

O stypendium może ubiegać się uczeń, który spełnia następujące warunki:

1)     osiągnął wysoką średnią z przedmiotów zawodowych za r. szk.2020/2021r ( liczy się ocena roczna),

2)     uzyskał w okresie uczęszczania do szkoły zawodowej status laureata lub finalisty konkursu/olimpiady z przynajmniej jednego spośród przedmiotów zawodowych nauczanych w szkole zawodowej.

Stypendium będzie przyznawane na rok szkolny od 1 września 2021r. do 30 czerwca 2022r.

Uczniowie zainteresowani uzyskaniem stypendium składają wypełniony formularz zgłoszeniowy stanowiący załącznik nr 1 do zamieszczonego poniżej regulaminu w terminie do 21 czerwca do godz. 12.00  do z-cy dyr. Ewy Koniecznej – budynek szkolny, gabinet I piętro.

Proszę o dokładne zapoznanie się z załączonym Regulaminem udzielania stypendiów uczniom zdolnym –CKZ 2 i jego załącznikami.

Do pobrania ↓

Stypendium dla uczniów zdolnych