fbpx

Rekrutacja do Technikum Gastronomicznego nr 11 i Szkoły Branżowej I stopnia nr 10

Link do pobrania Regulamin rekrutacji do klas pierwszych pdf

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Technikum Gastronomicznego nr 11, Branżowej Szkoły I stopnia nr 10, po szkole  podstawowej na rok szkolny 2020/2021.

I. Podstawa prawna

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów,
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe ,
 • Zarządzenie Małopolskiego Kuratora Oświaty nr 6/20 z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych oraz na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia na rok szkolny 2020/2021.

II. Oferta edukacyjna

Zespół Szkół Gastronomicznych nr 2 im. prof. Odona Bujwida w Krakowie przeprowadza nabór na rok szkolny 2020/2021 dla uczniów po VIII klasie szkoły podstawowej do:

 • Technikum Gastronomicznego nr 11 na kierunkach:
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych ze specjalnością DIETETYKA,
 • Technik technologii żywności ze specjalnością DIETETYKA,
 • Technik usług kelnerskich ze specjalnością

 

 • Branżowej Szkoły I Stopnia nr 10 na kierunkach:
 • Kucharz (z elementami kuchni świata),
 • Kucharz pracownik młodociany (z elementami kuchni świata),
 • Cukiernik (z elementami nowoczesnych technik dekorowania),
 • Cukiernik pracownik młodociany (z elementami nowoczesnych technik dekorowania),
 • Kelner (z elementami serwisu specjalnego),
 • Kelner pracownik młodociany (z elementami serwisu specjalnego).

PLAN KLAS NA ROK SZKOLNY 2020/2021:   

Technikum Gastronomiczne nr 11

Zawód Klasa Przedmioty z zakresem rozszerzonym Nauczane języki Dodatkowy język Przedmioty punktowane
 

Technik żywienia i usług gastronomicznych

I a  

 

biologia/geografia

(do wyboru)

język angielski angielski

niemiecki

hiszpański

francuski

 

język polski,

matematyka,

język obcy,

biologia / geografia

I b język angielski
I c język angielski
I d język niemiecki
Technik technologii żywności I tża  

chemia

język angielski
I tżb język niemiecki
Technik usług kelnerskich I e geografia język angielski

 

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 10

Zawód Klasa Nauczane języki Przedmioty punktowane
Kucharz I ak język angielski język polski,

matematyka,

język obcy,

biologia / geografia

Kucharz – pracownik młodociany I akm
Cukiernik I ck
Cukiernik – pracownik młodociany I ckm
Kelner I ek
Kelner – pracownik młodociany I ekm

 

III. Kryteria rekrutacji:

 1. Rekrutacja do Technikum Gastronomicznego nr 11, Branżowej Szkoły I Stopnia nr 10 odbywa się drogą  elektroniczną.
 2. Całością prac związanych z przyjmowaniem kandydatów do klas pierwszych kieruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
 3.  Kandydat do szkół ponadpodstawowych może ubiegać się o przyjęcie do dowolnej liczby szkół. W każdej szkole może wybrać dowolną liczbę oddziałów wypisanych w kolejności zgodnej z preferencjami kandydata.
 4. Kandydat składa dokumenty jedynie w szkole pierwszego wyboru.
 5. W systemie rekrutacji elektronicznej kandydat do Technikum Gastronomicznego nr 11 oraz Branżowej Szkoły I Stopnia nr 10 posługuje się poświadczoną przez dyrektora szkoły podstawowej kserokopią i oryginałem świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz poświadczoną kserokopią i oryginałem zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.
 6. W postępowaniu rekrutacyjnym kandydat do Technikum Gastronomicznego nr 11 oraz do Branżowej Szkoły I Stopnia nr 10 może uzyskać maksymalnie 200 pkt. (1)
 7. Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału Technikum Gastronomicznego nr 11 oraz Branżowej Szkoły I Stopnia nr 10 w kolejności zgodnej z sumą uzyskanych punktów, aż do wyczerpania planowanego limitu miejsc.
 8. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym uwzględnia się łącznie następujące kryteria o jednakowej wartości:
 • wielodzietność rodziny kandydata,
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 1. Wyniki kwalifikacji ogłasza się przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Technikum Gastronomicznego nr 11, Branżowej Szkoły I Stopnia nr 10.
 2. Złożenie przez osobę zakwalifikowaną, oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu oraz innych wymaganych przez szkołę dokumentów w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji jest potwierdzeniem wyboru i podstawą do umieszczenia ucznia na liście przyjętych do Technikum Gastronomicznego nr 11, Branżowej Szkoły I Stopnia nr 10.  Nieprzekazanie w określonym terminie wyżej wymienionych dokumentów jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w Technikum lub Branżowej Szkole I stopnia i skreśleniem go z listy uczniów.
 3. Wyniki rekrutacji ogłasza się przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Technikum oraz Branżowej Szkoły I Stopnia.
 4.  Kandydaci nieprzyjęci do szkoły odbierają za potwierdzeniem złożoną dokumentację. W przypadku nieodebrania złożonych dokumentów zostaną one zniszczone (wrzesień 2020 r.).
 5. Laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim organizowanego przez kuratora oświaty oraz laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej organizowanej przez podmioty wskazane w wykazie Ministerstwa Edukacji Narodowej są przyjmowani do szkoły w pierwszej kolejności.

 

IV Procedura odwoławcza

 • W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzice/prawni opiekunowie mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzanie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka,
 • Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodziców/prawnych opiekunów,
 • W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice/prawni opiekunowie mogą wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,
 • Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od jego otrzymania,
 • Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 

 1. Wymagane dokumenty

Podczas postępowania rekrutacyjnego kandydat posługuje się następującymi dokumentami:

 • Oryginał oraz poświadczona przez dyrektora szkoły podstawowej kserokopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
 • Oryginał oraz poświadczona przez dyrektora szkoły podstawowej kserokopia zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
 • Kserokopia (oryginał do wglądu) zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty lub olimpiad przedmiotowych z wykazu Ministerstwa Edukacji Narodowej,
 • Kwestionariusz kandydata (formularz zostanie udostępniony do pobrania w późniejszym terminie)
 • Oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów o woli udziału ucznia w nieobowiązkowych zajęciach edukacyjnych z religii lub etyki (formularz zostanie udostępniony do pobrania w późniejszym terminie),
 • Wniosek o przyjęcie do szkoły.

Kandydaci, którzy zostali przyjęci do wybranego typu szkoły i potwierdzili wolę podjęcia nauki złożeniem oryginalnych dokumentów – świadectwa ukończenia szkoły podstawowej wyników egzaminu ósmoklasisty oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie składają ponadto następujące dokumenty:

TECHNIKUM GASTRONOMICZNE NR 11

–      wniosek o przyjęcie do klasy I (11 maj – 23 czerwca)

–      trzy fotografie,

–      kartę zdrowia,

–      zaświadczenie o przydatności do zawodu,

–      orzeczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych.

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 10

–      wniosek o przyjęcie do klasy I (11 maj – 23 czerwca)

–      trzy fotografie,

–      kartę zdrowia,

–      zaświadczenie o przydatności do zawodu,

–      orzeczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych,

–      umowa o praktyczną naukę zawodu  – młodociany pracownik.

 

(1)  Podczas rekrutacji do Technikum Gastronomicznego nr 11 oraz Branżowej Szkoły I Stopnia nr 10 do obliczenia punktów brane są pod uwagę:

 a. Wyniki egzaminu ósmoklasisty – są one przeliczane na punkty według podanych poniżej zasad.

Ze wszystkich egzaminów łącznie można uzyskać maksymalnie 100 pkt.

Egzamin ósmoklasisty Liczba punktów za każdy uzyskany procent na egzaminie Maksymalna liczba punktów do uzyskania
Język polski 0,35 pkt 35 pkt
Matematyka 0,35 pkt 35 pkt
Język obcy nowożytny 0,30 pkt 30 pkt

b. Wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z: języka polskiego, matematyki i dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych podlegających punktowaniu w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału – maksymalnie można uzyskać 72 pkt.

Sposób przeliczania na punkty ocen z czterech obowiązkowych zajęć edukacyjnych:
stopień celujący – 18 pkt
stopień bardzo dobry – 17 pkt
stopień dobry – 14 pkt
stopień dostateczny – 8 pkt
stopień dopuszczający – 2 pkt

c. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 pkt.

d. Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu (wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej) – 3 pkt

e. Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – maksymalnie do uzyskania za wszystkie osiągnięcia

Punkty przyznawane są za:

I. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponad wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów

 

II. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:

 • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów,
 • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 punkty,
 • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty.

III. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów,
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty.

IV. Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy artystycznych i sportowych organizowanych przez Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły:

 • międzynarodowym – 4 punkty,
 • krajowym – 3 punkty,
 • wojewódzkim – 2 punkty,
 • powiatowym – 1 punkt.

Miejsca uznane za wysokie w zawodach wiedzy artystycznych i sportowych organizowanych przez Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły określa Małopolski Kurator Oświaty. Punkty są przyznawane za osiągnięcia za zawody wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły zgodnie z wykazem przedstawionym w decyzji Małopolskiego Kuratora Oświaty.

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia       w tych zawodach, z tym, że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

 1. Terminy rekrutacji:
 

L.p.

 

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

 

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami. od 11 maja do 23 czerwca 2020 r. 22-27 lipca 2020 r.

(należy przynieść wszystkie dokumenty)

6. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych             w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności. * punkt 8 Kryteriów rekrutacji (III)  

 

do 24 czerwca 2020 r.

 

 

do 29 lipca 2020 r.

5. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie                   o wynikach egzaminu ósmoklasisty.  

26-30 czerwca 2020 r.

 
8. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych  

13 lipca 2020 r.

do godziny 1200

 

17 sierpnia 2020 r.

do godziny 1200

9. Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatowi, w przypadku złożenia przez niego wniosku rekrutacyjnego do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe/kształcenie w zawodzie  

do 14 lipca 2020 r.

 

do 18 sierpnia 2020 r.

10. Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły do której kandydat został zakwalifikowany (przez rodzica/opiekuna prawnego)

w postaci przedłożenia:

 • oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
 • oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
 • zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie

o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

 

 

 

do 20 lipca 2020 r.

 

 

 

do 21 sierpnia 2020 r.

11. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną

listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

21 lipca 2020 r. 24 sierpnia 2020 r.
12. Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej Małopolskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc

w szkole

21 lipca 2020 r. 24 sierpnia 2020 r.

 

!!! Niezłożenie w odpowiednim terminie któregokolwiek z wymaganych dokumentów spowoduje niedopuszczenie kandydata do postępowania kwalifikacyjnego lub nieuwzględnienie jego osiągnięć i uprawnień w procesie rekrutacyjnym. !!!

 

Kontakt w sprawie rekrutacji

e-mail zsgnr2@poczta.onet.pl

Telefon: 12 656 04 04

 

Regulamin została zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną w dniu 12 marca 2020

 

Klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców – proces rekrutacji:

 1. Administratorem danych osobowych uczniów i rodziców/opiekunów prawnych jest Zespół Szkół Gastronomicznych nr 2 im. prof. Odona Bujwida, ul. Zamoyskiego 6, 30-523 Kraków. Z administratorem można skontaktować się poprzez adres e-mail: zsgnr2@poczta.onet.pl.
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Kornelia Michalska, e-mail: inspektor4@mjo.krakow.pl, tel.: 12 616-85-09, : 532159021.
 3. Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji do Zespołu Szkół Gastronomicznych nr 2 w Krakowie im. prof. Odona Bujwida w Krakowie.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. Z 2017 r., poz., 59), Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych              w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

 1. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa, a także te, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
 2. Dane osobowe pozyskane w procesie rekrutacji będą przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń będzie uczęszczał do placówki, a w przypadku nieprzyjęcia do placówki – przez okres jednego roku.
 3. Przysługuje Pani/panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych. Jest również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych osobowych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w procesie rekrutacji.