fbpx

Rekrutacja do Technikum Gastronomicznego nr 11 i Szkoły Branżowej I stopnia nr 10

Link do pobrania Regulamin rekrutacji do klas pierwszych

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Technikum Gastronomicznego nr 11, Branżowej Szkoły I stopnia nr 10, po szkole  podstawowej na rok szkolny 2023/2024.

I. Podstawa prawna

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów,
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe,
 • Zarządzenie Małopolskiego Kuratora Oświaty nr 5/20 z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych oraz na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia na rok szkolny 2020/2021.

II. Oferta edukacyjna

Zespół Szkół Gastronomicznych nr 2 im. prof. Odona Bujwida w Krakowie przeprowadza nabór na rok szkolny 2020/2021 dla uczniów po VIII klasie szkoły podstawowej do:

 • Technikum Gastronomicznego nr 11 na kierunkach:
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych ze specjalnością DIETETYKA,
 • Technik technologii żywności ze specjalnością DIETETYKA SPORTOWA.

 

 • Branżowej Szkoły I Stopnia nr 10 na kierunkach:
 • Kucharz (z elementami kuchni świata),
 • Kucharz pracownik młodociany (z elementami kuchni świata),
 • Cukiernik (z elementami nowoczesnych technik dekorowania),

PLAN KLAS NA ROK SZKOLNY 2023/2024:

Technikum Gastronomiczne nr 11

Zawód Klasa Przedmioty z zakresem rozszerzonym Nauczane języki Dodatkowy język Przedmioty punktowane
 

Technik żywienia i usług gastronomicznych

I a  

 

biologia/geografia

(do wyboru)

język angielski angielski

niemiecki

hiszpański

francuski

 

język polski,

matematyka,

przedmiot z najwyższą oceną na świadectwie,

drugi przedmiot z najlepszą oceną na świadectwie

I b język angielski
I c język angielski
I d język angielski
Technik technologii żywności I tża  

chemia

język angielski

 

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 10

Zawód Klasa Nauczane języki Przedmioty punktowane
Kucharz (16 osobowa klasa) I ak język angielski język polski + matematyka→wszystkie klasy

chemia + biologia→kucharz

przedmiot z najwyższą oceną na świadectwie + drugi przedmiot z najlepszą oceną na świadectwie→cukiernik

Kucharz – pracownik młodociany
(16 osobowa klasa)
I ak
Cukiernik I ck

 

III. Kryteria rekrutacji:

 1. Rekrutacja do Technikum Gastronomicznego nr 11, Branżowej Szkoły I Stopnia nr 10 odbywa się drogą  elektroniczną.
 2. Całością prac związanych z przyjmowaniem kandydatów do klas pierwszych kieruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
 3.  Kandydat do szkół ponadpodstawowych może ubiegać się o przyjęcie do dowolnej liczby szkół. W każdej szkole może wybrać dowolną liczbę oddziałów wypisanych w kolejności zgodnej z preferencjami kandydata.
 4. Kandydat składa dokumenty jedynie w szkole pierwszego wyboru.
 5. W systemie rekrutacji elektronicznej kandydat do Technikum Gastronomicznego nr 11 oraz Branżowej Szkoły I Stopnia nr 10 posługuje się poświadczoną przez dyrektora szkoły podstawowej kserokopią i oryginałem świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz poświadczoną kserokopią i oryginałem zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.
 6. W postępowaniu rekrutacyjnym kandydat do Technikum Gastronomicznego nr 11 oraz do Branżowej Szkoły I Stopnia nr 10 może uzyskać maksymalnie 200 pkt. (1)
 7. Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału Technikum Gastronomicznego nr 11 oraz Branżowej Szkoły I Stopnia nr 10 w kolejności zgodnej z sumą uzyskanych punktów, aż do wyczerpania planowanego limitu miejsc.
 8. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym uwzględnia się łącznie następujące kryteria o jednakowej wartości:
 • wielodzietność rodziny kandydata,
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 1. Wyniki kwalifikacji ogłasza się przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Technikum Gastronomicznego nr 11, Branżowej Szkoły I Stopnia nr 10.
 2. Złożenie przez osobę zakwalifikowaną, oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu oraz innych wymaganych przez szkołę dokumentów w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji jest potwierdzeniem wyboru i podstawą do umieszczenia ucznia na liście przyjętych do Technikum Gastronomicznego nr 11, Branżowej Szkoły I Stopnia nr 10.  Nieprzekazanie w określonym terminie wyżej wymienionych dokumentów jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w Technikum lub Branżowej Szkole I stopnia i skreśleniem go z listy uczniów.
 3. Wyniki rekrutacji ogłasza się przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Technikum oraz Branżowej Szkoły I Stopnia.
 4.  Kandydaci nieprzyjęci do szkoły odbierają za potwierdzeniem złożoną dokumentację. W przypadku nieodebrania złożonych dokumentów zostaną one zniszczone (wrzesień 2020 r.).
 5. Laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim organizowanego przez kuratora oświaty oraz laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej organizowanej przez podmioty wskazane w wykazie Ministerstwa Edukacji Narodowej są przyjmowani do szkoły w pierwszej kolejności.

 

IV Procedura odwoławcza

Po podaniu do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych (26.07.2022 r.):

 • Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 3 dni od podania listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych – do 24.07.2023 r. (komisja ma 3 dni na uzasadnienie odmowy przyjęcia)
 • Wniesienie do Dyrektora Szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej – do 3 dni od otrzymania uzasadnienia (Dyrektor Szkoły ma 3 dni od dnia złożenia odwołania na rozpatrzenie)
 • Na rozstrzygnięcie Dyrektora Szkoły służy skarga do sądu administracyjnego (art. 53 § 1 i art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 329)

 

 1. Wymagane dokumenty

Podczas postępowania rekrutacyjnego kandydat posługuje się następującymi dokumentami:

 • Oryginał oraz poświadczona przez dyrektora szkoły podstawowej kserokopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
 • Oryginał oraz poświadczona przez dyrektora szkoły podstawowej kserokopia zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
 • Kserokopia (oryginał do wglądu) zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty lub olimpiad przedmiotowych z wykazu Ministerstwa Edukacji Narodowej,
 • Kwestionariusz kandydata (formularz zostanie udostępniony do pobrania w późniejszym terminie)
 • Oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów o woli udziału ucznia w nieobowiązkowych zajęciach edukacyjnych z religii lub etyki (formularz zostanie udostępniony do pobrania w późniejszym terminie),
 • Wniosek o przyjęcie do szkoły.

Kandydaci, którzy zostali przyjęci do wybranego typu szkoły i potwierdzili wolę podjęcia nauki złożeniem oryginalnych dokumentów – świadectwa ukończenia szkoły podstawowej wyników egzaminu ósmoklasisty oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie składają ponadto następujące dokumenty:

TECHNIKUM GASTRONOMICZNE NR 11

–      wniosek o przyjęcie do klasy I

–      trzy fotografie,

–      kartę zdrowia,

–      zaświadczenie o przydatności do zawodu,

–      orzeczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych.

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 10

–      wniosek o przyjęcie do klasy I

–      trzy fotografie,

–      kartę zdrowia,

–      zaświadczenie o przydatności do zawodu,

–      orzeczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych,

–      umowa o praktyczną naukę zawodu  – młodociany pracownik.

 

(1)  Podczas rekrutacji do Technikum Gastronomicznego nr 11 oraz Branżowej Szkoły I Stopnia nr 10 do obliczenia punktów brane są pod uwagę:

 a. Wyniki egzaminu ósmoklasisty – są one przeliczane na punkty według podanych poniżej zasad.

Ze wszystkich egzaminów łącznie można uzyskać maksymalnie 100 pkt.

Egzamin ósmoklasisty Liczba punktów za każdy uzyskany procent na egzaminie Maksymalna liczba punktów do uzyskania
Język polski 0,35 pkt 35 pkt
Matematyka 0,35 pkt 35 pkt
Język obcy nowożytny 0,30 pkt 30 pkt

b. Wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z: języka polskiego, matematyki i dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych podlegających punktowaniu w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału – maksymalnie można uzyskać 72 pkt.

Sposób przeliczania na punkty ocen z czterech obowiązkowych zajęć edukacyjnych:
stopień celujący – 18 pkt
stopień bardzo dobry – 17 pkt
stopień dobry – 14 pkt
stopień dostateczny – 8 pkt
stopień dopuszczający – 2 pkt

c. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 pkt.

d. Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu (wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej) – 3 pkt

e. Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – maksymalnie do uzyskania za wszystkie osiągnięcia

Punkty przyznawane są za:

I. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponad wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów

 

II. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:

 • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów,
 • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 punkty,
 • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty.

III. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów,
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty.

IV. Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy artystycznych i sportowych organizowanych przez Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły:

 • międzynarodowym – 4 punkty,
 • krajowym – 3 punkty,
 • wojewódzkim – 2 punkty,
 • powiatowym – 1 punkt.

Miejsca uznane za wysokie w zawodach wiedzy artystycznych i sportowych organizowanych przez Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły określa Małopolski Kurator Oświaty. Punkty są przyznawane za osiągnięcia za zawody wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły zgodnie z wykazem przedstawionym w decyzji Małopolskiego Kuratora Oświaty.

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym, że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

 1. Terminy rekrutacji:
 

L.p.

 

Rodzaj czynności

 

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

 

Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami. od 15 maja do 19 czerwca 2023 r. od 28 lipca 2023 r.
do 4 sierpnia 2023 r.
2. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie. od 15 maja 2023 r.
do 5 lipca 2023 r.
 
od 4 sierpnia 2023 r.
do 17 sierpnia 2023 r
3. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o oryginalne świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginalne zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty
(dodatkowo należy przynieść wydrukowany wniosek ze strony https://krakow.e-omikron.pl podpisany przez co najmniej jednego rodzica, wydrukowaną i uzupełniona ankietę dla kandydata ze strony internetowej szkoły oraz 3 fotografie).
od 23 czerwca 2023 r.
do 10 lipca 2023 r.
 
4. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności. od 23 czerwca 2023 r.
do  10 lipca 2023 r.
do 4 sierpnia 2023 r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 19 lipca 2022 r.
do godz. 12.00
14 sierpnia 2023 r.
6. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu, (o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.) W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. od 19 lipca 2023 r. 
do 26 lipca 2023 r.
od 14 sierpnia 2023 r.
do 21 sierpnia 2023 r.
7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 27 lipca 2023 r.
do godz. 12.00
22 sierpnia 2023 r.
do godz. 12.00
8. Poinformowanie przez Dyrektora Szkoły ponadpodstawowej Małopolskiego Kuratora
Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.
27 lipca 2023 r. 22 sierpnia 2023 r.
9. Opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych. 28  lipca 2023 r. 24  sierpnia 2023 r.

 

!!! Niezłożenie w odpowiednim terminie któregokolwiek z wymaganych dokumentów spowoduje niedopuszczenie kandydata do postępowania kwalifikacyjnego lub nieuwzględnienie jego osiągnięć i uprawnień w procesie rekrutacyjnym. !!!

 

Kontakt w sprawie rekrutacji

e-mail zsgnr2@poczta.onet.pl

Telefon: 12 656 04 04

 

Regulamin została zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną w dniu 12 marca 2020

 

Klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców – proces rekrutacji:

 1. Administratorem danych osobowych uczniów i rodziców/opiekunów prawnych jest Zespół Szkół Gastronomicznych nr 2 im. prof. Odona Bujwida, ul. Zamoyskiego 6, 30-523 Kraków. Z administratorem można skontaktować się poprzez adres e-mail: zsgnr2@poczta.onet.pl.
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Kornelia Michalska, e-mail: inspektor4@mjo.krakow.pl, tel.: 12 616-85-09, : 532159021.
 3. Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji do Zespołu Szkół Gastronomicznych nr 2 w Krakowie im. prof. Odona Bujwida w Krakowie.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. Z 2017 r., poz., 59), Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych              w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

 1. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa, a także te, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
 2. Dane osobowe pozyskane w procesie rekrutacji będą przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń będzie uczęszczał do placówki, a w przypadku nieprzyjęcia do placówki – przez okres jednego roku.
 3. Przysługuje Pani/panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych. Jest również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych osobowych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w procesie rekrutacji.