fbpx

REGULAMIN REKRUTACJI

REGULAMIN REKRUTACJI

KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH CZTEROLETNIEGO TECHNIKUM, BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA I  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH W ZESPOLE SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH NR 2                          W KRAKOWIE

NA ROK SZKOLNY 2018/2019

ZARZĄDZENIE NR 2/18 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 25 stycznia 2018 r.
w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust.1 pkt 2 lit. c ustawy – Prawo oświatowe oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych na rok szkolny 2018/2019 w województwie małopolskim.

Podstawa prawna:

Na podstawie art.154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r.  poz. 59 ze zm.) w związku z art.308 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – przepisy wprowadzające  ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z  2017 r. poz. 60 ze zm.) i na podstawie atr. 149 ust. 1 i 5, art. 155 ust. 1 i 4, art. 165 ust. 1 i 3, art. 187 ust. 1 i 4 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, art. 136 ust. 1 i 2, art. 141 ust. 1i2,art. 161 ustawy Prawo oświatowe oraz § 11  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017 r. poz. 586)

 1. Rekrutacja kandydatów do oddziałów klas pierwszych czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia dla kandydatów będących absolwentami gimnazjum na rok szkolny 2018/2019 odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w Zarządzeniu Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 stycznia 2018 r.
 2. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza szkolna komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora szkoły.
 3. W skład komisji wchodzą przewodniczący oraz członkowie wyznaczeni spośród nauczycieli szkoły.
 4. Nadzór nad postępowaniem rekrutacyjnym sprawuje Dyrektor szkoły.
 5. Do zadań szkolnej komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:
 6. ustalenie i podanie do wiadomości kandydatów informacji o warunkach i kryteriach rekrutacji,
 7. ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego,
 8. ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,
 9. sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.
 10. Szkoła prowadzi rekrutację do klas pierwszych w następujących typach szkół:

Technikum Gastronomiczne nr 11

 • Technik żywienia i usług gastronomicznych

 

Branżowa Szkoła I Stopnia

 • Kucharz
 • Cukiernik

X Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych

 1. Zespół Szkół Gastronomicznych nr 2 im. Odona Bujwida w Krakowie funkcjonuje w systemie rekrutacji elektronicznej
 2. Terminarz rekrutacji na rok szkolny 2018/2019
Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 23.04.2018 r. od godz. 9.00

do 11.06.2018 r. do godz. 15.00

 

od 11 do 18 lipca 2018 r.

 

7. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty od 23.04.2018 r.

do 27.06.2018 r.

od 11 do 27 lipca 2018 r.

 

6. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego od 22.06.2018 r. od godz. 9.00

do 26.06.2018 r. do godz.15.00

 

nie dotyczy

8. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 29.06.2018 r.   godz. 12.00 30 lipca 2018 r.

godz. 1200

9. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły do 29.06.2018 r. od godz. 12.00

do 3.07.2018 r. do godz. 15.00

do 13 sierpnia 2018 r.

 

10. Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli podjęcia nauki w szkole poprzez przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu  

do 9.07.2018 r. do godz. 15.00

 

do 21 sierpnia 2018 r.

 

11. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 10.07.2018 r.   godz. 12.00 22 sierpnia 2018 r.  godz. 1200
12. Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej Małopolskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole 11.07.2018 r. 23 sierpnia 2018 r. 

 

 1. O przyjęciu kandydata do technikum kształcącego w zawadach technik żywienia i usług

gastronomicznych  decyduje suma punktów uzyskanych z egzaminu gimnazjalnego oraz z

przeliczenia na punkty ocen z języka polskiego, matematyki, języka obcego,  geografii lub biologii

 1. Przeliczenie na punkty ocen z języka polskiego, matematyki , języka obcego, geografii lub biologii
 2. celujący – 18 pkt
 3. bardzo dobry – 17pkt
 4. dobry – 14 pkt
 5. dostateczny – 8 pkt
 6. dopuszczający – 2 pkt

 

 1. Kandydatom zwolnionym z egzaminu gimnazjalnego przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy i społeczeństwa, biologii, chemii, fizyki, geografii, i języka obcego nowożytnego wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, w następujący sposób
 2. Język polski i matematyka:

– celujący           – 20 pkt

– bardzo dobry – 18 pkt

– dobry               – 13 pkt

– dostateczny    –   8 pkt

– dopuszczający              –   2 pkt

 1. Historia i wiedza i społeczeństwo:

– celujący           – 20 pkt

– bardzo dobry – 18 pkt

– dobry               – 13 pkt

– dostateczny    –   8 pkt

– dopuszczający              –   2 pkt

(liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu dzieli się przez 2)

 1. Chemia, fizyka, biologia, geografia:

– celujący           – 20 pkt

– bardzo dobry – 18 pkt

– dobry               – 13 pkt

– dostateczny    –   8 pkt

– dopuszczający              –   2 pkt

(liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu dzieli się przez 4)

 1. Język nowożytny:

– celujący           – 20 pkt

– bardzo dobry – 18 pkt

– dobry               – 13 pkt

– dostateczny    –   8 pkt

– dopuszczający              –   2 pkt

 1. Za szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum kandydat może

uzyskać następującą ilość punktów:

 • Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem – 7 pkt
 1. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim

organizowanym przez kuratora oświaty na podstawie zawartych porozumień:

–     tytułu finalisty konkursu przedmiotowego        – 10 pkt

–     tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego               – 7 pkt

–     tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego              – 5 pkt

 1. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub

ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:

–   tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym

planem nauczania szkoły artystycznej   – 10 pkt

–    tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych niebędących

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej            – 4 pkt

–   tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych niebędących ramowym

Planem nauczania szkoły artystycznej   – 3 pkt

 1.   uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym

przez kuratora oświaty:

–  dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt

–  dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt

–  dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego  – 5 pkt

–   tytułu finalisty konkursu przedmiotowego        – 7 pkt

–   tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego              – 5 pkt

–   tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego              – 3 pkt

 1. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem o zasięgu

ponadwojewódzkim lub wojewódzkim przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na

podstawie art. 22 ust.2 pkt8 i art. 32 pkt 4 ustawy

– dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

– dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

– dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,

– tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem
nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

– tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem
nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,

–  tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem
nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;

 

 1. uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w punktach b-e,

artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty

działające na terenie szkoły :

–  międzynarodowym        – 4 pkt

–  krajowym                         – 3 pkt

–  wojewódzkim                  – 2 pkt

–  powiatowym                    – 1 pkt

 1. osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej (wolontariat, środowisko szkolne)      – 3 pkt.
 2. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy,

artystycznych i sportowych wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum maksymalna

liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18.

 

 1. W rekrutacji do Branżowej Szkoły I Stopnia nie stosuje się przelicznika punktowego, ale w przypadku

większej liczby kandydatów niż miejsc o przyjęciu decyduje suma punktów za oceny na świadectwie

gimnazjalnym  z języka polskiego , języka obcego nowożytnego, matematyki i biologii.

 

 1. Przeliczeniu na punkty do poszczególnych typów szkół w Zespole Szkół Gastronomicznych nr 2 podlegają następujące przedmioty:szkoły ponadgimnazjalne
Typ szkoły Zawód Przedmioty punktowane
Technikum Gastronomiczne nr 11 Technik  żywienia i usług gastronomicznych j. polski, matematyka,       j. obcy, geografia lub biologia
Szkoła Branżowa I stopnia Kucharz

Cukiernik

j. polski, matematyka,       j. obcy, biologia

 

Klasy pierwsze w roku szkolnym 2018/2019

Typ szkoły Zawód Klasa, języki nauczane Przedmioty punktowane
Technikum Gastronomiczne              nr 11 Technik  żywienia i usług gastronomicznych I a –  j. angielski

j.hiszpański/j.niemiecki/

j. francuski

język polski, matematyka, język obcy, biologia
I b – j. angielski

j.hiszpański/j.niemiecki/

j. francuski

język polski, matematyka, język obcy, biologia
I c –  j. angielski

j.hiszpański/j.niemiecki/

j. francuski

język polski, matematyka, język obcy, biologia
I d –  j. angielski

j.hiszpański/j.niemiecki/

j. francuski

język polski, matematyka, język obcy, geografia
I f –  j. angielski

j.hiszpański/j.niemiecki/

j. francuski

język polski, matematyka, język obcy, geografia
Branżowa Szkoła I Stopnia      nr 10 Kucharz – praktyka w warsztatach szkolnych I ak – j. angielski

 

język polski, matematyka, język obcy, biologia
Kucharz – praktyka w warsztatach szkolnych I bk – j. angielski

 

język polski, matematyka, język obcy, biologia
Kucharz – młodociany pracownik, praktyka w restauracjach na terenie Krakowa I ck – j. angielski

 

język polski, matematyka, język obcy, biologia
Cukiernik- praktyka w warsztatach szkolnych I dk – j. angielski język polski, matematyka, język obcy, biologia

 

 1. Kandydaci, którzy zostali przyjęci do wybranego typu szkoły i potwierdzili wolę podjęcia nauki złożeniem oryginalnych dokumentów – świadectwa ukończenia gimnazjum, wyników egzaminu gimnazjalnego, karty informacyjnej oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie składają ponadto następujące dokumenty:
Typ szkoły Dokumenty
Technikum
Gastronomiczne nr 11
trzy fotografie
kartę zdrowia
zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów przedmiotowych ustalonych przez MKO – §8 Decyzji MKO z dnia 14 stycznia 2013r.
orzeczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych
Szkoła Branżowa I Stopnia trzy fotografie
kartę zdrowia
orzeczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych
umowa o praktyczną naukę zawodu  – młodociany pracownik
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych podanie

oryginalne świadectwo ukończenia  zasadniczej szkoły zawodowej

trzy fotografie
kartę zdrowia
zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w LO

 

 1. Szkolna komisja rekrutacyjna ogłasza wyniki rekrutacji według ustaleń Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 stycznia 2018 r.

 

 1. Rodzic (opiekun prawny) kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie

uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do  szkoły. Musi ono zawierać przyczyny odmowy przyjęcia

oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

 1. Rodzic (opiekun prawny) może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji

Rekrutacyjnej. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.

 

Regulamin została zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną w dniu 22.03.2018 r.

 Kraków, dnia 23.03. 2018 r.