fbpx

Procedury egzaminu zawodowego w związku z pandemią

                                                                                                                                             Kraków, 29.05.2020 r.

Informacja Dyrektora Szkoły dotycząca wytycznych bezpiecznego przeprowadzania w roku 2020 egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (EPKwZ) w Szkole Branżowej I Stopnia nr 10 (na podstawie wytycznych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego z dnia 15 maja 2020 r.)

 

1.      Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

2.      Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

3.      Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

4.      Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek itp.

5.      Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych (długopis z czarnym wkładem lub pióro z czarnym atramentem), kalkulatora prostego.  Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

6.      Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną – małą, plastikową butelkę z wodą. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika.

7.      Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.

9.    Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

10.     Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po podejściu zdających do stanowiska egzaminacyjnego lub po zajęciu miejsc przez zdających w sali egzaminacyjnej.

11.     Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).

12.     Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

1)       podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,

2)       podchodzi do niego egzaminator, aby ocenić rezultat pośredni (w części praktycznej EPKwZ),

3)       wychodzi do toalety,

4)       kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

13.         Zdający mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku.

14.         W przypadku części praktycznej EPKwZ egzaminatorzy obserwujący przebieg pracy zdających i podchodzący do kolejnych stanowisk egzaminacyjnych muszą podczas wykonywania tych czynności mieć zakryte usta i nos.

15.         Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej.

16.         Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi zakresami, sesjami lub zmianami egzaminu, ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz – jeżeli to konieczne – znajdujących się w nich sprzętów.

17.         W przypadku egzaminu z kwalifikacji, na którym dozwolone jest korzystanie przez grupę zdających z np. jednego egzemplarza dokumentacji technicznej, tego samego urządzenia, obok materiału/urządzenia, z którego może korzystać więcej niż jedna osoba, będzie ustawiony dozownik z płynem dezynfekcyjnym. Zdający muszą pamiętać o konieczności korzystania z niego przed skorzystaniem z danego materiału egzaminacyjnego/urządzenia.

18.         Sprzęt i urządzenia wykorzystywane przez zdających podczas przeprowadzania części praktycznej EPKwZ, sprzęt i urządzenia, z których podczas egzaminu korzysta kilkoro zdających, będzie dezynfekowany również w trakcie egzaminu.

19.          Każdy zdający rzeczy osobiste zostawia w swojej szafce. Podczas korzystania z szafek należy zminimalizować możliwość kontaktowania się z innymi osobami i zachować odpowiednie środki bezpieczeństwa (odległość 1,5 m od innych osób, zakrywanie ust i nosa).

20.          Podczas egzaminu zdających obowiązują zasady bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:

1)       zakaz kontaktowania się z innymi zdającymi,

2)       obowiązek zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym,

3)       niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką,

4)       konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających
po zakończonym egzaminie.

21.         Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.

22.         Na egzamin pisemny zdający będą wpuszczani na teren szkoły dwoma różnymi wejściami:

a)      Wejście główne:  klasa 3ak – godzina 9.15

b)      Wejście przez restauracje „Pokusa”:  klasa 3ck i 6 uczniów technikum – godzina 9.15

Ten sam podział klas dotyczy opuszczania budynku szkoły po zakończonym egzaminie.

23.         Na egzamin praktyczny zdający wchodzą wejściem głównym (egzamin zdawany jest w małych grupach).

24.         Przy wejściu do szkoły oraz na terenie szkoły (przed i po egzaminie) proszę stosować się do wszystkich wskazówek i uwag nauczycieli dyżurujących na korytarzach.

25.         Przy wejściu do szkoły będzie umieszczony płyn do dezynfekcji rąk oraz informacja o obligatoryjnym korzystaniu z niego przez wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły.

26.         Po dezynfekcji rąk zdający mogą skorzystać z szafki, zostawiając w niej wszystkie zbędne rzeczy, a następnie kierują się do sali egzaminacyjnej.

27.         Wrażeniami po egzaminie zdający dzielą się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, należy unikać spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.

28.         Każdy zdający po wejściu do sali egzaminacyjnej okazuje dokument ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość oraz potwierdza swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.

29.         Przewodniczący zespołu nadzorującego egzamin lub jego członek losuje w obecności zdającego numery stolików, przy których będą pracować.

30.         Każdy zdający zajmuje miejsce przy stoliku, którego numer został dla niego wylosowany, a członek zespołu nadzorującego odnotowuje wylosowany numer w wykazie zdających.

31.         W czasie trwania egzaminu zdający nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić zdającemu na opuszczenie sali egzaminacyjnej po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się zdającego z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej. Zdający sygnalizuje taką potrzebę przez podniesienie ręki. Po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego na wyjście z sali zdający pozostawia zamknięty arkusz egzaminacyjny na swoim stoliku, a czas jego nieobecności jest odnotowywany w protokole przebiegu egzaminu w sali . Wychodząc z sali egzaminacyjnej oraz poza salą egzaminacyjną, zdający zakrywa usta i nos.

32.         Zdający, który jest chory, może korzystać w czasie trwania egzaminu ze sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę, pod warunkiem, że taka konieczność została zgłoszona przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego przed rozpoczęciem egzaminu.

33.         Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

Dyrektor Szkoły

Andrzej Ptasznik