fbpx

Kalendarium od 1910 r.

Spis treści   [ukryj]

Kalendarium

Na posiedzeniu Rady Miejskiej 4 maja 1910 roku, za prezydentury Juliusza Leo, w obecności między innymi radcy magistratu Odona Bujwida, dr Władysław Wasung, reprezentujący sekcję szkolną i skarbową wystąpił z wnioskiem o utworzenie Miejskiej Szkoły Gospodarstwa Domowego, której organizację powierzono nauczycielce szkół wydziałowych ze Lwowa p. Bolesławie Bieńkowskiej.

1 października 1910 r.

Otwarcie Miejskiej Szkoły Gotowania i Gospodarstwa Domowego, do której zapisało się około 30 uczennic. Pierwszymi nauczycielkami, oprócz dyrektorki, p. Bolesławy Bieńkowskiej, były między innymi: p. Aleksandra Łuszczyńska, p. Józefa Makolondrzanka, p. Maria Bazańska.

1911/1912

Gmina Stołeczno- Królewskiego Miasta Krakowa powołała w 1911 roku subwencją rządową Seminarium Gospodarstwa Domowego dla kwalifikowanych nauczycielek ludowych, które zostało założone na wzór seminarium wiedeńskiego. W czerwcu odbył się pierwszy egzamin dojrzałości. Przewodniczącym komisji egzaminacyjnej został mianowany z ramienia rządu Radca Namiestnictwa Karol Billy.

1913/1914

Wzrosła ilość uczennic do 240. Dziewczęta pochodziły z całej Małopolski. Szkoła zorganizowała dziesięć rodzajów kursów pięciomiesięcznych: gotowania, modniarstwa, prania chemicznego, robót ręcznych, krawiectwa, bieliźniarstwa, robót artystycznych.

1914/1915

Życie Szkoły zamarło z uwagi na I wojnę światową. Jednak Gmina Miasta nie zlikwidowała Szkoły. Dyrektorka z wielkim trudem zorganizowała specjalny kurs gospodarczy dla piętnastu nauczycielek ewakuowanych ze wschodu. W tym czasie Szkoła jawnie gotowała pokarm dla żołnierzy austriackich, stacjonujących w sąsiednich budynkach szkolnych, a skrycie „ podkarmiała ideowców niepodległej Polski- Legionistów”. W szpitalu, znajdującym się obok zabudowań szkolnych, pojawiły się przypadki cholery, dlatego Szkoła przeniosła się do dwóch sal Zakładu im. ks. Siemaszki.

1915/1916

Do szkoły zapisały się Helena Bujwidówna, córka prof. Odona Bujwida, która po dwóch tygodniach nauki we wrześniu 1915 r. wyjechała na studia do Lwowa oraz na kurs nadzwyczajny krawieczyzny Helena Wyspiańska, córka Stanisława.

1916/1917

Frekwencja miała tendencję zniżkową aż do roku szkolnego 1922/1923. Dyrekcja organizowała krótkie, trwające od 3 – 5 miesięcy kursy popołudniowe gospodarstwa dla uczennic Zakładu św. Rodziny, szkół powszechnych oraz dla pań: modniarstwa, krawiectwa, robót ręcznych, prasowania i prania.

1919/1920

28 sierpnia 1919 r. Galicyjska Rada Szkolna Krajowa we Lwowie wyraziła zgodę na utworzenie dwuletniego Seminarium dla Nauczycielek Gospodarstwa Domowego ( wcześniej było jednoroczne), które w 1924 r. przejęło państwo i przeniosło do Szkoły Zawodowej. Szkoła funkcjonowała pod nazwą Miejska Szkoła Gotowania i Gospodarstwa Domowego (na ul. Pędzichów13). Była szkołą prywatną ( miejską) z prawami szkół publicznych, przeznaczoną dla służących i inteligentek.

1920/1921

Zorganizowano kursy I i II stopnia gotowania oraz gospodarstwa domowego dla Seminarium, które kształciło nauczycielki dla szkół gotowania i gospodarstwa domowego. Było jedynym tego typu seminarium w Małopolsce, na Śląsku i Wielkopolsce.
Zorganizowano w Szkole kurs przygotowujący do Seminarium Gospodarstwa Domowego.

1922/1923

Dyrekcję Szkoły objęła po p. Bolesławie Bieńkowskiej, która założyła Szkołę i kierowała nią w latach 1910- 1922, p. Zofia Żulińska, dotychczasowa nauczycielka Miejskiej Szkoły Gospodarstwa Domowego.

1923/1924

Nastąpił wzrost frekwencji. Dyrekcja zorganizowała pięciomiesięczne kursy: gotowania dla pań domu, pomocnic gospodarczych i uczennic szkół średnich ( bieliźniarstwa, krawiectwa, modniarstwa, trykotarstwa i robót ręcznych).

Styczeń1924 r. Seminarium, dzięki p. Marii Zborowskiej, wizytatorce, a później naczelniczce Wydziału Szkolnictwa Zawodowego Żeńskiego w Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, zostało upaństwowione i przeniesione do gmachu Państwowej Szkoły Przemysłowej Żeńskiej przy ul. Syrokomli 21 za tymczasowego kierownictwa p. Pauli Morawskiej. Od 1 maja 1924 r. kierownictwo Szkoły i Seminarium objęła p. Maria Strasburger ( wykładowca przedmiotów pedagogicznych), która kontynuując dzieło p. Bieńkowskiej, doprowadziła do rozwoju Szkoły w latach 1924- 1931. Nauka w Seminarium kończyła się egzaminem dojrzałości, po którym absolwentka miała prawo nauczania zawodu swojej specjalności w charakterze instruktorki szkół zawodowych lub gospodarczych. Po złożeniu egzaminu kwalifikacyjnego i po dwuletniej pracy instruktorskiej otrzymywała tytuł i uprawnienia nauczyciela.

1925/1926

Miejska Szkoła Gospodarstwa Domowego sprawiała wrażenie szkoły średniej ogólnokształcącej, mimo że była jednoroczną. Uczęszczało do niej ponad 200 dziewcząt.

1926/1927

Reorganizacja Seminarium Gospodarczego. Przedłużono czas nauki z dwóch do trzech lat. Poszerzono naukę higieny o pielęgnację dziecka do lat sześciu. Jesienią zorganizowano w Szkole wystawę konserw i zapasów zimowych. W czerwcu 1927 odbył się pierwszy zjazd koleżeński absolwentek z roku szkolnego 1923/1924.
Dyrekcja zorganizowała naukę koszykarstwa ręcznego.

1927/1928

Szkoła promowała się dzięki odczytom w radiu. Nauczycielka p. Maria Batkowa w listopadzie wygłosiła referat na temat: ” Bakterie sprzyjające gospodarce człowieka”, w styczniu mówiła o przysmakach karnawałowych, a w grudniu również nauczycielka p. Aleksandra Łuszczyńska wygłosiła referat na temat „Wskazówki praktyczne o praniu i prasowaniu oraz czyszczeniu plam”.

Jesienią na wystawę i Kongres Gospodarczy w Rzymie zostały wysłane zdjęcia ilustrujące osiągnięcia Szkoły, a nauczycielki gotowania p. Maria Batkowa i p. Róża Reymanówna zwiedziły wystawy restauracyjno- hotelarskie w Poznaniu. Została zorganizowana szkolna wystawa konserw i zapasów zimowych.

1928/1929

W dwuletniej Szkole dla Pomocnic Gospodarczych uczyły się wychowanki Miejskich Zakładów Sierocych. Szkoła posiadała salę wykładową, 8 sal ćwiczeń i ogródek. W czerwcu 1929 r. odbyły się popisy kulinarne uczennic.

1929/1930

Nauczyciele: p. Władysława Mühlnówna , p. Bolesława Bieńkowska i p. Aleksander Moroz opracowali podręczniki do nauki w Szkole.

W październiku odbyły się obrady Zjazdu Organizacyjnego Absolwentek Seminarium Gospodarczego i Haftu w Państwowej Szkole Zawodowej Żeńskiej na ul. Syrokomli 21. W uroczystościach wzięło udział 48 absolwentek. Zjazd uchwalił wydawanie pisma ” Informator Absolwentek Seminarium Gospodarczego, Haftu i Krawieczyzny w Krakowie”. Postanowiono zamieszczać w nim rozprawki i obserwacje z dziedziny pracy pedagogicznej i spostrzeżenia z pracy zawodowej. Naczelnym redaktorem pisma została dyr. Maria Strasburger. Kolejnymi redaktorami ” Informatora” były p. Zofia Czerny Biernatowa i dr Maria Peterowa. Działalność Stowarzyszenia przyczyniła się do dokształcania młodych nauczycielek oraz wpływała na utrzymywanie więzi koleżeńskich. W styczniu 1930 r. Ukazał się pierwszy numer „Informatora Absolwentek Seminarium Gospodarczego, Haftu i Krawieczyzny w Krakowie, ul. Syrokomli L. 21”.

1930/1931

Do Miejskiej Szkoły Gospodarstwa Domowego uczęszczały 183 uczennice

6-30 listopada 1930r. Przeniesienie siedziby Szkoły z ul. Pędzichów 13 na ulicę św. Marka 34. W suterenach budynku znalazły się dwie spiżarnie, pralnia, prasowalnia, suszarnia, a na parterze dwie sale do nauki gotowania z dwoma spiżarniami i jadalnią, dwie sale do wykładów teoretycznych oraz kancelaria i modniarnia.

Styczeń 1931 r. Tadeusz Hefler, nauczyciel rachunkowości przemysłowej objął dyrekcję Państwowej Szkoły Zawodowej Żeńskiej i Seminarium Gospodarczego.

W latach 1931-1933 dyrektorką Seminarium była p. inż. Janina Tokarska, wykładowca chemii.

1932/1933

Rok rekordowej frekwencji. Do jednorocznej szkoły uczęszczało 266 uczennic.
W drugim półroczu wprowadzono wychowanie fizyczne.

1933/1934

Władze powołały na dyrektora Państwowej Szkoły Zawodowej Żeńskiej i Seminarium dr Marię Peterową ze Lwowa, która z wielkim zaangażowaniem przez 18 lat kierowała szkołami, dbając o odpowiedni poziom kształcenia i wychowania.

Dyrekcja Miejskiej Szkoły Gospodarstwa Domowego, powołując się na Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z 21 listopada 1933 Nr 1 wystąpiła o zmianę Szkoły na dwuletnie liceum społeczno- gospodarcze.

2 maja 1934 r. Uroczystość poświęcenia sztandaru Szkoły Zawodowej Żeńskiej, w której uczestniczyła dyrektor Miejskiej Szkoły Gospodarstwa Domowego p. Zofia Żulińska.

1934/1935

Miał to być rok próby dostosowania się Miejskiej Szkoły Gospodarstwa Domowego do typu szkoły licealnej. Niestety Ministerstwo wstrzymało reorganizację. W Szkole rozpoczęła się nauka gotowania dla uczennic klas VI i VII szkół powszechnych ( 350 dziewcząt).

Uczennice pod kierunkiem nauczycieli przygotowały pierniki choinkowe dla żołnierzy, w maju pieczywo na loterię fantową, zorganizowaną przez Zarząd Główny Towarzystwa Szkoły Ludowej, a w czerwcu 1935 r. grono nauczycielskie z uczennicami brało udział we wznoszeniu kopca Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego.

1936/1937

Szkoła została zreorganizowana na podstawie nowych programów wydanych przez Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego pod nazwą Miejska Szkoła Przysposobienia w Gospodarstwie Rodzinnym I i II stopnia. Zadaniem Szkoły było przygotowanie uczennic do umiejętnego prowadzenia gospodarstw rodzinnych oraz wychowanie na świadome swych obowiązków i twórcze obywatelki Państwa Polskiego.

7-9 stycznia 1937 r. Odbył się VI Zjazd Absolwentek Seminarium Gospodarstwa, Haftu, Krawieczyzny, w czasie którego obchodzono 25-lecie Seminarium, najstarszego w Polsce zakładu kształcenia nauczycielek gospodarstwa domowego. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: były wiceprezydent, senator inż. Karol Rolle, naczelnik Wydziału Szkolnictwa Zawodowego p. Ludwik Misky, wizytatorka p. Aniela Sowówna oraz dyrektorka Miejskiej Szkoły Przysposobienia w Gospodarstwie Rodzinnym p. Zofia Żulińska. Na uroczystość z powodu choroby nie przybyła założycielka Seminarium p. Bolesława Bieńkowska.

1937/1938

Reorganizacja placówki na Miejską Szkołę Przysposobienia w Gospodarstwie Rodzinnym II stopnia.

W lutym 1938 r. zainstalowano stację telefoniczną, a w marcu aparat radiowy.

Pod koniec roku szkolnego powstało Koło Absolwentek Miejskiej Szkoły Gospodarstwa Domowego, które zaczęło prowadzić świetlicę dla dziewcząt.

1938/1939

Utworzono 3- letnie Liceum Gospodarcze przy Państwowej Szkole Zawodowej Żeńskiej.

3 grudnia 1938r.Odbyła się uroczystość na cześć pierwszej Dyrektorki p. Bolesławy Bieńkowskiej. Impreza miała podnieść prestiż Szkoły i przyczynić się do wzrostu frekwencji uczennic. Uroczystość uświetniła Orkiestra Funkcjonariuszy Miejskich oraz śpiew chóralny uczennic. Nauczycielka, p. M. Dyndowicz wygłosiła w krakowskim radiu referat o Szkole.

1939/1940

Uruchomiona została III klasa wygasającego Seminarium Gospodarczego przy Państwowej Szkole Zawodowej Żeńskiej. Kierownictwo działem gospodarczym objęła inż. Karolina Bohdanowska, która w latach 1939- 1941 była zastępcą dyrektora Seminarium Gospodarczego.

Od 21 września Miejska Szkoła Przysposobienia w Gospodarstwie Rodzinnym II stopnia prowadziła kuchnię, a od 24 października do listopada Szkoła gotowała zupy dla uczniów Publicznej Szkoły Powszechnej III Nr 1 im. św. Scholastyki. W grudniu uruchomiona została kuchnia dla najbiedniejszej ludności Krakowa na bony Wydziału Opieki Społecznej.

15 listopada 1939 r. rozpoczęła się nauka. Do Szkoły zgłosiło się 14 uczennic. Uruchomiony został kurs gospodarstwa domowego, na który w miarę możliwości realizowany był program pierwszej klasy dwuletniej szkoły dla pomocnic gospodarczych.

Kilku nauczycieli zostało oddelegowanych do pracy w Miejskiej Elektrowni i Wydziale Opieki Społecznej.

25 lipca 1940 r. Decyzją Starosty Miejskiego Szkoła została rozwiązana. Inwentarz przekazano różnym krakowskim instytucjom, a część wypożyczono Szkole Zawodowej Żeńskiej.

W okresie 1940-1943 szkoła posiadała strukturę organizacyjną:
– dwuletnią Szkołę Gastronomiczną ( dawne liceum)
– jednoroczną Szkołę Gospodarczą stopnia niższego i wyższego w roku szkolnym 1943/1944 ( istniało 7 klas)
– jednoroczną Szkołę Hotelarską
– Szkołę dla Wychowawczyń Przedszkoli
– jednoroczny kurs pedagogiczny.

W Szkole uczyło się od 230- 400 uczennic.

1941/1942

Szkoła została przeniesiona do czynszowej kamienicy na ul. Pierackiego 14, gdzie zajmowała II piętro. Udało się wygospodarować cztery sale, kuchnię, pomieszczenie na sekretariat i pokój nauczycielski. Od kwietnia część zajęć odbywała się w dwóch salach budynku przy ul. Pędzichów 13,a od września 1941 r. w godzinach popołudniowych także przy ul. Grodzkiej 54.

Od 1941 r. działalność patriotyczną prowadziła mgr Maria Lubojemska ( od 1944 r. Niesiołowska). Ucząc oficjalnie korespondencji potajemnie prowadziła lekcje języka polskiego, pożyczała uczennicom dzieła literackie i podręczniki. Organizowała w konspiracji uroczystości patriotyczne. W tym trudnym dla wszystkich Polaków czasie również pracownicy obsługi, panowie woźni czuwali nad bezpieczeństwem nauczycieli i uczennic, ostrzegając o niespodziewanych wizytach Niemców. Młodzież i nauczyciele ukrywali niedozwolone podręczniki, cerowali skarpetki oraz rękawiczki dla wojska. Funkcjonowanie Szkoły ratowało nauczycieli i uczennice przed wywozem na roboty do Niemiec.

1942/ 1943

Od stycznia 1943 r. nauka odbywała się tylko przy ul. Pierackiego i Pędzichów.

1943/1944

14 kwietnia 1944 r. sale przy ul. Pierackiego zajęło wojsko, więc nauka odbywała się w trzech salach przy ul. Pędzichów 13. Dopiero w czerwcu szkoła wróciła do swojego budynku. W tym czasie borykano się nie tylko z problemami lokalowymi, ale również z zakupami produktów na lekcje, czy nieobecnością uczennic z powodu łapanek.

Uczniowie kończący naukę (szkołę dwuletnią) zdawali egzamin końcowy teoretyczny z przedmiotów zawodowych, języka niemieckiego i tzw. korespondencji. Jeżeli egzamin był wizytowany przez władze niemieckie uczennice musiały odpowiadać w języku niemieckim.

1944/ 1945

W tym roku szkolnym zreorganizowano Szkołę, w której powołano:
– dwuletnie Liceum Gospodarcze ( 1 klasa)
– Szkołę Przysposobienia w Gospodarstwie Rodzinnym I stopnia ( 3 klasy)
– Kurs przygotowawczy do Liceum Gospodarczego ( 2 klasy)
– kurs absolwentek ( dla absolwentek okupacyjnej dwuletniej Szkoły Gospodarczej).

Obowiązującymi przedmiotami we wszystkich typach szkół były: religia, korespondencja, język niemiecki, przyrządzanie posiłków, porządki i pranie, szycie, rachunkowość, higiena, towaroznawstwo, gimnastyka i śpiew.

Po odzyskaniu niepodległości szkoła kontynuowała swoją działalność. W 1945 roku nastąpiła ponowna reorganizacja.

W skład Szkoły weszły:
– dwuletnie Liceum Gospodarcze
– czteroletnie Liceum Przemysłu Gastronomicznego
– roczne Pedagogium Gospodarcze
– roczna Szkoła Przysposobienia w Gospodarstwie Zbiorowym i Domowym.

Zajęcia odbywały się początkowo przy ul. Pierackiego 14 ( obecnie ul. Studencka).

1945/1946

W związku z przejściem inż. K. Bohdanowskiej do pracy w Kuratorium Okręgu Szkolnego Krakowskiego obowiązki dyrektora od 1946 do 1960 roku pełniła inż. Antonina Kopta. Szkoła przygotowywała młodzież do prowadzenia gospodarstw rodzinnych oraz gospodarstw zbiorowych typu zamkniętego, jak: pensjonaty, internaty, zakłady opieki społecznej.

Absolwentki Liceum Gospodarczego po ukończeniu rocznego kursu pedagogicznego zdobywały kwalifikacje nauczyciela przedmiotów zawodowych w szkołach gospodarczych. Z uwagi na zmiany społeczno- gospodarcze i szybki rozwój przemysłu potrzebni byli pracownicy do placówek żywienia zbiorowego. Szkoła musiała ulec reorganizacji.

1949/1950

31 sierpnia 1950 r. Zarządzeniem Prezesa Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego utworzono przy Państwowej Szkole Gospodarczej czteroletnie Technikum Gastronomiczne o gastronomicznym kierunku szkolenia i specjalności żywienie zbiorowe. Posiadało ono 2 klasy pierwsze na podbudowie siedmioklasowej szkoły podstawowej. Technikum ulokowano w budynku Konwentu O.O. Dominikanów przy ul. Siennej 11/13, gdzie mieściło się do tej pory II Państwowe Gimnazjum i Liceum im. św. Jacka.

1950/1951

W Szkole funkcjonowały: Technikum Gastronomiczne ( czteroletnie), Zasadnicza Szkoła Gastronomiczna ( po jednym oddziale klasy pierwszej i drugiej) oraz do 1952 roku dwuletnie Technikum Gastronomiczne z przemianowanego Liceum Gospodarczego. 1950 r. Rozpoczął swoją działalność warsztat szkolny w budynku Szkoły na ul. Siennej. Przez pierwsze dwa lata przygotowywał śniadania i obiady dla 100 osób. Jego kierownikiem w latach 1950- 1953 i 1961-1971 była nieżyjąca już p. Janina Książkiewicz, długoletnia nauczycielka przedmiotów zawodowych, pracująca w szkole od 1943 r.

23 czerwca 1951 r. Reforma szkolnictwa zawodowego, wprowadzona uchwałą nr 448 Prezydium Rządu, spowodowała reorganizację Państwowej Szkoły Gospodarczej. Dwuletnie Liceum Gospodarcze przekształcono w dwuletnie Technikum Gastronomiczne, natomiast dwuletnią Szkołę Żywienia Zbiorowego zmieniono na Zasadniczą Szkołę Gastronomiczną. Pierwsze absolwentki Technikum Gastronomicznego opuściły mury Szkoły w 1954 roku.

3 sierpnia 1951 r. Zgodnie z zarządzeniem Prezesa Centralnego Urzędu Szkolnictwa Zawodowego Szkoła otrzymała nazwę Technikum Gastronomiczne Ministerstwa Handlu Wewnętrznego.
Warunki lokalowe Szkoły były bardzo skromne. Do 1956 roku posiadała pracownię technologiczną, chemiczno- fizyczno- towaroznawczo- biologiczną, warsztat szkolny, jadalnię, 10 niewielkich sal lekcyjnych, pokój nauczycielski, sekretariat, księgowość i pokój dyrektora. Brakowało pomieszczeń na bibliotekę, gabinet lekarski, świetlicę. Szkoła nie posiadała własnej sali gimnastycznej. Użytkowała pomieszczenie na ul. Szpitalnej 46/48 na II piętrze.

1951/1952

1 stycznia1952 r. Technikum Gastronomiczne zostało przekazane Centralnemu Zarządowi Szkolenia Zawodowego w Ministerstwie Handlu Wewnętrznego.

1952 r. Zarządzeniem Ministra Finansów warsztat szkolny został przekształcony na gospodarstwo pomocnicze typu C, czyli pozostające na własnym rozrachunku.

1953/1954

Wzrosła ilość uczniów do 294.

1954/1955

Od 1954 roku zastępcą dyrektora ( wcześniej Szkoła go nie posiadała) została mgr Maria Niesiołowska, nauczycielka języka polskiego.

1956/1957

Została zorganizowana druga pracownia technologiczna, w której sporządzane były posiłki. Natomiast dotychczasową pracownię chemiczno- fizyczno-towaroznawczo- biologiczną rozdzielono na fizyczno- biologiczną i chemiczno- towaroznawczą.

10 września 1956 r. Zniesiony został Centralny Urząd Szkolenia Zawodowego i Szkoła została podporządkowana Ministrowi Oświaty.

16 lutego 1957 r. Technikum Gastronomiczne Ministerstwa Handlu Wewnętrznego w Krakowie w związku z likwidacją Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego przekazano Ministrowi Oświaty.

10 kwietnia 1957 r. Zarządzeniem Ministra Oświaty wprowadzony został nowy statut regulujący organizację Szkoły. Nauka w technikum miała trwać 5 lat w zakresie jednej specjalności – technologii żywienia zbiorowego.

Lekcje wychowania fizycznego odbywały się w sali gimnastycznej na ul. Bohaterów Stalingradu 46/48 (obecnie Starowiślnej).

1957/1958

W Szkole zaczęła funkcjonować pracownia szycia i porządków ( do 1960 roku).

Kwiecień 1958 r. Bezpośredni nadzór nad Szkołą przejęło Kuratorium Okręgu Szkolnego w Krakowie.

1 czerwca 1958 r. Szkoła otrzymała nową nazwę – Technikum Gospodarcze. Zasadnicza Szkoła Gospodarcza kształciła w zakresie technologii żywienia zbiorowego oraz kucharzy i kelnerów.

1958/1959

Uruchomiona została dwuletnia Państwowa Szkoła Hotelarska, do której przyjmowani byli absolwenci liceów.

1960/1961

W związku z przejściem inż. Antoniny Kopty do pracy w Okręgowym Ośrodku Metodycznym w Krakowie na stanowisko kierownika sekcji przedmiotów zawodowych i zajęć praktycznych, nowym dyrektorem została mgr Iza Ostrowska, która kierowała Szkołą do 1968 roku. Wicedyrektorami w tym czasie były: p. Olga Hojarczyk, inż. Maria Wasilewska, p. Stefania Wołoszyn i p. Maria Wolińska.

1961/1962

Zespół Szkół składał się z Technikum Gastronomicznego, obejmującego pięć klas, Zasadniczej Szkoły Gastronomicznej oraz Państwowej Szkoły Hotelarskiej – 2 klasy. Szkoła liczyła 607 uczniów.

W ramach inwestycji budowlanych wyremontowano dach, postawiono nowe kominy i zainstalowano schody we frontowym budynku, a także urządzono pracownię na II piętrze, która spełniała funkcję warsztatu szkolnego. Kierownikiem warsztatu została p. Janina Książkiewicz, długoletnia nauczycielka przedmiotów zawodowych, pracująca w Szkole od 1943 roku (kierowała warsztatem do roku 1971).

1962/1963

Stanowisko zastępcy dyrektora Szkoły po p. Oldze Hojarczyk objęła inż. Maria Wasilewska.

Ilość uczniów wzrosła do 777.
Także w tym roku szkolnym podjęte zostały inwestycje, mające poprawić funkcjonowanie Szkoły. Pracownia technologiczna znalazła swoje nowe miejsce w budynku frontowym. Wymieniono sieć elektryczną, a na I piętrze parkiety. Na parterze zaczął funkcjonować warsztat szkoleniowy.

1963/1964

To rok kolejnych remontów, które miały poprawić warunki pracy młodzieży i nauczycieli. Przebudowano toalety, a w korytarzach przy szatniach położone zostało lastriko.

1964/1965

Nowy rok szkolny przywitało 710 uczniów. Podejmowano kolejne prace w budynku szkolnym, które miały usprawnić jej funkcjonowanie szkoły. W oknach na parterze założono kraty, wykonano odgromienie, a także wyremontowano szatnie.

17 listopada 1964 r. Nad Krakowem przeszedł silny huragan, który zerwał dach z bocznej części budynku głównego Szkoły.

1965/1966

Nastąpiła zmiana w dyrekcji Szkoły. Pani Stefania Wołoszyn objęła funkcję zastępcy dyrektora Szkoły w miejsce inż. Marii Wasilewskiej. Utworzone zostało trzyletnie Technikum Gospodarcze dla Pracujących, a Zasadnicza Szkoła Gastronomiczna kształciła w specjalnościach: kucharz gospodarstwa domowego i zbiorowego, kucharz i kelner.

Warsztat szkolny otrzymał miano „ wiodącego”. W tym czasie przygotowywał od 130- 230 obiadów, składających się z trzech dań, w trzech zestawach (w tym jeden był dietetyczny). Warsztat przyrządzał także drugie śniadania, oferował wypieki cukiernicze.

W związku ze zniszczeniami budynku wykonane zostały kolejne remonty. W miejsce uszkodzonego przez huragan dachu wybudowano nowy, wymieniono okna wraz z futrynami na II piętrze oraz przeniesiono pracownię technologiczną do sali nr 14.

1966/1967

Rok szkolny przywitało już 844 uczniów, którzy mogli korzystać z nowo urządzonej pracowni fizycznej. W budynku przebudowano drzwi frontowe, doprowadzono wodę i gaz.

1 października 1966 r. W Sali Filharmonii Krakowskiej odbyła się uroczystość przekazania młodzieży sztandaru Szkoły, który ufundował Komitet Rodzicielski z absolwentami. Święto Szkoły było okazją do wspomnień i refleksji nauczycieli oraz byłych uczniów.

4 listopada 1966 r. Wydane zostało zarządzenie Ministra Oświaty zgodnie, z którym organizację nauczania i wychowania oparto o nowy statut. Nauka w technikum miała trwać cztery lata. Kontynuowano nauczanie w zawodzie technik technologii żywienia o specjalności żywienie zbiorowe.

1966/1967

1 września 1967 r. Z uwagi na ustawę z 1961 r., wprowadzającą ośmioletnią szkołę podstawową, nastąpiła reforma szkolnictwa zawodowego. Nowy program nauczania zaczął obowiązywać klasę pierwszą.

Szkoła liczyła już 882 uczniów, a jej absolwenci byli poszukiwani i cenieni na rynku pracy.
Zasadnicza Szkoła Zawodowa w tym czasie kształciła w specjalnościach: kucharz żywienia zbiorowego ( dwuletnia), kucharz ( trzyletnia), kelner ( dwuletnia). Młodzież przyjmowano nie przez zakłady pracy tylko przez Szkołę, a zajęcia praktyczne odbywały się w szkolnym warsztacie i wyznaczonych zakładach gastronomicznych.
Zlikwidowane zostały pracownia sporządzania posiłków oraz biologiczna. W ich miejsce powstały pracownie wyposażenia technicznego i zajęć praktycznych.
Z powodu dużego zainteresowania konsumentów zajęcia w warsztacie od tego roku szkolnego odbywały się na dwie zmiany.
Do uroczystości związanych z kalendarzem szkolnych imprez doszły wykopki. Była to okazja nie tylko do pracy, ale również do sympatycznej zabawy w innych niż tylko szkolne warunkach.

23 lipca 1968 r. Na podstawie zarządzenia Kuratorium Okręgu Szkolnego w Krakowie Szkole przywrócono nazwę Technikum Gastronomiczne.

1968/1969

1 września 1968 r. Nastąpiła zmiana dyrektora Szkoły. Na miejsce mgr Izy Ostrowskiej, która przeszła na emeryturę, stanowisko objął mgr inż. Tadeusz Kukliński ( do 1982 r.), pełniący wcześniej funkcję naczelnika w Kuratorium Okręgu Krakowskiego. Zastępcami były panie: Maria Wolińska, mgr Maria Stokłosa, mgr Bronisława Drożdż. W tym czasie w skład Szkoły wchodziły trzy technika, dwie szkoły zasadnicze i studium policealne.

1969/1970

1970 r. Zdobycie III miejsca w Rejonowych Eliminacjach XI Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym.

1971/1972

Od 1 września na emeryturę przechodzi doświadczona kierowniczka warsztatu pani Janina Książkiewicz. Trudna funkcja kierownika warsztatu zostaje kolejno powierzona paniom: Marii Ogórek, Janinie Brzask- Makieła, Alicji Skwarzec, Cecylii Warchałowskiej.

1971/1972

Przeprowadzony został gruntowny remont budynku Szkoły. Z powodu trudności lokalowych część zajęć odbywała się w Szkole Podstawowej na ul. Wąskiej 5.
30 maja 1973 r. Kuratorium Okręgu Szkolnego w Krakowie wydało decyzję o utworzeniu Zespołu Szkół Gastronomicznych Nr 2 w skład, którego weszły:

 • Technikum Gastronomiczne na podbudowie szkoły podstawowej
 • Technikum Gastronomiczne na podbudowie Zasadniczej Szkoły Gastronomicznej dla Pracujących
 • Technikum Gastronomiczne na podbudowie Zasadniczej Szkoły Gastronomicznej dla Niepracujących
 • Zasadnicza Szkoła Gastronomiczna dla Niepracujących
 • Zasadnicza Szkoła Gastronomiczna Dokształcająca dla Pracujących
 • Policealne Studium Zawodowe.

1973/1974

Zastępcami dyrektora mgr inż. Tadeusza Kuklińskigo zostały mgr Bronisława Drożdż i mgr Maria Stokłosa.
W Zespole Szkół funkcjonowały:

 • Technikum Gastronomiczne
 • Technikum Gastronomiczne po Zasadniczej Szkole Gastronomicznej
 • 2- letnia Zasadnicza Szkoła Gastronomiczna o specjalności żywienie zbiorowe
 • 2 -letnia Zasadnicza Szkoła Gastronomiczna o specjalności kucharz
 • 3 -letnia Zasadnicza Szkoła Gastronomiczna Dokształcająca
 • Policealna Szkoła Hotelarska.

Młodzież Zespołu Szkół jeszcze w trakcie nauki zdobywała umiejętności praktyczne, łącząc pracę z wypoczynkiem w ramach obozów OHP w Ustroniu Morskim, Dobczycach i na Zarabiu w Myślenicach.

1974/1975

1 września1974r. Naukę rozpoczęła młodzież już w 25 klasach.

1 listopada 1974 r. Następuje zmiana na stanowisku zastępcy dyrektora Szkoły. Do pracy w Kuratorium przeszła p. Bronisława Drożdż, a na jej miejsce została powołana przez Kuratora Oświaty mgr Jolanta Gniewek, pełniąca tę funkcję nieprzerwanie do chwili obecnej.

30 stycznia 1975 r. Podziękowanie dla Technikum Gastronomicznego i Zasadniczej Szkoły Gastronomicznej od Komitetu Odbudowy Pomnika Grunwaldzkiego.

27 czerwca do 1 lipca 1975 r. Obóz wędrowny Zespołu Szkół Gastronomicznych Nr 2 uczestniczył w VI Ogólnopolskim Zlocie Młodzieży Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Szczecinie.

1975/1976

Uczniowie wzięli udział w Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, uczestniczyli także w konkursach zawodowych: „Konkurs na 24 Dania”, „ Konkurs Dekoracji Sal”. Odbywali praktyki zawodowe w renomowanych krakowskich kawiarniach: „Jamie Michalika”, „Malwie”, „Pasażu Bielaka”, „Telimenie” i „Kawiarni Literackiej”.

31 marca 1976 r. W „Konkursie Młodego Kucharza”, w którym wzięła udział młodzież z trzech województw, prestiżowe pierwsze trzy miejsca zajęli uczniowie Zespołu Szkół Gastronomicznych Nr 2.

1977/1978

Rozpoczęcie roku szkolnego miało miejsce w Teatrze Bagatela, gdzie po uroczystej inauguracji nauczyciele i młodzież obejrzeli „Zemstę” Aleksandra Fredry.

1978/1979

Kierownikiem Wydziału dla Pracujących została mgr Barbara Stępień, która wspierała dyrektora mgr inż. Tadeusza Kuklińskiego.

20 października 1978 r. Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 2 zajął III miejsce w Wojewódzkim Współzawodnictwie Akcji „ Lato OHP- 78” w resorcie handlu i usług.

Listopad 1978 r. W Ogólnopolskim Współzawodnictwie Szkolnych Komend Ochotniczych Hufców Pracy w Akcji „ Lato OHP- 78” Szkoła zdobyła V miejsce w pionie szkół zawodowych.

W Szkole obok Samorządu Szkolnego działały liczne organizacje, takie jak: Polski Czerwony Krzyż, Związek Młodzieży Socjalistycznej, Związek Harcerstwa Polskiego, Liga Ochrony Przyrody.

1979/1980

16 października 1979 r. Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy wyróżniła Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 2 złotą honorową odznaką za zasługi w rozwoju OHP.

19 października 1979 r. Policealne Studium Hotelarskie zdobyło I miejsce w Wojewódzkim Współzawodnictwie Akcji „ Lato OHP- 79”w resorcie Centralnego Związku Spółdzielczości Pracy „ Społem” Komend Szkolnych.

Zostaje reaktywowana Spółdzielnia Uczniowska „Robigrosik”, w której mimo ciężkich czasów zaopatrywali się w słodycze uczniowie i nauczyciele. Jej opiekunem był mgr Henryk Hołysz. Założył on także pracownię historyczną oraz koło filmowe, które wyświetlało raz w tygodniu filmy fabularne i dokumentalne z zasobów filmoteki z ulicy Smoleńsk.

1980/1981

W związku ze zmianami, jakie zaszły w Polsce, odbyła się akademia szkolna z okazji rocznicy Konstytucji 3 Maja.
W roku 1980 z powodu niewłaściwych warunków sanitarnych został zlikwidowany warsztat szkolny.

1981/1982

14 grudnia 1981 r. Tym razem w Wojewódzkim Współzawodnictwie Akcji „Lato OHP”w resorcie leśnictwa i przemysłu drzewnego młodzież zdobyła III miejsce.

1982/1983

1 września1982 r. Dyrektorem został mgr Krzysztof Hoffman, a kierownikiem Wydziału dla Pracujących mgr inż. Janina Kiryk.

1 listopada 1982 r. W Szkole została otwarta stołówka, która cieszyła się wielką popularnością nie tylko wśród uczniów i nauczycieli, ale przede wszystkim wśród okolicznych mieszkańców i pracowników firm sąsiadujących ze Szkołą. Obiady wydawane w stołówce były smaczne, niedrogie i bardzo różnorodne.

1 grudnia 1982 r. Z uwagi na coraz liczniejsze grono młodzieży dojeżdżającej spoza Krakowa rozpoczęła działalność szkolna świetlica.

28 maja 1983 r. Młodzież wzięła udział w finałach Wojewódzkich Zawodów „Sprawni jak żołnierze”, zdobywając V miejsce w kategorii chłopców szkół średnich i IV miejsce w kategorii dziewcząt szkół średnich.

1983/1984

Inauguracja roku szkolnego odbyła się w Teatrze im. Juliusza Słowackiego. Nauczyciele i młodzież obejrzeli „ Tango” Sławomira Mrożka.

1984/1985

Zastępcą dyrektora Szkoły został mgr Henryk Hołysz, pracujący w Zespole od 1979 roku.

5 maja 1985 r. Reprezentacja Szkoły zdobyła II miejsce w XXV Wojewódzkim Konkursie Historycznym „ Kraków Nowożytny” w pionie szkół zawodowych.

1986/1987

1 września 1986 r. Funkcję dyrektora Szkoły objęła mgr inż. Grażyna Stoszko- Habela, która kierowała Zespołem Szkół do 2002 roku.

1987/1988

Listopad 1987r. W Wojewódzkim Współzawodnictwie Komend Szkolnych Ochotniczych Hufców Pracy Szkoła zdobyła III miejsce.

1988/1989

25 listopada 1988 r. Akademia z okazji 75- lecia Szkoły odbyła się w Teatrze im. Juliusza Słowackiego. W tym dniu Zespołowi nadane zostało imię prof. Odona Bujwida, którego młodzież szkolna wybrała na swojego Patrona. W uroczystości wzięli udział wnukowie wybitnego uczonego Jerzy Mostowski i Czesław Odo Mostowski.

W budynku Szkoły przy ul. Siennej odbyło się odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Patronowi.

1989/1990

W Schronisku Młodzieżowym Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych przy ul. Oleandry 4 rozpoczął działalność warsztat szkolny, pod kierownictwem mgr inż. Janiny Poznańskiej pracującej na tym stanowisku do dziś.

1991/1992

1 kwietnia– 30 października1992r. Remont generalny budynku przy ul. Zamoyskiego, który miał zostać nową siedzibą Szkoły.

1992/1993

4 października 1992 r. Szkoła została przeniesiona do nowej siedziby przy ul. Zamoyskiego 6.

Październik 1992 r. Nawiązanie współpracy z Klubem Sportowym „Armatura” Kraków, gdzie zaczęły się odbywać zajęcia wychowania fizycznego. (ul. Zakopiańska 72d

1993/1994

20 października 1993 r. Rozpoczął działalność drugi zakład szkoleniowy – „Restauracja Pokusa’’, której kierownikiem została mgr Maria Bobek. Nazwa warsztatu została zaproponowana przez młodzież i wybrana w drodze konkursu ogłoszonego przez Samorząd Uczniowski.

Listopad 1993 r. Uroczyste obchody Jubileuszu 80– lecia Szkoły.

1994 r. W eliminacjach międzywojewódzkich Turnieju „ Najlepszy uczeń w zawodzie kucharz” uczeń Krzysztof Frączek zajął I miejsce.

1996/1997

Uczniowie Krzysztof Prażuch i Piotr Grochowiak zostali finalistami eliminacji centralnych Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Żywieniu.

1998/1999

1 grudnia 1998 r. Społeczność uczniowska z gronem nauczycielskim i wszystkimi pracownikami Zespołu obchodziła Jubileusz 85–lecia Szkoły. W kościele Św. Józefa odbyła się msza św., podczas której poświęcony został nowy sztandar.

23 maja 1999 r. Na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczystość zakończenia VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „ Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1921- 1945, od Traktatu Ryskiego do Układu Poczdamskiego”, odbywającego się pod patronatem Ministra Obrony Narodowej, Ministra Edukacji Narodowej i kierownika Urzędu ds. Kombatantów, w której uczestniczyli uczniowie naszej Szkoły, zdobywcy I miejsca w eliminacjach wojewódzkich i VI miejsca w Polsce.

1999r. Otwarcie pracowni komputerowej.

1999/2000

Trzech uczniów zostało zakwalifikowanych do etapu centralnego IV Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Żywieniu, a Krzysztof Zajgier został finalistą.

2000/2001

Listopad 2000 r. Wizyta dyrektor mgr Grażyny Stoszko – Habeli i wicedyrektora mgr Henryka Hołysza w Macon we Francji w celu opracowania zasad współpracy ze szkołami z Francji, Szwecji, Niemiec i Włoch w ramach europejskiego programu Socrates Comenius.

Pierwsi uczniowie wyjechali na miesięczne staże zagraniczne w ramach programu Leonardo da Vinci. Realizowali projekt „ Sztuka Kulinarna Francji, Włoch i Szwecji”.

2001 r.Uruchomienie pracowni obsługi konsumenta.

2001/2002

Grudzień 2001 r. Pięciu uczniów odbyło staż we Francji w miejscowości Cavaillon.

2002 r. Nawiązanie kontaktów ze Stredne odborne uciliste obchodne w Koszycach na Słowacji i Stredni odborne uciliste gastronomie w Pradze oraz rozpoczęcie realizacji teleprojektu pt. „Rok w gastronomii”.

2002/2003

1 września 2002 r. Funkcję dyrektora Zespołu Szkół Gastronomicznych Nr 2 objął mgr Henryk Hołysz. Zastępcą została mgr Bogumiła Korn, która dołączyła do wicedyrektor mgr Jolanty Gniewek.

Październik 2002 r. Pierwsi uczniowie wyjechali na praktykę zawodową do Koszyc na Słowacji w ramach dwustronnej wymiany pomiędzy partnerskimi szkołami.

2002 r. W Szkole zaczęło działać koło Polskiego Czerwonego Krzyża i Klub Honorowego Krwiodawstwa.

2003 r. Uczeń Stefan Tomaszewski zdobył III miejsce w IV Małopolskim Konkursie Szkół Gastronomicznych, natomiast Tomasz Leszczyński i Artur Bała zostali finalistami Turnieju „ Najlepszy uczeń w zawodzie kucharz”.

13 maja 2003 r. Uroczyste podsumowanie projektu „ Moja szkoła w Unii Europejskiej”, realizowanego pod kierunkiem wicedyrektor mgr Bogumiły Korn. Gośćmi tego wydarzenia byli przedstawiciele władz Miasta Krakowa i Małopolskiego Kuratorium Oświaty oraz delegacja szkoły z Macon we Francji wraz z jej dyrektorem Philippe Jegu i słowaccy uczniowie z Koszyc. Rozdano nagrody uczniom, którzy wzięli udział w konkursach wiedzy o Unii Europejskiej, plastycznym, literackim i poetyckim. Zaprezentowano potrawy kuchni krajów europejskich wykonane przez uczniów. Nie zabrakło też tańców i muzyki charakterystycznych dla krajów Unii.

2003/2004

3 października 2003 r. Z okazji zbliżającego się 90 – lecia Szkoły, 41 uczniów, pod opieką nauczyciela matematyki mgr Piotra Sałakowskiego, wzięło udział w sztafetowym biegu maratońskim. Młodzież przebiegła 42 kilometry.

29 listopada 2003 r. Obchody Jubileuszu 90- lecia Szkoły rozpoczęła msza św. w kościele św. Józefa, a główne uroczystości odbyły się w Sali Reprezentacyjnej Urzędu Miasta Krakowa w Rynku Podgórskim. Natomiast bankiet, któremu towarzyszyły pokazy gastronomiczne, zorganizowany został w salach szkolnych na ul. Zamoyskiego 6.

Listopad 2003 r. I Konkurs Piosenki Patriotycznej z okazji Święta Odzyskania Niepodległości, który odbywa się rokrocznie do chwili obecnej. Zgłoszone do konkursu klasy wykonują dwie piosenki patriotyczne i jedną towarzyską, natomiast w styczniu, nagrodzone klasy w I etapie, prezentują w finale dwie pieśni patriotyczne, kolędę i piosenkę towarzyską.

25–27 marca 2003 r. Szkoła była współorganizatorem etapu centralnego VIII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Żywieniu, dlatego gościła młodzież z całej Polski oraz liczną grupę profesorów wyższych uczelni, specjalistów z zakresu żywienia jak: prof. Jan Gawęcki, prof. Małgorzata Schlegel- Zawadzka, prof. Józef Korczak, prof. Paweł Pisulewski, prof. Leszek Nogowski i wielu innych. Tym razem finalistą został Paweł Mosur

Kwiecień 2004 r. Lekcje wychowania fizycznego zaczęły się odbywać w Klubie Sportowym Korona przy ulicy Kalwaryjskiej 9 (do czerwca 2006 r.).

2004/2005

Sukces uczniów w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Żywieniu. Danuta Serafin i Mateusz Brożyna zostali finalistami IX edycji. Natomiast w I Małopolskim Konkursie „ Stół pięknie nakryty” zwyciężył Grzegorz Zawadzki.

Realizacja kolejnego projektu pt. „Kuchnie regionalne Francji i Węgier”, w ramach programu Leonardo da Vinci. Tym razem w stażach zagranicznych weźmie udział 32 uczniów.

3 grudnia 2004 r. Z inicjatywy klubu Honorowych Dawców Krwi została przeprowadzona Akcja Krwiodawstwa w czasie, której młodzież oddała 5 litrów krwi.

2005 r. Agencja Narodowa programu europejskiego Sokrates w Warszawie zatwierdziła do realizacji kolejny szkolny projekt Comeniusa pt. ProDicEur, którego efektem końcowym miał być słownik gastronomiczny opracowany w sześciu językach: angielskim, francuskim, niemieckim, włoskim, polskim i czeskim

2005/2006

W X Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Żywieniu Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 2 reprezentowała uczennica Ewa Skowronek, która została jej finalistką.

2006 r. W II edycji Ogólnopolskiego Konkursu „ Młody Kreator Sztuki Kulinarnej”do grona laureatów zakwalifikował się Michał Hajdus, a do finału V Olimpiady Młodych Barmanów Maciej Golonka. Natomiast w VII Małopolskim Konkursie Szkół Gastronomicznych w kategorii kucharz III miejsce zdobył Krystian Sroka, a w konkursie barmańskim Maciej Golonka wywalczył II miejsce.

Kolejny sukces. Wygrywamy konkurs na projekt w ramach Leonardo da Vinci pt. „ Potrawy i smaki państw Zjednoczonej Europy”. Uczniowie wyjadą na miesięczne staże zagraniczne.

20 marca 2006 r. Finał III edycji konkursu „Moje finanse – Z klasy do klasy”, podczas którego drużyna naszej Szkoły w składzie Piotr Sajdak ( lider grupy), Magdalena Słabosz i Teresa Sporn zajęli VIII miejsce w Małopolsce na 669 komitetów biorących udział w wirtualnym inwestowaniu na rynku kapitałowym.

1-4 kwietnia 2006 r. Konferencja programu Sokrates- Comenius, w czasie, której delegacje z partnerskich szkół programu ProDicEur z Francji, Włoch i Czech wraz z naszymi uczniami opracowały materiały, będące częścią słownika gastronomicznego.

2006/2007

Październik 2006 r. I Rajd Zespołu Szkół Gastronomicznych Nr 2, który wpisał się w kalendarz imprez szkolnych. Rokrocznie uczniowie poznają nowe okolice górskie. Celem I Rajdu były szczyty Lubogoszcz i Szczebel w Beskidzie Wyspowym.
Na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Smaku w Warszawie Szkołę reprezentowali Karol Kępiński i Łukasz Pyrczak. Wywalczyli w stolicy III nagrodę.

2007 r. Pod hasłem „ Europejczyk przy stole” odbył się III Małopolski Konkurs „ Stół pięknie nakryty”, w którym uczniowie Konrad Kalemba i Kinga Stasiak otrzymali II wyróżnienie. W Warszawie w finale Olimpiady Smaku reprezentowali Szkołę Karol Kępiński i Łukasz Pyrczak. Za przygotowanie musu z łososia wędzonego, pachnącego pistacjami oraz karmelową cielęcinę z nutą tabasco zdobyli III miejsce.

Wrzesień 2006r. Lekcje wychowania fizycznego zaczęły się odbywać w sali gimnastycznej na ulicy Rejtana 6, wcześniej użytkowanej przez Klub Sportowy Garbarnia. Szkoła otrzymała to pomieszczenie od Urzędu Miasta Krakowa w styczniu 2007 roku.

2007/2008

19 lutego 2008 r. Złożenie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego wniosku o wpis na listę produktów tradycyjnych „Ciasteczek Wyśmienitych”, których recepturę opracowali nauczyciele pracujący w Szkole w czasie wojny i w okresie powojennym. Przepis jest przekazywany kolejnym pokoleniom uczniów. Potwierdzeniem długoletniej tradycji produkcji ciasteczek są wpisy do dzienników lekcyjnych z roku szkolnego 1960/1961, a o ich doskonałym smaku i ogromnym powodzeniu świadczy popyt. Ciasteczka sprzedawane są w przyszkolnych restauracjach „ Pokusa” i „ Młody Gastronomik”, oferowane w usługach cateringowych, na bankietach i okolicznościowych uroczystościach.

„ Zmysły a jakość żywności i żywienia” to temat XII już edycji Olimpiady o Żywieniu. Tym razem finalistką została Marzena Leśniak.

Terenem II Rajdu Szkolnego były Gorce. Uczestnicy zdobyli Turbacz i Stare Wierchy.

11 sierpnia 2008 r. Rozpatrzenie wniosku o rejestrację „ Ciasteczek Wyśmienitych”.

2008/2009

Wrzesień 2008 r. I edycja projektu „ Praktyczna gastronomia we współczesnej Europie” w ramach programu Kapitał Ludzki. Projekt objął wsparciem 100 uczniów kształcących się w zawodzie kucharza, kucharza małej gastronomii, technika organizacji usług gastronomicznych, technika żywienia i gospodarstwa domowego oraz 10 nauczycieli Zespołu Szkół Gastronomicznych Nr 2. Projekt zakłada szkolenia zawodowe oraz staże językowe, realizowane w dwóch cyklach rocznych. W każdym weźmie udział 50 uczniów, którzy będą szkoleni w trzech pracowniach gastronomicznych w ścisłej współpracy z partnerami projektu (restauracją „Hawełka”, restauracją hotelu „Sheraton”, Stowarzyszeniem Polskich Kucharzy i Cukierników z Regionu Małopolskiego).

29 października 2008 r. Wpisanie na Listę Produktów Tradycyjnych w kategorii wyroby piekarnicze i cukiernicze „Ciasteczek Wyśmienitych” ( woj. małopolskie).

Grudzień 2008 r. Ewelina Bróg i Anna Krzystanek otrzymały I nagrodę w wojewódzkim konkursie plastycznym pod patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty „ Kazimierz miejsce na ziemi- wieści z podwórek, ulic i zaułków”.

Zwycięzcami IV edycji Małopolskiego Konkursu „Stół pięknie nakryty- małopolskie ryby na wiosennym stole” zostali uczniowie Michał Hajdus i Oliwia Prusak.

2009 r. Filip Stępień zdobył I miejsce w kategorii kucharz w X Małopolskim Konkursie Szkół Gastronomicznych za terrinę z combra sarniego w sosie jabłkowym o aromacie chrzanowym i deser, orzechowo- kokosową delicję w sosie karmelowym.

31 maja – 1 czerwca 2009 r. Odbył się III Rajd Szkolny o puchar Dyrektora Szkoły, tym razem w Beskidzie Żywieckim. Terenem Rajdu były Pasma Policy i Babiogórskie

Wygraliśmy kolejny projekt w ramach programu Leonardo da Vinci pt. „ Impresje kulinarne Europy”. Tym razem 40 uczniów weźmie udział w zagranicznych praktykach.

2009/2010

Wrzesień 2009 r. II edycja projektu „ Praktyczna gastronomia we współczesnej Europie” w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki.

19 listopada 2009 r. Na XII Wielkiej Kolekcji Sztuki Kulinarnej, która przebiegała pod hasłem „Uczty polskie”, „Ciasteczka Wyśmienite” zdobyły I miejsce w kategorii „Ciasta
i desery”, a terrina z dzika z kurkami w aromacie imbiru, z porzeczkami i mango II miejsce w kategorii „Danie półmiskowe”. Potrawy przygotowywali: Grzegorz Grzesik i Dariusz Kurach z kl. III f, Piotr Bruzda z kl. IV d oraz Anna Krzystanek z kl. IV c.

11 grudnia 2009 r. W wojewódzkim konkursie plastycznym pod patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty „ Kazimierz miejsce na ziemi- wieści z podwórek, ulic
i zaułków” I nagrodę otrzymała Paulina Bergel z klasy IV d, II nagrodę Ewelina Bróg
z klasy IV e, a III nagrodę Iwona Pałka z klasy II c. Nagrodą specjalną została wyróżniona Anna Krzystanek z klasy IV c.

15 luty 2010 r. Zwycięzcami VI edycji Małopolskiego Konkursu „Stół pięknie nakryty- zakąska i napój na jubileuszowym stole” zostali uczniowie Urszula Pulchny z kl. III e oraz Dariusz Kurach z kl. III f, którzy zdobyli I miejsce za drinka z zakąską.

25-27 Marca 2010 r. XIV Olimpiada Wiedzy o Żywności i Żywieniu w Szczecinie. Wśród laureatów zdobywca III miejsca uczeń klasy IV f Bartłomiej Chlebda.

9 kwietnia 2010 r. Dzięki staraniom dyrektora Zespołu Szkół Gastronomicznych Nr 2
mgr Henryka Hołysza Prezydent Miasta Krakowa zarządzeniem nr 746/2010 wyraził zgodę na funkcjonowanie warsztatu szkolnego w strukturze Zespołu Szkół Gastronomicznych Nr 2 w Krakowie.

Czerwiec 2010 r. Podpisanie umowy na realizację projektu o wartości 700 tysięcy zł. „Praktyczna gastronomia we współczesnej Europie II” z projektu Kapitał Ludzki, realizowanego wspólnie z Zespołem Szkół w Dąbrowicy, w którym weźmie udział 90 uczniów z obu szkół, a umożliwiającego odbycie specjalistycznego kursu zawodowego i językowego. W ramach projektu systemowego Gminy Kraków z Kapitału Ludzkiego w roku szkolnym 2010/2011 uczniowie Zespołu Szkół Gastronomicznych Nr 2 będą mogli uczestniczyć w kursach: gastronomicznym, baristycznym i barmańskim.

14 czerwca 2010 r. Konferencja zorganizowana przez Szkołę „Praktyczna gastronomia w nowoczesnej szkole zawodowej”, w której wzięli udział praktycy i przedstawiciele nauki, zaangażowani w rozwój zawodowego szkolnictwa gastronomicznego. Przedmiotem dyskusji była analiza umiejętności zawodowych w gastronomii. Uczestnicy konferencji skonfrontowali oferty szkół gastronomicznych z oczekiwaniami pracodawców, a także omówili działania wspierające gastronomiczne szkolnictwo zawodowe w Małopolsce.

2010/ 2011

Wrzesień 2010 r. Przystąpienie Szkoły do realizacji kolejnego projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce”, przewidzianego na lata 2010-2014. W tym czasie przeszkolonych zostanie 320 barmanów, 320 baristów oraz 128 kucharzy. Umiejętności barmańskie i baristyczne uczniowie będą nabywać pod okiem znakomitych fachowców, wielokrotnych laureatów konkursów barmańskich krajowych i międzynarodowych. Zajęcia będą się odbywać w pracowniach Krakowskiej Szkoły Barmanów.

21-22 października 2010 r. Uroczyste obchody Jubileuszu 100- lecia Szkoły pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Jacka Majchrowskiego, Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa Józefa Pilcha, Małopolskiego Kuratora Oświaty Aleksandra Palczewskiego i Prezesa Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej Wiesława Jopka.

21 października 2010 r. Godz.14.00 uroczysta msza św. w Bazylice Mariackiej,
a po niej o godz. 15.30 akademia z okazji 100- lecia Szkoły w Filharmonii Krakowskiej.

22 października 2010 r. Godz.16.00 spotkanie w Szkole na ul. Zamoyskiego 6 absolwentów Zespołu Szkół Gastronomicznych Nr 2.

22 października 2010 r. W Gali Kulinarnej ( w Nowohuckim Centrum Kultury), zorganizowanej przez Krakowską Kongregację Kupiecką w kategorii szkół gastronomicznych, uczniowie naszej Szkoły: Szymon Sepiał i Damian Pałka z klasy III b, Agnieszka Zabieglińska i Monika Tondyra z klasy IVc otrzymali wyróżnienie.

8 listopada 2010 r. Szkolne eliminacje Konkursu Piosenki Patriotycznej.

10 listopada 2010 r. Z okazji 30 rocznicy powstania Niezależnego Związku Zawodowego „ Solidarność” klasy czwarte uczestniczyły w spotkaniu z Leszkiem Jaranowskim, działaczem związkowym, współorganizatorem Komitetu Założycielskiego „ Solidarności”
w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego PZL w Krakowie, drukarzem i kolporterem wydawnictw podziemnych i prasy związkowej.

23-26 listopada 2010 r. Próbna matura z Wydawnictwem Pedagogicznym Operon
i „Gazetą Wyborczą”.

Listopad 2010 r. Adam Lach z klasy IV b zdobył I miejsce w etapie rejonowym XIX Edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK.

Grudzień 2011 r. Rozpoczęcie rekrutacji na kursy barmańskie i baristyczne w ramach projektu „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce”.

17 grudnia 2011 r. Ogłoszenie wyników wojewódzkiego konkursu plastycznego „ Kazimierz miejsce na ziemi- wieści z podwórek, ulic i zaułków”, którego laureatami zostali: Marcin Król z klasy III b ( I nagroda) i Iwona Pałka z klasy III c ( II nagroda).

14 stycznia 2011 r. W murach Szkoły zostały przeprowadzone Okręgowe Eliminacje Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności, w których wzięli udział uczniowie z 29 szkół okręgu małopolskiego. Naszą Szkołę reprezentowała uczennica klasy IV c Magdalena Tekieli.

28 stycznia 2011r. Gala wręczenia pierwszych certyfikatów z ukończenia kursów: barmańskiego i balistycznego, organizowanych w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”, połączona z pokazami sztuki barmańskiej
w wykonaniu Iwony Pałki z klasy III c i Grzegorza Walczaka z klasy I TU.

1-8 lutego 2011 r. Udział w międzynarodowym Mundialu Zawodowym w Lyonie, prestiżowej imprezie, na której prezentowały się szkoły zawodowe z kilku regionów europejskich. Nasi uczniowie uczestniczyli w „ międzynarodowym gotowaniu” oraz serwowali regionalne przysmaki (między innymi: kiełbasę lisiecką, chleb prądnicki, smalec, precle) na specjalnie przygotowanym stoisku.

14 lutego 2011 r. Uczniowie Iwona Pałka z klasy III c, która otrzymała najwyższą ilość punktów z kursu barmańskiego I stopnia oraz Mateusz Dymacz, Grzegorz Jochymek
z klasy IV b i Grzegorz Walczak z klasy I TU w ramach nagrody wzięli udział w programie edukacyjnym w hotelu Spa Splendor pod Rzeszowem „The Most Beautiful Drink Programme”, stworzonym przez markę Martini.

18 lutego 2011 r. Finał Konkursu Piosenki Patriotycznej, w którym I miejsce zdobyła klasa IV b.

26 lutego 2011 r. W murach Szkoły odbyła się VII edycja Małopolskiego Konkursu „Stół pięknie nakryty” pod hasłem „Wykwintne mięsa w aromacie ziół na szlacheckim stole”.
W uroczystym ogłoszeniu wyników uczestniczyli przedstawiciele władz miasta i instytucji samorządowych. W konkursie wzięło udział 22 uczniów z 11 małopolskich szkół kształcących młodzież w zawodach związanych z gastronomią. Zwyciężyli nasi uczniowie – Iwona Pałka z klasy III c, która przygotowała szlachecki stół pod nazwą „Ostatni zajazd” i orzeźwiający drink z nutą imbiru, pachnącego rozmarynem o nazwie „Trunek Soplicy” oraz Szymon Sepiał z klasy III b, który przyrządził zakąskę: „Nadziewane borowikami pieczone polędwiczki wieprzowe w trawie żubrowej na aromatycznej soczewicy w kompozycji sosu z czerwonego pieprzu”.

10 marca 2011 r. Eliminacje do międzynarodowego konkursu Calvados Nouvelle International Trophies 2011 w Hotelu Hyatt Regency (Casinos Poland) w Warszawie przy ul. Belwederskiej 23, w których Szkołę reprezentowała Iwona Pałka z klasy III c, zdobywając III miejsce w kategorii Barman Student.

10 marca 2011 r. Uroczyste podsumowanie wyników konkursu fotograficznego „ Zimą malowane”, zorganizowanego przez Dom Kultury „ Podgórze”. II miejsce zdobyła Iwona Pałka z klasy III c, a III miejsce Jakub Lelo z klasy IV b.Wyróżnienia otrzymali Marika Jakimowska z klasy I c, Grzegorz Kmiecik z klasy I d, Dariusz Kurach z klasy IV f i Barbara Sikora z klasy III c.

18-19 marca 2011 r. Dni Otwarte Szkoły w czasie, których uczniowie gimnazjów i ich rodzice mogli dowiedzieć się nie tylko o rekrutacji, ale także poznać historię Szkoły, jej tradycje, odwiedzić Bibliotekę Szkolną i obejrzeć wystawy „ Sto lat naszej Szkoły”,a na parterze budynku „ Teatralny Kraków”. Sale szkolne, pracownie, restauracja szkolna „ Pokusa” otworzyły swoje podwoje dla odwiedzających- przyszłych uczniów naszej Szkoły.

24-26 marca 2011 r. Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności w Szczecinie, której finalistką została Magda Tekieli z klasy IV c.

24 marca 2011 r. W Licealiadzie, Krakowskiej Olimpiadzie Młodzieży, szkolna drużyna koszykarzy zdobyła II miejsce, otrzymując srebrne medale i puchar.

28 marca 2011 r. Uroczyste wręczenie certyfikatów ukończenia II edycji kursów barmańskiego i baristycznego, organizowanych w ramach projektu „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce”.

31 marca 2011 r. Jakub Lelo z klasy IV b zdobył III miejsce w konkursie fotograficznym „Renesans w Krakowie”, a Kamil Łudzik z klasy I b otrzymał wyróżnienie w kategorii szkół średnich. Konkurs zorganizowało Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie.

4 kwietnia 2011 r. Marcin Król uczeń klasy III b otrzymał wyróżnienie w konkursie plastycznym „Ekogrzechy mieszkańców Ziemi”, zorganizowanym przez Dom Kultury „ Podgórze”.

8-10 kwietnia 2011 r. W X Olimpiadzie Młodych Barmanów w Pułtusku Iwona Pałka
z klasy III c zdobyła I miejsce.

13 kwietnia 2011 r. Damian Pałka i Michał Rajczak z kl. III b wzięli udział w konkursie „Black Box” w Tarnowie, który polegał na sporządzeniu potraw z drobiu z tzw. ” koszyka”. Damian zdobył I miejsce, a Michał otrzymał wyróżnienie.

20 kwietnia 2011 r. Uroczysty finał Wojewódzkiego Turnieju Umiejętności Artystycznych „Renesans w Krakowie” w Centrum Konferencyjno-Wystawowym na Wawelu. Nasi uczniowie Jakub Lelo z klasy IV b zdobył III miejsce, a Kamil Łudzik z klasy I b wyróżnienie w kategorii fotografia.

25 kwietnia 2011 r. Pierwszy etap z cyklu szkoleń o tematyce dotyczącej Systemu Jakości Wieprzowiny PQS, czyli zintegrowanego systemu produkcji wieprzowiny wysokiej jakości, który zapewnia konsumentowi najwyższą jakość mięsa wieprzowego o niższej zawartości tłuszczu.

19 maja 2011 r. Finał konkursu plastyczno – literacko – fotograficzno – muzycznego pod nazwą ” Światło”. Spośród 148 zdjęć biorących udział w konkursie zostały wyróżnione prace fotograficzne: Grzegorza Kmiecika z klasy I d, Kamila Łudzika z klasy I b oraz Iwony Pałki i Barbary Ptak z klasy III c.

9 czerwca 2011 r. Konferencja zorganizowana przez Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 2 w krakowskim hotelu „Park Inn” podsumowująca projekt ” Praktyczna gastronomia we współczesnej Europie II”, a realizowany przez Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 2 w Krakowie i Zespół Szkół w Dąbrowicy, pod tytułem „Praktyczna gastronomia w nowoczesnej szkole zawodowej – pokaz”.

14 czerwca 2011 r. Zdobycie II miejsca przez zespół koszykarzy szkolnych w Turnieju
J. Kaczkowskiego w ramach Krakowskiej Olimpiady Młodzieży.

18 czerwca 2011 r. Szymon Sepiał z klasy III b zdobył II miejsce w konkursie kulinarnym na najlepszą potrawę, zorganizowanym w ramach II Festiwalu Kulinarnego Potraw z Dziczyzny.

20 czerwca 2011 r. Rozdanie certyfikatów uczniom uczestniczącym w projekcie ” Praktyczna gastronomia we współczesnej Europie II”.

17 lipca 2011 r. Krzysztof Leichardt z klasy II c w barwach drużyny Kadetów Rugby zajął II miejsce, zdobywając srebrny medal, w Turnieju Finałowym Rugby Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży ( w randze Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych) w Warszawie.

2011/2012

Wrzesień 2011 r. Rekrutacja na kolejną edycję kursów baristycznych, barmańskich
i gastronomicznych w ramach projektu Modernizacja Kształcenia Zawodowego
w Małopolsce.

18 września 2011 r. W Sromowcach Niżnych w pierwszej edycji konkursu kulinarnego ,,Smak Pstrąga w Pieninach”, którego organizatorami byli: Stowarzyszenie Małopolskich Kucharzy i Cukierników, Stowarzyszenie Polskich Flisaków Pienińskich oraz hotel „ Nad Przełomem”, ZSG Nr 2 zajął II miejsce w kategorii uczniowie szkół.

24 września 2011 r. W ramach X Podgórskich Dni Otwartych Drzwi zwiedzanie wystawy
z okazji 100-lecia ZSG Nr 2 i lodowni.

28 września 2011 r. Podziękowanie za udział w Tygodniu Gastronomicznym z okazji polskiej prezydencji w Unii Europejskiej. Pani Anna Kuć z uczniami: Michałem Rajczakiem, Szymonem Sepiałem i Damianem Pałką z kl. IV b oraz ekipą kucharzy międzynarodowych przygotowywali potrawy kuchni polskiej dla kilkuset osób
w stołówce Wspólnotowego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej w Isprze
( Włochy) w terminie 18-25 września 2011r.

6 października 2011 r. IV Rajd Szkolny w Beskidzie Śląskim. Zdobyte zostały: Szyndzielnia, Klimczok, Trzy Kopce, Stołów, Błatnia i Równica. Bazą noclegową tym razem było schronisko PTTK „Równica” w Ustroniu.

12 października 2011 r. Daniel Górka z klasy III b zdobył srebrny medal w VII Sądeckim Konkursie Szkół Gastronomicznych „ Regionalne smaki na europejskim stole” w kategorii kucharz.

14 października 2011 r. Udział reprezentacji Szkoły w Paradzie Patronów Szkół Krakowskich w dniu Święta Edukacji Narodowej.

18 listopada 2011 r. I nagroda w VIII Małopolskim Konkursie „Stół pięknie nakryty — polska gęś z nutą ziół na świątecznym stole”, który gościł w murach naszej Szkoły.

16 grudnia 2011 r. Uroczysty finał Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Kazimierz miejsce na ziemi, wieści z podwórek, ulic i zaułków”, którego laureatami zostali: Marcin Król z klasy IV b II miejsce, Karolina Piąstka i Karolina Kabaja z klasy I d III miejsce oraz Marika Jakimowska z klasy II c wyróżnienie.

12 stycznia 2012 r. Prezentacja oferty edukacyjnej ZSG Nr 2 na rok szkolny 2012/2013
w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji w Krakowie.

13 stycznia 2012 r. Etap Okręgowy XVI Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Żywieniu
i Żywności w murach naszej Szkoły. Laureatkami zostały uczennice klasy III c: Kamila Kowalczyk II miejsce i Magdalena Michalik III miejsce

24 stycznia 2012r. Uczestnicy corocznego Konkursu Gastronomicznego w Warsztacie Szkolnym na ul. Oleandry, którego celem była promocja kuchni europejskich oraz nowych trendów żywieniowych, sporządzili potrawy w oparciu o własne receptury w stylu kuchni fusion.

28 stycznia 2012 r. Studniówka klas czwartych i trzeciej Technikum Uzupełniającego w ” Folwarku Zalesie” w Grajowie koło Wieliczki.

13 lutego 2012r. W Hotelu Hyatt Regency w Warszawie, po raz drugi w Polsce, odbyły się eliminacje do międzynarodowego konkursu „Calvados NouvelleVogue International Trophies 2012”. Brali w nim udział barmani i barmanki reprezentujący Stowarzyszenie Polskich Barmanów oraz 12 uczniów, a wśród nich Natalia Nosal z klasy III c, która w kategorii „Młody Talent” zdobyła III miejsce.

3 marca 2012 r. Uczniowie Krzysztof Gryzło z klasy IV b i Adrian Malkowski z klasy II b zajęli dziesiąte i dwunaste miejsce w wojewódzkim etapie IX edycji Konkursu „Polska w NATO”.

5 marca 2012 r. Rozpoczęcie rekrutacji na kolejne kursy barmańskie i baristyczne w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”.

5 marca 2012 r. Zwycięzcami konkursu fotograficznego o zasięgu ogólnopolskim” Zimą malowane”, zostali: Natalia Nosal z klasy III c- I miejsce, Adrianna Gabło z klasy I d- II miejsce, Piotr Dzidek z klasy I a, Grzegorz Kmiecik z klasy II d i Marcelina Stalmach z klasy I bk III miejsce.

10 marca 2012 r. W warszawskiej restauracji „Forteca” w finale konkursu Tradycyjne Produkty – Nowoczesna Kuchnia Polska, wśród uczestników reprezentujących szkoły gastronomiczne z pięciu województw, znaleźli się Szymon Sepiał i Patryk Knap z klasy IV b.

15 marca 2012 r. Oficjalne otwarcie przez Dyrektora ZSG Nr 2 Henryka Hołysza trzeciej edycji kursów w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”.

16 marca 2012 r. Podziękowanie za przygotowanie i obsługę prestiżowej konferencji organizowanej przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Międzynarodowym Centrum Kultury przy Rynku Głównym 25.

17 marca 2012 r. Iwona Pałka z klasy IV c, za autorskiego drinka „Moonlight” została trzecią laureatką XI Olimpiady Młodych Barmanów w Warszawie.

19 marca 2012 r. W konkursie o zasięgu ogólnopolskim na e- kartkę wielkanocną od Prezydenta Miasta Krakowa jedno z dwóch pozaregulaminowych wyróżnień otrzymał Dawid Gorycki z klasy I b.

19 marca 2012 r. Rozpoczęcie kolejnej edycji kursów barmańskich i baristycznych w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”.

22 marca 2012 r. Kamila Kowalczyk i Magdalena Michalik z klasy III c zostały finalistkami tegorocznej XVI edycji Centralnej Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w Toruniu, uzyskując przywileje przy rekrutacji na studia zgodne z profilem Olimpiady oraz zwolnienie
z etapu pisemnego egzaminu zawodowego.

23 i 24 marca 2012 r.Dni Otwarte Szkoły stały się okazją do zwiedzenia sal lekcyjnych, pracowni technologicznych, Biblioteki, „Restauracji Pokusa” oraz poznania nauczycieli
i uczniów naszej Szkoły.

30 marca 2012 r. Uczennice klasy II e Aleksandra Mentel i Barbara Szczyrbak zajęły pierwsze miejsce w IV Beskidzkim Konkursie Młodych Kelnerów w Cieszynie.

13 kwietnia 2012 r. Jędrzej Miśtal z kl. IV a, sporządzając potrawę z nieznanych wcześniej składników, którymi okazały się być: owoce morza, ciasto francuskie, drób, świeże zioła
i włoskie makarony, pokonał 23 kucharzy w konkursie „Black-Box – moja potrawa”
w Tarnowie. Wysoką pozycję uzyskał także Szymon Sepiał z kl. IV b.

27 kwietnia 2012 r. Uroczyste pożegnanie tegorocznych maturzystów, klas czwartych i klasy III TU.

27 maja 2012 r. W V Pro Touch Cracovia 2012 po raz pierwszy na płycie Rynku Głównego rywalizowali reprezentanci Szkoły uczniowie: Kamil Filiciak z klasy I TU i Damian Ślusarczyk z klasy I ck oraz pani Magdalena Sudoł w podwójnej roli zawodnika i opiekuna uczestników.

1 czerwca 2012 r. W IX edycji Olimpiady Jajcarskiej w Zakopanem uczniowie klasy I b Katarzyna Pałac, Karol Pyrek i Paweł Waśniowski przygotowali jajecznicę ” Buena wista”
z filetem z kurczaka, pomidorami, cebulą i papryczkami chili.

3 czerwca 2012 r. Za schab z dzika w oparach śliwowicy z nutą ziołowo- grzybową Robert Kaczor z klasy I b zdobył II miejsce w konkursie kulinarnym na najlepszą potrawę
z dziczyzny na III Festiwalu Potraw z Dziczyzny w Jurkowie.

15 czerwca 2012 r. Pożegnanie klas drugich kończących Zasadniczą Szkołę Zawodową.

29 czerwca 2012 r. Uroczyste zakończenie roku szkolnego.

 

2012/2013

3 września 2012 r. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013, ogłoszonego Rokiem Odona Bujwida z uwagi na 70 rocznicę śmierci i 155 rocznicę urodzin Patrona Szkoły.

Wrzesień 2012 r. Rekrutacja na kolejną edycję kursów baristycznych, barmańskich i gastronomicznych w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”.

18 września 2012 r. W Sromowcach Niżnych w pierwszej edycji konkursu kulinarnego ,,Smak Pstrąga w Pieninach”, którego organizatorami byli: Stowarzyszenie Małopolskich Kucharzy i Cukierników, Stowarzyszenie Polskich Flisaków Pienińskich oraz hotel ” Nad Przełomem”, Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 2 zajął II miejsce w kategorii uczniowie szkół.

21 września 2012r. Pierwsze spotkanie w ramach kursu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” na temat produkcji pralin z różnymi nadzieniami.

24 września 2012 r. W ramach X Podgórskich Dni Otwartych Drzwi udostępnienie zwiedzającym wystawy z okazji 100-lecia Zespołu Szkół Gastronomicznych Nr 2 i lodowni.

2 października 2012 r. I edycja Ogólnopolskiego Konkursu dla średnich szkół gastronomicznych na najlepszy przepis kulinarny wykorzystujący produkty zarejestrowane lub aplikujące o wpisanie jako Chroniona Nazwa Pochodzenia, Chronione Oznaczenie Geograficzne oraz Gwarantowana Tradycyjna Specjalność.

3-4 października 2012 r. Piąty Rajd Szkolny pod hasłem „Na granicy trzech państw” trasą prowadzącą przez Skrzyczne, Małe Skrzyczne, Malinowską Skałę i Baranią Górę.

10 października 2012r. Wizyta uczniów i nauczycieli z duńskiej Ungdomsskole w Viborg.

20 października 2012 r. II edycja konkursu „Mam zawód. Mam fantazję”. W konkurencjach: kucharz Daniel Górka z klasy IV d zdobył I miejsce, barista Michał Marzec z klasy III c II miejsce i w kategorii barman Natalia Nosal z klasy IV c również II miejsce.

29 października 2012 r. Uroczyste wręczenie certyfikatów ukończenia kursów barmańskich zorganizowanych w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”.

5 listopada 2012 r. Szkolna strona internetowa zakwalifikowana do II etapu Konkursu Polski Internet 2012 w kategorii Szkoła Ponadgimnazjalna.

21-23 listopada 2012 r. Konferencja podsumowująca dziesięcioletnią współpracę szkół gastronomicznych z Pragi, Koszyc i Krakowa w Pradze.

24 listopada 2012 r. IX edycja Małopolskiego Konkursu „Stół pięknie nakryty” pod hasłem „Europejska zakąska na polskim stole”. Pierwsze miejsce zdobyli Natalia Nosal z klasy IV c i Leszek Czytajło z klasy II b. Wyróżnienie za najładniejszy stół otrzymała również Natalia Nosal.

28 listopada 2012 r. Wręczenie certyfikatów ukończenia kursów baristycznych i gastronomicznych organizowanych w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”.

30 listopada 2012 r. Uroczyste ślubowanie klas pierwszych w Dniu Patrona Szkoły profesora Odona Bujwida.

7 grudnia 2012 r. Rozpoczęcie kolejnej rekrutacji na kursy baristyczne, barmańskie i gastronomiczne w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”.

12 grudnia 2012 r. Zmarła mgr Grażyna Stoszko- Habela dyrektor Zespołu Szkół Gastronomicznych Nr 2 w latach 1986-2002, wybitny znawca i organizator szkolnictwa zawodowego.

styczeń 2013 r. Przyznanie tytułu Brązowej Szkoły 2013 przez Fundację Edukacyjną miesięcznika „Perspektywy” i dziennika „Rzeczpospolita” Technikum Gastronomicznemu
Nr 11. W rankingu Szkoła zajęła miejsce wśród 250 najlepszych techników w Polsce.

11 stycznia 2013 r. Okręgowe eliminacje XVII Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności,
w których rywalizowało 64 uczniów z 35 szkół okręgu małopolskiego. Miejsce trzecie zdobyła Kamila Kowalczyk, a czwarte Magdalena Michalik, obie uczennice z klasy IV c.

21 stycznia do 18 marca 2013 r. Cykl kursów barmańskich zorganizowanych w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” dla 40 uczniów z krakowskich szkół kształcących w zawodach gastronomicznych.

12 stycznia 2013 r. Bal studniówkowy w hotelu „Best Western Premier” w Krakowie.

28 luty 2013 r. Finał Szkolnego Konkursu Piosenki Patriotycznej, w którym I miejsce zdobyła klasa II c za program pt. „Tadeusz Kościuszko”, II miejsce klasa II a, a miejsce III klasa I a.

5 marca 2013 r. Karol Perończyk z klasy I a w pierwszej dziesiątce szachistów finału wojewódzkiego Małopolskiej Licealiady Młodzieży.

14 – 16 marca 2013 r. Eliminacje Centralne XVII Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w Szczecinie. Kamila Kowalczyk zdobyła tytuł Laureata, a Magdalena Michalik tytuł Finalisty.

20 marca 2013 r. Spotkanie tegorocznych maturzystów z prawnukiem Patrona Szkoły
mgr Tadeuszem Żabą, wicedyrektorem Muzeum Armii Krajowej w Krakowie.

21 do 23 marca 2013 r. Udział w Targach Edukacyjnych „Festiwal zawodów” zorganizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

8 kwietnia 2013 r. Rozpoczęcie kolejnej rekrutacji na kursy baristyczne i barmańskie w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”
Natalia Nosal z klasy IV c wyróżniona za najlepszą technikę pracy wśród uczniów w przygotowaniu cocktailu na bazie Calvadosu na 17. Międzynarodowym Konkursie Calvados Nouvelle Vogue International Trophies 2013 w Normandii.

9 kwietnia br. Przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej Francji oraz 23 dyrektorów szkół zawodowych z regionu Grenoble i Lille,w ramach pilotażowego projektu „Tremplin” współfinansowanego przez Komisję Europejską, gościli w murach Szkoły.

26 kwietnia 2013 r. Kamil Łudzik z klasy III b zdobył pierwsze miejsce za rybę zapiekaną w porze z dodatkiem roszponki i pomidora, sosem cytrynowo-miętowym i sałatką owocowo-warzywną w konkursie Black Box w Tarnowie o miano „najlepszego ucznia w zawodzie kucharz”.

26 kwietnia 2013 r. Zakończenie roku szkolnego dla uczniów czwartych klas Technikum Nr 11 i Technikum Uzupełniającego.

17 maja 2013 r. O wykorzystaniu funduszy unijnych w ZSG Nr 2 na antenie telewizji śniadaniowej w programie „ Kawa czy Herbata” rozmawiali przedstawiciele uczniów i nauczycieli.

7 czerwca 2013 r. Reprezentacja Szkoły na VIII Beskidzkim Konkursie Młodych Barmanów w Cieszynie.

8 i 9 czerwca 2013 r. Udział w Jubileuszowym 10. Święcie Chleba.

13 czerwca 2013r. Pokaz dla uczniów przygotowania hiszpańskich tapas (przekąsek) w wykonaniu jednego z najlepszych kucharzy hiszpańskiej gastronomii, szefa kuchni Fernando del Cerro, w ramach kampanii „ Original Flavors The Mediterranean Essence”.

14 czerwca 2013 r. Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas drugich Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

27 czerwca 2013 r. Zakończenie roku szkolnego dla klas technikum i ZSG.

 

2013/2014

2 września 2013r. Rozpoczęcie roku szkolnego w Zespole Szkół Gastronomicznych Nr 2, tym razem po raz pierwszy również dla uczniów X Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.

8 września 2013r. W konkursie kulinarnym pt. „Odkrywamy nowe talenty kulinarne Krakowa”, zorganizowanym pod patronatem Stowarzyszenia Małopolskich Kucharzy i Cukierników, I miejsce zdobył Kamil Łudzik z klasy IV b, II miejsce Łukasz Moneta z tej samej klasy, III miejsce Leszek Czytajło z klasy III b, a IV miejsce Mateusz Buczek z klasy IV b.

16 września 2013 r. Początek kolejnej rekrutacji na kursy barmańskie, baristyczne i gastronomiczne w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”.

28 września 2013 r. W ramach XII Podgórskich Dni Otwartych Drzwi Szkoła udostępniła zwiedzającym dawną lodownię miejską, wykutą 130 lat temu w skalnej ścianie kamieniołomu, do której wejście prowadzi ze szkolnego podwórka.

29 września 2013 r. Kamil Łudzik i Łukasz Moneta z klasy IV b zdobyli I miejsce w Mistrzostwach Szkół Gastronomicznych w grillowaniu karpia, podczas „Święta Rybaka” w Paszkówce, zorganizowanych w ramach Programu Operacyjnego „ Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007- 2013”.

5 października 2013 r. Pierwsze zajęcia z kursu gastronomicznego, którego tematem była dziczyzna.

22 października 2013 r. W konkursie kulinarnym, realizowanym w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, a którego organizatorami byli: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego, Wydział Kształcenia Zawodowego, pt. „Dietetyczna potrawa z indyka- branża turystyczno-gastronomiczna”, wzięli udział dwaj uczniowie z klasy IV b Mateusz Buczek i Łukasz Moneta, który zdobył II miejsce.

25 października 2013r. W „ Konkursie na najlepszego ucznia w zawodzie kucharz” Szkołę reprezentowały uczennice klasy IV b Anna Czucha i Magdalena Kacprzak, która zdobyła III miejsce.

16 października 2013 r. Trzy zespoły trzyosobowe z klasy III c wzięły udział w warsztatach kulinarnych pod hasłem „ Na ścieżce turystyki kulinarnej”, które zorganizowali Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Krakowie oraz Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 2.

7-8 listopada 2013 r. I etap X Konkursu Piosenki Patriotycznej, w którym klasy prezentowały dwie piosenki patriotyczną i harcerską.

15 listopada 2013 r. Uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej jubileusz stulecia Szkoły przez dyrektora Zespołu Szkół Gastronomicznych Nr 2 Henryka Hołysza.

23 listopada 2013 r. W X edycji Małopolskiego Konkursu „Stół pięknie nakryty” pod hasłem „Wykwintna kaczka na rodzinne okazje” I miejsce zdobyli Katarzyna Grochot z klasy III c i Kamil Łudzik z klasy IV b. Soczystą kaczkę na chutney z mango oraz jabłka w towarzystwie buraczków imbirowych z dodatkiem duetu sosów i prażonej białej morwy zaprezentowali na stole „U cioci na imieninach”.

5 grudnia 2013 r. Zakończenie akcji „Szlachetna paczka” zorganizowanej po raz pierwszy w Szkole przez Samorząd Szkolny.

6 grudnia 2013r. W I edycji Ogólnopolskiego Konkursu Barmańskiego MONIN CUP JUNIOR 2013 dla uczniów szkół gastronomiczno-hotelarskich z całej Polski Szkołę reprezentowała Anna Głogowska z klasy IVc, która zdobyła VIII miejsce.

11 grudnia 2013 r. Łukasz Moneta i Kamil Łudzik z klasy IV b, Anna Głogowska z klasy IV c oraz Leszek Czytajło z klasy III b uczestniczyli w uroczystej gali zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w Krakowie dla laureatów konkursów „Mam zawód, Mam fantazję” i „Małopolska Szkoła z Pasją”.

12 grudnia 2013 r. Prezentacja umiejętności uczniów ZSG Nr 2 na Targach Edukacji Nowoczesnej.

13 grudnia 2013 r. Zdobycie III miejsca przez Marcina Majtykę z klasy III c w etapie rejonowym XXII Olimpiady PCK Promocja Zdrowego Stylu Życia.

10 stycznia 2013 r. Eliminacje Okręgowe Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w ZSG Nr 2.

13 stycznia 2014 r. Zakończenie rekrutacji na wizyty zawodoznawcze organizowane w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”.

13 stycznia 2014 r. Grzegorz Kmiecik z klasy IV d zdobył I miejsce w konkursie fotograficznym „ Wakacyjna przyroda w obiektywie”, a Adrianna Gabło z klasy III d wyróżnienie. Organizatorami konkursu byli Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu i Kuratorium Oświaty w Krakowie.

31 stycznia 2014 r. Finał Szkolnego Konkursu Piosenki Patriotycznej, w którym I miejsce zdobyła klasa II a, II miejsce klasa II b, a III miejsce klasa I ak.

28 lutego 2014r. Szkolny Konkurs Piosenki w Języku Obcym. I miejsce zdobyły klasy: II bk w kategorii piosenki w języku rosyjskim, a klasa II a w kategorii piosenki w języku angielskim.

1 marca 2014 r. Łukasz Moneta z klasy IV b w XV edycji Małopolskiego Konkursu Szkół Gastronomicznych pod hasłem „Kuchnia z widokiem na Kraków otrzymał wyróżnienie oraz dodatkową nagrodę za wykorzystanie największej ilości produktów tradycyjnych.

7 marca 2014 r. Prezentacja oferty edukacyjnej w ramach Dnia Otwartego ZSG Nr 2.

7 marca 2014 r. W X edycji konkursu fotograficznego „ Zimą malowane” I miejsce zdobył Grzegorz Kmiecik z klasy IV d, a II miejsce Robert Kowalczyk z klasy III a. Konkurs zorganizowali Dom Kultury Podgórze i portal kraków.pl

11 marca 2014 r. Zakończenie rekrutacji na kursy barmańskie i barristyczne organizowane
w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”.

15 marca 2014 r. Konkurs gastronomiczno – językowy „Wariacje kulinarne z kasz” , w którym uczestnicy przygotowane przez siebie dania prezentowali w języku angielskim lub francuskim. I miejsce zdobył uczeń klasy IV b Łukasz Moneta za danie „Pęczakotta z rzepowym ravioli”.

21 – 23 marca 2014 r. Udział reprezentacji Szkoły w Targach Edukacyjnych Festiwal Zawodów, zorganizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

22 marca 2014 r. Piotr Liszka z klasy IV b laureatem – z drugą lokatą- eliminacji centralnych XVIII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności.

23 marca 2014 r. Otrzymanie certyfikatu za zaangażowanie i udział w programie edukacyjno-badawczym „ Mądre żywienie, zdrowe pokolenie” od Polskiego Towarzystwa Dietetyków.

4 kwietnia 2014 r. W VI edycji konkursu Black Box pod nazwą „Kulinarne fantazje” I miejsce
i główny puchar zdobył uczeń klasy IV b Łukasz Moneta, a III miejsce przypadło w udziale Mateuszowi Buczkowi z tej samej klasy.

25 kwietnia 2014 r. Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas maturalnych – Technikum nr 11 i Technikum Uzupełniającego nr 5.

30 kwietnia 2014 r. Wizyta delegacji 26 dyrektorów szkół średnich z Norwegii.

5 maja 2014 r. Rozpoczęcie Matury 2014 egzaminem pisemnym z języka polskiego.

17 maja 2014 r. Uczniowie Kamila Czech, Paulina Guzik z klasy II a i Leszek Czytajło z klasy III b przygotowali sałatki chętnie degustowane w czasie Festiwalu Placów Targowych Krakowa „Krakowskim targiem 2.0”, a Dyrektor Szkoły Henryk Hołysz zaprezentował ofertę edukacyjną ZSG Nr 2.

20 maja 2014 r. W Sali Obrad Rady Miasta Krakowa laureatka i finalistka XVII eliminacji centralnych Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w roku szkolnym 2012/2013 Kamila Kowalczyk i Magdalena Michalik otrzymały nagrody za szczególne osiągnięcia w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.

4 czerwca 2014r. W IX Beskidzkim Konkursie Młodych Barmanów w Cieszynie Leszek Czytajło z klasy III b zdobył V miejsce, a Piotr Korzeń z tej samej klasy miejsce VI.

5 czerwca 2014 r. Dzień Sportu – klasa II a zdobyła Puchar Dyrektora Szkoły.

10 czerwca 2014 r. W Pikniku Integracyjnym zorganizowanym przez Dom Kultury „Podgórze” w Parku im. Wojciecha Bednarskiego uczestniczyły klasy: I d, II d, III b i II ck.

14-15 czerwca 2014 r. Święto Chleba na Placu Wolnica z udziałem uczniów ZSG Nr 2.

16 czerwca 2014 r. Leszek Czytajło z klasy III b zdobył II miejsce w finale polskich eliminacji konkursu Les Chefs en Or 2014, zorganizowanego przez Selgros Cash&Carry .

23-25 czerwca 2014 r. Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe dla klas czwartych technikum.

27 czerwca 2014 r. Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2013/2014.

 

2014/2015

1 września 2014 r . Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2014/2015.

wrzesień 2014 r. Szkolna akcja ” Krew dla potrzebujących”, w której uczestniczyło 30 uczniów.

16 września 2014 r. Szkolenie uczniów klasy I a z ratownictwa medycznego, przygotowanego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S A w Krakowie.

21 września 2014 r. IV Festiwal Rosołu w Łapanowie. Leszek Czytajło, Jakub Kwiatkowsk
i Mariusz Wicher z kl. IV b zdobyli III miejsce w kategorii szkoły gastronomiczne.

23 września 2014 r. Klasy czwarte na Krakowskim Salonie Maturzystów ” Perspektywy” 2014.

25 września 2014 r.Piknik Integracyjny w Parku im. Wojciecha Bednarskiego, zorganizowany przez Dom Kultury Podgórze, z udziałem uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych nr 2.

1 października 2014 r. W IV edycji małopolskiego konkursu ” Mam Zawód. Mam Fantazję”,
w konkurencji kucharz, Leszek Czytajło z klasy IV b zdobył I miejsce.

5-6-7 października 2014 r. VI Rajd Szkolny w Kotlinie Kłodzkiej. Uczestnicy zdobyli „Wielką Sowę” , „Szczeliniec” i „Błędne Skały”. Puchar Dyrektora Zespołu Szkół Gastronomicznych nr 2 wywalczyła drużyna klasy IV d.

20 października 2014 r. Warsztaty kulinarne pn. „Na kulinarnej ścieżce smaku” z udziałem klasy IV a.

21października 2014 r. I miejsce w IV małopolskim konkursie „Mam Zawód. Mam Fantazję”
w konkurencji barman wywalczył Mateusz Turewicz z klasy III a.

3 listopada 2014 r. W szkolnych eliminacjach Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności zwyciężył Michał Czaja z klasy IV a.

5 listopada 2014 r. W międzyszkolnym konkursie gastronomicznym pod hasłem „Cudze chwalicie, swego nie znacie – potrawy regionalne we współczesnej aranżacji” Leszek Czytajło z klasy IV b zdobył II miejsce.

12, 13 listopada 2014 r. Zwycięstwo w Szkolnym Konkursie Piosenki Patriotycznej odniosła klasa I c.

21 listopada 2014 r. Dawid Kowal z klasy IV e zakwalifikował się do etapu rejonowego Olimpiady Promocji Zdrowia i Zdrowego Stylu Życia.

22 listopada 2014 r. I miejsce w XI Małopolskim Konkursie Stół Pięknie Nakryty – fantazje serowe z Unii Europejskiej na polskim stole zdobyła drużyna Zespołu Szkół Gastronomicznych nr 2 w składzie Agnieszka Przybylska z klasy IV c i Maciej Perlikowski z klasy III c.

28 listopada 2014 r. Delegacja szkolna na uroczystości patriotycznej upamiętniającej 184 rocznicę wybuchu Powstania Listopadowego.

2 grudnia 2014 r. Leszek Czytajło z klasy IV b i Mateusz Turewicz z klasy III a uczestniczyli
w Gali Laureatów Konkursów: „Mam Zawód. Mam Fantazję” oraz „Małopolska Szkoła z Pasją”, zorganizowanej przez Marszałka Województwa Małopolskiego.

4 grudnia 2014 r. W Gali Finałowej Ogólnopolskiego Konkursu Barmańskiego Monin Cup Junior 2014, podczas którego zmierzyło się 26 reprezentantów szkół z całej Polski, Mateusz Turewicz z klasy 3 c zdobył VII miejsce.

7 grudnia 2014 r. Prezentacja tradycyjnych „Świątecznych przedsmaków z Zamoyskiego” na kiermaszu w Forum Przestrzenie w Krakowie. Uczniowie klasy III b przygotowali między innymi: zakąski z karpia, barszcz z uszkami i pierogi.

9 grudnia 2014 r. Michał Czaja z klasy 4a, stypendysta Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2014/2015, otrzymał pamiątkowy dyplom i gratulacje za osiągnięcia edukacyjne od Małopolskiego Kuratora Oświaty.

8 stycznia 2015 r. Egzamin pisemny z kwalifikacji T.6. Sporządzanie potraw i napojów.

9 stycznia 2015 r. Michał Czaja z klasy IV b zdobył II miejsce w okręgowych eliminacjach XIX Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności. Rywalizowało 99 uczniów z 52 szkół okręgu małopolskiego.

9 stycznia 2015 r. I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym ” Kazimierz miejsce na ziemi . Wieści z podwórek, ulic i zaułków” zdobyła Tamara Kalisz z klasy III a, wyróżnienie przypadło w udziale Karolinie Przybyła z klasy II b.

17 stycznia 2015 r. Studniówka maturzystów. Tym razem w restauracji „Hotelu Aspel” w Krakowie.

27 stycznia 2015 r. Rekrutacja na kursy gastronomiczne w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”.

28 stycznia 2015 r. Zwycięstwo klasy II b w Szkolnym Konkursie Kolęd.

29 stycznia – 30 stycznia 2015 r. Egzamin zawodowy- część praktyczna – z kwalifikacji T.6.

2 lutego 2015 r. Mateusz Turewicz z klasy III a wziął udział w konkursie barmańskim dla profesjonalnych barmanów i uczniów szkół hotelarsko- gastronomicznych z całego kraju w „Starej Zajezdni ” w Krakowie.

10 lutego 2015 r. Pielgrzymka maturzystów i klasy III bk do Częstochowy.

4 marca 2015 r. Dzięki Agencji Rynku Rolnego w Szkole zagościły jabłka.

6 marca 2015 r. W Szkolnym Konkursie Językowo- Gastronomicznym pn. ” Wariacje kulinarne z ciasta francuskiego” na prezentacje w językach francuskim i angielskim I miejsce zdobył Mateusz Zoła z klasy I b.

7 marca 2015 r. Łukasz Drożdż z klasy III ck wyróżniony w kategorii kucharz w XVI Małopolskim Konkursie Szkół Gastronomicznych pn.” Nowohucki tygiel kulinarny”.

21 marca 2015 r. Michał Czaja z klasy IV a został finalistą eliminacji centralnych XIX Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności.

14 marca 2015 r. Pierwsze zajęcia kolejnej edycji kursu gastronomicznego poświęcone produkcji pralin z różnymi nadzieniami. Nauka temperowania czekolady i wykonywania pralinek.

14-22 marca 2015 r. Małgorzata Strojek z klasy III a i Natalia Olchawska z klasy III c uczestniczyły w wizycie studyjnej w Largentiére we Francji zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”.

11 kwietnia 2015 r. Dziczyzna tematem III części kursu gastronomicznego. Sporządzanie między innymi: galantyny z bażanta, faszerowanych przepiórek, pieczonej piersi z kaczki i terriny z jelenia.

17 kwietnia 2015 r. Pierwszy z trzech Dni Otwartych Szkoły. Możliwość poznania jej historii, tradycji i osiągnięć, a także uczestnictwa w zajęciach.

18 kwietnia 2015 r. Nauka przygotowania finger food- potraw, które można jeść bez użycia sztućców, a zestalanych na zimno żelatyną.

18 kwietnia 2015 r. I miejsce w rywalizacji o Puchar Marszałka Małopolski w I Ogólnopolskim Konkursie Szkół Gastronomicznych ” Małopolskie Produkty Regionalne i Tradycyjne Smak Gościnności 2015″ zdobył Leszek Czytajło, tegoroczny maturzysta z klasy IV b.

24 kwietnia 2015 r. Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas czwartych Technikum nr 11.

24 kwietnia 2015 r. Emilia Krakowska uczennica z klasy IIId uhonorowana I nagrodą, w kategorii szkoły średnie i gimnazja, Małopolskiego Konkursu „Drzewo recenzji 2015”

28 kwietnia 2015 r. Rekrutacja na kolejne wizyty zawodoznawcze w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”.

1 maja 2015 r. Emil Guzik i Piotr Nowak z klasy II ck reprezentowali Zespół Szkół Gastronomicznych nr 2 w konkursie pn. „Smak Pstrąga w Pieninach”.

4 maja 2015 r. Pierwszy dzień egzaminu dojrzałości 2015.

13 maja 2015 r. Szkoła uhonorowana Nagrodą Jakości Nauczania Sapere Auso w kategorii szkół ponadgimnazjalnych.

18, 19 i 25 maja 2015 r. Wizyty zawodoznawcze. Zapoznanie się z pracą barmana/baristy.

16 maja 2015 r. Nauka sporządzania wykwintnych potraw z serów- tajniki kuchni włoskiej i francuskiej .

28 maja 2015 r. Turniej piłki nożnej i zawody biegowe dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

28 maja 2015 r. Certyfikat szkoły zaangażowanej w proces wdrażania programów doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego w formie praktyk w przedsiębiorstwach w ramach projektu ” Doskonalenie nauczycieli zawodów usługowych”.

3 czerwca 2015 r. Szkoła uhonorowana Nagrodą Jakości Nauczania Sapere Auso w kategorii szkół ponadgimnazjalnych.

6 czerwca 2015 r. Przeprowadzenie warsztatów kulinarnych pn. „Kuchnia pokoleń” na Placu Szczepańskim z okazji II Ogólnopolskich Senioraliów w Krakowie.

9 czerwca 2015 r. Piknik integracyjny w Parku Bednarskiego z udziałem młodzieży ZSG nr 2, która aktywizowała uczestników przeprowadzając gry, zabawy oraz serwując przygotowane wcześniej przekąski.

15 czerwca 2015 r. Pisemny egzamin zawodowy dla klas czwartych.

16- 17 czerwca 2015 r. Egzamin praktyczny zawodowy tegorocznych maturzystów.

18 czerwca 2015 r. Egzamin zawodowy praktyczny klas trzecich Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

22 czerwca 2015 r. Pisemny egzamin zawodowy klas kończących Zasadniczą Szkołę Zawodową.

26 czerwca 2015 r. Uroczyste zakończenie roku szkolnego.

 

2015/2016

1 września 2015 r. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.

9-10 września 2015 r. Uczniowie klas czwartych uczestniczyli w Krakowskim Salonie Maturzystów 2015.

14 września 2015 r. Oddanie hołdu księdzu Władysławowi Gurgaczowi, kapelanowi Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej, z okazji 66 ocznicy śmierci.

18 września 2015 r. Uczestnicy interaktywnego spaceru po Podgórzu zwiedzali Miejską Lodownię, do której wejście prowadzi ze szkolnego podwórka.

20 września 2015 r. W Mistrzostwach Szkół Gastronomicznych w Grillowaniu Karpia, podczas Wielkich Zatorskich Żniw Karpiowych 2015, III miejsce zdobyli : Piotr Nowak z klasy III ck i Arkadiusz Ujma z klasy II b.

24 września 2015 r. Piknik Integracyjny zorganizowany przez Dom Kultury „Podgórze” z udziałem uczniów naszej Szkoły, którzy przeprowadzili zabawy, częstowali przygotowanymi kanapkami i kiełbaskami z grilla oraz fantazyjnymi ciasteczkami.

25-27 września 2015 r. Udostępnienie zwiedzającym Miejskiej Lodowni w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa – XIV Podgórskie Dni Otwartych Drzwi.

29 września 2015 r. Reprezentacja Szkoły wzięła udział w Licealiadzie 2015/2016 w Krakowie, zdobywając w biegach przełajowych IX miejsce chłopcy, a XIII dziewczęta.

14 października 2015 r. Uroczysta akademia z okazji Dnia Nauczyciela i ślubowanie klas pierwszych. Wśród gości znaleźli się nauczyciele szkół zaprzyjaźnionych z Koszyc i Pragi.

23 października br. Pokaz zawodowy barmaństwa i finger food na Gali Kształcenia Zawodowego w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

24 października 2015 r. W eliminacjach szkolnych XL Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych zwyciężył Paweł Gruszowski z klasy IIIc, który będzie reprezentował Szkołę w etapie okręgowym.

4 listopada 2015 r. Etap szkolny Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.

10 listopada 2015 r. Pierwsze miejsce w Szkolnym Konkursie Pieśni Patriotycznej zdobyła klasa IV c.

16 listopada 2015 r. Stypendystą Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2015/2016 został uczeń klasy II b Mateusz Zoła.

19 listopada 2015 r. Natalia Kołacz z klasy III a i Joanna Zachara z klasy III ak będą reprezentować Szkołę w etapie regionalnym Konkursu „ Kultura bezpieczeństwa” zorganizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy.

21 listopada 2015 r. Drugie miejsce w XII edycji Małopolskiego Konkursu „Stół pięknie nakryty — zakąska z indyka na jesiennym stole” zdobyli Katarzyna Rajczak z klasy IV b i Emil Guzik z klasy lII c.

23 listopada 2015 r. Szkolny etap Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności wygrali Mateusz Zoła z klasy II b i Konrad Orzechowski z klasy II a.

23 listopada 2015 r. Akcja profilaktyczna pod hasłem „ Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu, w czasie której badano między innymi poziom glukozy i ciśnienie tętnicze.

30 listopada 2015 r. Złożenie kwiatów przez delegację ZSG nr 2 na Cmentarzu Rakowickim w 185. rocznicę Powstania Listopadowego.

3 grudnia 2015 r. Katarzyna Rajczak z klasy IV b zdobyła III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Barmańskim Monin Cup Junior w Warszawie.

7 grudnia 2015 r. 2015 r. Wyróżnienie za teleprojekt „ Rok w gastronomii” 2002-2015 w Konkursie Małopolska Szkoła z Pasją 2015.

21 grudnia2015 r. Pierwsze miejsce w Szkolnym Konkursie Kolęd wyśpiewała klasa III c.

28 i 29 grudnia 2015r. Warsztaty kulinarne ” Culinary Excellence” przeprowadzone przez firmę „Accorhotels”.

7 stycznia 2016 r. Prezentacja oferty edukacyjnej ZSG nr 2 na Targach Edukacyjnych .

8 stycznia 2016 r. Akcja krwiodawstwa zorganizowana przez szkolne koło PCK.

11 stycznia 2016 r. W Zespole Szkół Gastronomicznych nr 2 w Krakowie Okręgowe Eliminacje XX Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności.

12 stycznia 2016 r. Druga lokata Karola Perończyka z klasy IV a w Krakowskiej Olimpiadzie Młodzieży w konkurencji szachy.

11 stycznia 2016 r. Aleksandra Bieńkowska z klasy IV c w Ogólnopolskim Konkursie Cukierniczym Bake& Play, którego tematem był film pt. „Kraina lodu”.

15 tycznia 2016 r. I miejsce w Rankingu Egzaminów Zawodowych Technik Kucharz Tygodnika „ Perspektywy” dla Technikum Gastronomicznego nr 11.

15 stycznia 2016 r. Wyróżnienia dla Wiktorii Bożek z kl. I ac i Justyny Wróbel z kl. IV a w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „ Kazimierz miejsce na ziemi, wieści z podwórek, ulic i zaułków”.

15 – 17 lutego 2016 r. Warsztaty na temat wejścia na rynek pracy dla klas kończących naukę zorganizowane przez Mobilne Centrum Informacji Zawodowej przy OHP.

22 lutego 2016 r. 170 rocznica wybuchu Powstania Krakowskiego – złożenie hołdu Edwardowi Dembowskiemu na Starym Cmentarzu Podgórskim.

1 marca 2016 r. Żołnierzom Wyklętym- delegacja Szkoły na uroczystości na Cmentarzu Wojskowym.

5 marca 2016 r. Wyróżnienie w Małopolskim Konkursie Szkół Gastronomicznych dla Adriana Gawlika z klasy II d za soft drinka „RED EGG”.

7 – 12 marca 2016 r. Krakowski Tydzień Zawodowców w Zespole Szkół Zawodowych nr 2.

19 marca 2016 r. W konkursie „Deska Świątecznych Wędlin” w „ Restauracji Pod Aniołami” w Krakowie I nagrodę otrzymała Katarzyna Zalarska z klasy II d , a nagrodę II Szymon Świątkowski z klasy II b.

4 kwietnia 2016 r. Emil Guzik z klasy III c k zwycięzcą szkolnego konkursu „ Les Chefs en Or 2016”.

8 kwietnia 2016 r. Delegacja Zespołu Szkół Gastronomicznych nr 2 na Cmentarzu Rakowickim na uroczystości patriotyczno- religijnej upamiętniającej Ofiary Zbrodni Katyńskiej.

15 kwietnia 2016 r. W Międzynarodowym Konkursie Kulinarnym w Małopolskiej Szkole Gościnności w Myśleniach Emil Guzik z klasy III c k i Mateusz Ulman z klasy IV b zdobyli II miejsce.

20 kwietnia 2016 r. Nagroda główna w kategorii plastyka XII Festiwalu Twórczości ks. K. Siemaszki dla Wiktorii Bożek z klasy I a c.

21 kwietnia 2014 r. Spotkanie z Magdaleną Maliszewską współautorką książki „ Kobiety Solidarności”.

22 kwietnia 2016 r. Wyróżnienie dla Joanny Wiewiórki z klasy III a k w Małopolskim Konkursie „ Drzewo recenzji” 2016.

22-23 kwietnia 2016 r. W eliminacjach okręgowych Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych IX miejsce zdobył Paweł Gruszowski z klasy III c.

29 kwietnia 2016 r. Uroczyste pożegnanie tegorocznych maturzystów.

17 maja 2016 r. Delegacja Szkoły z pocztem sztandarowym na uroczystości patriotycznej poświęconej pamięci 81 rocznicy śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego.

20 kwietnia 2016 r. Wiktoria Bożek z klasy I a c uhonorowana Nagrodą Główną w kategorii plastyka XII Festiwalu im. ks. Kazimierza Siemaszki.

22 kwietnia 2016 r. Wyróżnienie w kategorii szkół średnich Konkursu „ Drzewo recenzji – warto czy nie warto przeczytać 2016 ” dla Joanny Wiewiórki z klasy III a k.

4 maja 2016 r. Pierwszy dzień zmagań maturalnych.

27 maja 2016 r. Klasa I de najbardziej usportowioną klasą Dnia Sportu w konkurencjach lekkoatletycznych i mini turnieju piłki nożnej.

11-13 czerwca 2016r. Promocja produktów tradycyjnych na XIII Święcie Chleba i Wina na krakowskim Kazimierzu.

10 czerwca 2016 r. W ramach ogólnopolskiej akcji „ Jak nie czytam, jak czytam” w szkole czytało jednocześnie blisko 250 osób.

14 czerwca 2016 r. Emil Guzik z klasy III c k w finale polskiej edycji Międzynarodowego Konkursu „Les Chefs en Or 2016” zajął IV miejsce.

24 czerwca 2016 r. Certyfikat „Biblioteka na medal” dla szkolnej biblioteki od „Biblioteki Szkole Online”.

24 czerwca 2016 r. Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016.

2016/2017

1 września 2016r. Początek nowego roku szkolnego 2016/2017 poprzedzony Mszą Świętą w Kościele p.w. św. Józefa.

14 września 2016 r. Szkolny poczet sztandarowy na uroczystości upamiętniającej 67. rocznicę śmierci księdza Władysława Gurgacza.

13-14 września 2016r. Wyjazdowe posiedzenie Samorządu Szkolnego w Pieninach.

16 września 2016 r. Początek zajęć dla słuchaczy kwalifikacyjnego kursu zawodowego z Kwalifikacji T.06 – Sporządzanie potraw i napojów.

18 września 2016 r. Reprezentacja Szkoły na Mistrzostwach Szkół Gastronomicznych w Grillowaniu Karpia podczas Wielkich Zatorskich Żniw Karpiowych 2016.

24- września 2016 r. Udostępnienie zwiedzającym, w ramach XV Podgórskich Dni Otwartych Drzwi, XIX- wiecznej lodowni miejskiej.

26- 27 września 2016 r. Krakowski Salon Maturzystów Perspektywy 2016 z udziałem uczniów klas czwartych.

28 września 2016 r. Sesja zdjęciowa do wirtualnego spaceru po szkole.

29 września 2016 r. Piknik Integracyjny w Parku Bednarskiego.

3-6 października 2016 r. Grupa uczniów za wzorową postawę zawodową na wycieczce w Poznaniu.

15 października 2016 r. Obchody Dnia Komisji Edukacji Narodowej i uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych.

18 października 2016 r. Olimpiadę Promocji Zdrowego stylu Życia Polskiego Czerwonego Krzyża w szkole wygrał Mateusz Zoła z klasy III b.

21-22 października 2016 r. W eliminacjach szkolnych Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych zwyciężył Krzysztof Kyć z klasy III b.

28 października 2016 r. Złożenie hołdu z okazji 68.rocznicy wyzwolenia Krakowa spod władzy zaborczej na Placu Niepodległości w Podgórzu.

Październik 2016 r. Zwycięstwo Izabelli Święszek z klasy II a c w szkolnych eliminacjach XIII Małopolskiego Konkursu „Stół pięknie nakryty”.

19 listopada 2016 r. W XIII Małopolskim Konkursie „ Stół pięknie nakryty — ryby morskie na polskim stole” I miejsce zdobyły Dominika Knapik z klasy II de i Izabella Święszek z klasy II a c. Najlepszą kelnerką została Dominika Knapik z klasy II de.

29 listopada 2016 r. Spotkanie młodzieży z przedstawicielami Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w ramach programu edukacyjnego „ Ars, czyli jak dbać o miłość”, pokazującego tragiczne skutki zażywania substancji psychoaktywnych.

29 listopada 2016r. Udział w I etapie Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Ubezpieczeniach Społecznych.

30 listopada 2016 r. Obchody Dnia Patrona Szkoły, profesora Odo Bujwida.

30 listopada 2016 r. Złożenie hołdu poległym w Powstaniu Listopadowym z okazji 186 rocznicy jego wybuchu przy grobowcu Weteranów Powstań Listopadowego i Styczniowego na Cmentarzu Rakowickim

2 grudnia 2016r. Iza Święszek z klasy II a c wyróżniona w XII edycji Konkursu Najlepszy Uczeń w Zawodzie Kucharz w Zespole Szkół Ekonomiczno -Gastronomicznych w Tarnowie.

11 grudnia 2016 r. Delegacja uczniów i nauczycieli na uroczystej mszy świętej w intencji kupiectwa i członków Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej w kościele św. Barbary w Krakowie.

13 grudnia 2016r. Pierwsze miejsce w konkursie gastronomicznym trzeciej edycji projektu kulinarnego „ Culinary Excellence” zdobyła Wiktoria Bożek z klasy II a c.

22 grudnia 2016 r. Szkolna Wigilia Bożego Narodzenia.

7 stycznia 2017 r. Bal studniówkowy.

12 stycznia 2017 r. Technikum nr 11 w Zespole Szkół Gastronomicznych nr 2 uhonorowane tytułem Brązowej Szkoły w Ogólnopolskim Rankingu Techników 2017 miesięcznika „ Perspektywy”.

13 stycznia 2017 r. Okręgowe eliminacje XXI Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w murach Szkoły.

20 stycznia 2017 r. Szkolna akcja honorowego oddawania krwi.

24 stycznia 2017 r. Zwycięstwo klasy II c w Konkursie Kolęd.

4 marca 2017 r. W XVIII Małopolskim Konkursie Szkół Gastronomicznych wyróżnione zostały Kamila Kulczyk z klasy II c i Dominika Knapik z II de.

21 marca 2017 r. Dzień Otwarty Szkoły.

22 marca 2017 r. Delegacja szkolna na uroczystości patriotycznej upamiętniającej wybuch Powstania Krakowskiego oraz śmierć Edwarda Dembowskiego na Starym Cmentarzu Podgórskim.

23- 25 marca 2017 r. Prezentacja zawodów kucharza, kelnera, technika żywienia i usług gastronomicznych w halach wystawienniczych Expo 2000 w Krakowie na III Targach Edukacyjnych – Festiwal Zawodów w Małopolsce.

31 marca 2017 r. Karolina Ryś i Izabela Święszek z klasy II a c zdobyły II miejsce w III Międzynarodowym Konkursie Kulinarnym „ Smak Gościnności 2017” w Myślenicach.

21 kwietnia 2017 r. Arkadiusz Ujma i Mateusz Zoła z klasy III b w IX edycji konkursu „black box – wyczaruj potrawę” w Tarnowie.

23 marca 2017 r. Konferencja Praga- Koszyce.

28 marca 2017 r. ” Z okazji pierwszego dnia wiosny konkurs ” Mam talent” zorganizowany przez Samorząd Szkolny.

31 marca 2017 r. Karolina Ryś i Izabela Święszek z klasy II a c zdobyły II miejsce w Międzynarodowym Konkursie Kulinarnym „ Smak Gościnności 2017” w Myślenicach.

11 kwietnia 2014 r. Kinga Rusek z klasy II a c laureatką Ogólnopolskiego Plebiscytu „Receptury wielkanocne 2017”.

21 kwietnia 2017 r. Arkadiusz Ujma i Mateusz Zoła z klasy III b w IX edycji konkursu „black box – wyczaruj potrawę” w Tarnowie.

24 kwietnia 2017 r. W Małopolskim Konkursie „ Drzewo Recenzji 2017 – warto czy nie warto przeczytać?” nagrodę otrzymała Patrycja Zysek z klasy III a , wyróżnienia Nikola Rojek z klasy III b i Kamil Szczurek z klasy I d.

26 kwietnia 2017 r. W rankingu Techników Kraków 2017 portalu nasza edukacja.pl Technikum nr 11 na III miejscu.

28 kwietnia 2017 r. Uroczyste pożegnanie tegorocznych maturzystów.

4 maja 2017 r. Pierwszy dzień zmagań maturalnych otworzył egzamin z języka polskiego.

1 czerwca 2017 r. Szkoła czytała przez 10 minut w ramach ogólnopolskiej akcji „ Jak nie czytam, jak czytam”.

9-11 czerwca 2017 r. Promocja ekologicznych produktów tradycyjnych na krakowskim Placu Wolnica w trakcie XIV „Święta Chleba i Wina”.

13 czerwca 2017 r. Wsparcie w przeprowadzeniu przez Centrum Kultury Podgórze Pikniku Integracyjnego w Parku Bednarskiego.

20 czerwca 2017 r. Egzamin zawodowy ze specjalności T.9.

23 czerwca 2017 r. Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017.

2016/2017

4 września 2017 r. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego .

17 września 2017 r. Podczas Wielkich Zatorskich Żniw Karpiowych w Mistrzostwach Szkół Gastronomicznych  w grillowaniu karpia I miejsce zdobyli Arkadiusz Ujma i Mateusz Gawlik z klasy IV b.

23 września 2017 r. Lodownia Miejska udostępniona zwiedzającym w ramach XVI Podgórskich Dni Otwartych Drzwi.

6 października 2017 r. Szkolna Akcja Krwiodawstwa.

6 października 2017 r. Samorząd  Szkolny na wyjazdowym posiedzeniu w Beskidach.

13 października 2017 r. Ślubowanie uczniów klas pierwszych Technikum nr 11  i Branżowej Szkoły nr 10.

Opracowała Grażyna Czaplińska