fbpx

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH W ZSG NR 2. ROK SZKOLNY 2021/2022.

Do pobrania: regulamin rekrutacji ⇓

REGULAMIN REKRUTACJI DO TECHNIKUM GASTRONOMICZNEGO NR 11

 REGULAMIN REKRUTACJI DO  SZKOŁY BRANŻOWEJ 1 STOPNIA NR 10.

Wymagane dokumenty ✔📃

 

 1. Wniosek o przyjęcie do szkoły – składa kandydat w szkole pierwszego wyboru w terminie od 17.05.2021 r. do 21.06.2021 r.
 2. Potwierdzone kopie dokumentów: świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty – niezbędne do przeprowadzenia weryfikacji kryteriów rekrutacyjnych.
 3. Oryginały: świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
 4. Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu wystawione przez lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych.
 5. Orzeczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych
 6. Trzy fotografie – tradycyjny format legitymacyjny (na odwrocie: imię, nazwisko, PESEL).
 7. Do pobrania Ankieta dla kandydata    (dostarczona wraz z dokumentami rekrutacyjnymi do sekretariatu Szkoły)
 8. Dokumenty potwierdzające konieczność uwzględnienia w procesie rekrutacji dodatkowych kryteriów:
  – oświadczenia o wielodzietności rodziny, samotnym wychowywaniu kandydata w rodzinie,
  – objęciu kandydata pieczą zastępczą.
Ważne daty 📣⏰

1. Termin składania wniosków o przyjęcie: od 17.05.2021 r. do 21.06.2021 r.

2. Termin uzupełnienia wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

od 25.06.2021 r.  do 14.07.2021 r. w godzinach od  8.00 do 14.30 w sali numer 21 (drugie piętro)

3. Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do klas pierwszych:
22.07.2021 r. (czwartek) – godz. 12.00

Zebranie z rodzicami 22 lipca 2021 o godzinie 17.00

4. Wydawanie kandydatom zakwalifikowanym do klas pierwszych skierowań na badania lekarskie do lekarza medycyny pracy od 28.06.2021 r. do 3.08.2021 r. w godzinach pracy Komisji Rekrutacyjnej.
(zgodnie z art. 134 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia Prawo oświatowe – brak zaświadczenia lekarskiego uniemożliwia przyjęcie kandydata do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej prowadzącej kształcenie zawodowe).

5. Potwierdzenie przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego woli przyjęcia do szkoły poprzez złożenie oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w dniach: 23.07.2021 r.  do 30.07.2021 r. od 8.00 do 14.30

w podanych terminach należy złożyć wszystkie pozostałe wymagane dokumenty.

6. Ogłoszenie list uczniów przyjętych do szkoły:
02.08.2021 r. (poniedziałek) – godz. 12.00.