fbpx

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH W ZSG NR 2. ROK SZKOLNY 2022/2023.

Do pobrania: regulamin rekrutacji ⇓

REGULAMIN-REKRUTACJI-DO-TECHNIKUM-GASTRONOMICZNEGO-NR-11-I-SZKOLY-BRANZOWEJ-1-STOPNIA-NR-10-NA-ROK-SZKOLNY-2022_23

 

Wymagane dokumenty ✔📃

 

 1. Wniosek o przyjęcie do szkoły – składa kandydat w szkole pierwszego wyboru w terminie od 16.05.2022 r. do 20.06.2022 r.
 2. Potwierdzone kopie dokumentów: świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty – niezbędne do przeprowadzenia weryfikacji kryteriów rekrutacyjnych.
 3. Oryginały: świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
 4. Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu wystawione przez lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych.
 5. Orzeczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych
 6. Trzy fotografie – tradycyjny format legitymacyjny (na odwrocie: imię, nazwisko, PESEL).
 7. Do pobrania Ankieta dla kandydata    (dostarczona wraz z dokumentami rekrutacyjnymi do sekretariatu Szkoły)
 8. Dokumenty potwierdzające konieczność uwzględnienia w procesie rekrutacji dodatkowych kryteriów:
  – oświadczenia o wielodzietności rodziny, samotnym wychowywaniu kandydata w rodzinie,
  – objęciu kandydata pieczą zastępczą.

 

Do obrania zalacznik-nr-1rekrutacja

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 6/22
Małopolskiego Kuratora Oświaty
z dnia 26 stycznia 2022 r.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, tj.: liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły I stopnia i klasy wstępnej, o której mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2022/2023.