fbpx

Postępowanie rekrutacyjne

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH

TECHNIKUM GASTRONOMICZNEGO NR 11, BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA NR 10,

NA PODBUDOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ. ROK SZKOLNY 2020/2021.

I. Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów,
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe,
 • § 11b ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.)

II. Oferta edukacyjna:

Zespół Szkół Gastronomicznych nr 2 im. prof. Odona Bujwida w Krakowie przeprowadza nabór na rok szkolny 2020/2021 dla uczniów po VIII klasie szkoły podstawowej do:

 • Technikum Gastronomicznego nr 11 na kierunkach:
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych ze specjalnością DIETETYKA,
 • Technik technologii żywności ze specjalnością DIETETYKA,
 • Technik usług kelnerskich ze specjalnością

 

 • Branżowej Szkoły I Stopnia nr 10 na kierunkach:
 • Kucharz (z elementami kuchni świata),
 • Kucharz pracownik młodociany (z elementami kuchni świata),
 • Cukiernik (z elementami nowoczesnych technik dekorowania),
 • Cukiernik pracownik młodociany (z elementami nowoczesnych technik dekorowania),
 • Kelner (z elementami serwisu specjalnego),
 • Kelner pracownik młodociany (z elementami serwisu specjalnego).

PLAN KLAS NA ROK SZKOLNY 2020/2021:       

Technikum Gastronomiczne nr 11

Zawód Klasa Przedmioty

z zakresem rozszerzonym

Nauczane języki Dodatkowy język Przedmioty punktowane
Technik żywienia                     i usług gastronomicznych I a biologia język angielski niemiecki/hiszpański – język polski,

– matematyka,

– przedmiot                      z najwyższą oceną na świadectwie

– drugi przedmiot z najlepszą oceną na świadectwie

I b biologia język angielski niemiecki/hiszpański
I c geografia język angielski niemiecki/hiszpański
I d geografia język angielski niemiecki/hiszpański
Technik technologii żywności I tża chemia język angielski niemiecki/hiszpański
I tżb chemia język niemiecki angielski/hiszpański
Technik usług kelnerskich I e geografia język angielski niemiecki/hiszpański

 

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 10

Zawód Klasa Nauczane języki Przedmioty punktowane
Kucharz I ak  

 

 

język angielski

 

– język polski,

– matematyka,

– przedmiot z najwyższą oceną na świadectwie

– drugi przedmiot z najlepszą oceną na świadectwie

Kucharz – pracownik młodociany I akm
Cukiernik I ck
Cukiernik – pracownik młodociany I ckm
Kelner I ek
Kelner – pracownik młodociany I ekm

III. Kryteria rekrutacji:

1. Rekrutacja do Technikum Gastronomicznego nr 11, Branżowej Szkoły I Stopnia nr 10 odbywa się drogą  elektroniczną

https://krakow.e-omikron.pl/omikron-parents/main.action

2. Całością prac związanych z przyjmowaniem kandydatów do klas pierwszych kieruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

3. Kandydat do szkół ponadpodstawowych może ubiegać się o przyjęcie do dowolnej liczby  szkół. W każdej szkole może wybrać dowolną liczbę oddziałów wypisanych w kolejności zgodnej z preferencjami kandydata.

4. Kandydat składa dokumenty jedynie w szkole pierwszego wyboru.

5. W systemie rekrutacji elektronicznej kandydat do Technikum Gastronomicznego nr 11 oraz Branżowej Szkoły I Stopnia nr 10 posługuje się poświadczoną przez dyrektora szkoły podstawowej kserokopią i oryginałem świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz poświadczoną kserokopią i oryginałem zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

6. W postępowaniu rekrutacyjnym kandydat do Technikum Gastronomicznego nr 11 oraz do Branżowej Szkoły I Stopnia nr 10 może uzyskać maksymalnie 200 pkt. (1)

7. Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału Technikum Gastronomicznego nr 11 oraz Branżowej Szkoły I Stopnia nr 10 w kolejności zgodnej z sumą uzyskanych punktów, aż do wyczerpania planowanego limitu miejsc.

8. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym uwzględnia się łącznie następujące kryteria o jednakowej wartości:

●      wielodzietność rodziny kandydata,

●      niepełnosprawność kandydata,

●      niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

●      niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

●      niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

●      samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

●      objęcie kandydata pieczą zastępczą.

9. Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Technikum Gastronomicznego nr 11 oraz Branżowej Szkoły I Stopnia nr 10 zostanie podana na stronie internetowej szkoły (https://zsgnr2krakow.pl/) oraz zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w szkole.

10. Złożenie przez osobę zakwalifikowaną, oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu oraz innych wymaganych przez szkołę dokumentów w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji jest potwierdzeniem wyboru i podstawą do umieszczenia ucznia na liście przyjętych do Technikum Gastronomicznego nr 11 oraz Branżowej Szkoły I Stopnia nr 10.

Nieprzekazanie w określonym terminie wyżej wymienionych dokumentów jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w Technikum lub Branżowej Szkole I stopnia i skreśleniem go z listy uczniów.

11. Wyniki rekrutacji ogłasza się przez opublikowanie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Technikum oraz Branżowej Szkoły I Stopnia na stronie internetowej szkoły zsgnr2krakow.pl oraz przez wywieszenie listy na tablicy ogłoszeń w szkole.

12. Kandydaci nieprzyjęci do szkoły odbierają za potwierdzeniem złożoną dokumentację. W przypadku nieodebrania złożonych dokumentów zostaną one zniszczone (wrzesień 2020 r.).

13. Laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim organizowanego przez kuratora oświaty oraz laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej organizowanej przez podmioty wskazane  w wykazie Ministerstwa Edukacji Narodowej są przyjmowani do szkoły w pierwszej kolejności.

IV.Wymagane dokumenty

Podczas postępowania rekrutacyjnego kandydat posługuje się następującymi dokumentami:

●      Oryginał oraz poświadczona przez dyrektora szkoły podstawowej kserokopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,

●      Oryginał oraz poświadczona przez dyrektora szkoły podstawowej kserokopia zaświadczenia                   o wynikach egzaminu ósmoklasisty,

●      Kserokopia (oryginał do wglądu) zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty lub olimpiad przedmiotowych z wykazu Ministerstwa Edukacji Narodowej,

●      Kwestionariusz kandydata (formularz zostanie udostępniony do pobrania w późniejszym terminie)

●      Oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów o woli udziału ucznia w nieobowiązkowych zajęciach edukacyjnych z religii lub etyki (formularz zostanie udostępniony do pobrania w późniejszym terminie),

●      Wniosek o przyjęcie do szkoły.

Kandydaci, którzy zostali przyjęci do wybranego typu szkoły i potwierdzili wolę podjęcia nauki złożeniem oryginalnych dokumentów – świadectwa ukończenia szkoły podstawowej wyników egzaminu ósmoklasisty oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie składają ponadto następujące dokumenty:

 

TECHNIKUM GASTRONOMICZNE NR 11

−      wniosek o przyjęcie do klasy I

−      trzy fotografie,

−      kartę zdrowia,

−      zaświadczenie o przydatności do zawodu,

−      orzeczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych.

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 10

−      wniosek o przyjęcie do klasy I

−      trzy fotografie,

−      kartę zdrowia,

−      zaświadczenie o przydatności do zawodu,

−      orzeczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych,

−      umowa o praktyczną naukę zawodu  – młodociany pracownik.

 1. Terminy rekrutacji:
 

L.p.

 

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

 

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz               z dokumentami. od 15 czerwca 2020 r.

do 10 lipca 2020 r.

do godz. 15.00

2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (wraz ze świadectwem należy przynieść wydrukowany wniosek ze strony https://krakow.e-omikron.pl,  wydrukowaną i uzupełniona ankieta dla kandydata ze strony internetowej szkoły oraz 3 fotografie). Istnieje również możliwość przesłania skanu lub bardzo wyraźnego zdjęcia dokumentów        (z podpisami rodziców, tam gdzie jest to konieczne) na e-maila: rekrutacja@zsg2.pl  

od 26 czerwca 2020 r.

do 10 lipca 2020 r.

do godziny 15.00

11. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej                o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zmiana szkół do których kandyduje. od 31 lipca 2020 r.

do 4 sierpnia 2020 r.

do godziny 15.00

12. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.  

(od 31 lipca 2020 r.)

do  4 sierpnia 2020 r.

14. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych  

12 sierpnia 2020 r.

 

15. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie. od 15 czerwca 2020 r.

do 14 sierpnia 2020 r. 

16. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe − także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu **  

 

od 13 sierpnia 

do 18 sierpnia 2020 r.

do godz. 15.00

17. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną

listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

19 sierpnia 2020 r.

do godz. 14.00

18. Poinformowanie przez Dyrektora Szkoły ponadpodstawowej Małopolskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.  

19 sierpnia 2020 r.

19. Opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych . do 20  sierpnia 2020 r.

** W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 25 września 2020

L.p. Rodzaj czynności Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym
20. Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. do 22  sierpnia  2020 r.
21. Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia. do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
22. Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia
23. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

VI. Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 12 sierpnia 2020 r.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej e-mail; rekrutacja@zsg2.pl 

W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) może odbywać się za pomocą stron internetowych tych jednostek.

VII. Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej:

Od 13 do 18 sierpnia 2020 r. w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe chodzi również o zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych.

W przypadku braku możliwości przedłożenia zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat informują o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00. Należy wtedy wskazać przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 25 września 2020 r.

Nieprzedłożenie do 25 września 2020 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych ogłoszone będą 19 sierpnia 2020 r.

Kontakt w sprawie rekrutacji

e-mail rekrutacja@zsg2.pl

Telefon: (12) 656 04 04

 

VIII. INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Gastronomicznych nr 2 im. prof. Odona Bujwida, ul. Zamoyskiego 6, 30-523 Kraków. Z administratorem można skontaktować się poprzez  adres e-mail: zsgnr2@poczta.onet.pl oraz telefonicznie: (12) 656-04-04.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu realizacji usług świadczonych przez naszą placówkę.

Informujemy, że:

 1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie Twojej zgody to masz prawo w dowolnym momencie wycofać udzieloną zgodę, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tejże zgody przed jej wycofaniem.
 2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. W przypadku gdy przepisy prawa nie określają okresu przechowywania dotyczącego konkretnej kategorii spraw – dane będą przechowane przez czas potrzebny do realizacji celu, w którym zostały zebrane.
 3. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 4. Podanie danych osobowych wymaganych przepisami prawa jest warunkiem realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę.
 5. Konsekwencją niepodania danych wymaganych przepisami prawa jest brak możliwości świadczenia przez nas usług.
 6. Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, a w szczególnych przypadkach – na podstawie Twojej zgody albo w związku z wykonywaniem umowy, której jesteś stroną, w związku z art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Kornelia Michalska, e-mail: inspektor4@mjo.krakow.pl

Niniejsza informacja ma charakter ogólny. Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących w związku z tym praw, stanowiąca realizację obowiązku informacyjnego administratora, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO, zostanie Państwu przekazana każdorazowo w związku z załatwieniem konkretnej sprawy.

Pobierz regulamin rekrutacji do ZSG nr 2 REKRUTACJA ZSG NR 2 2020-2021