fbpx

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH W ZSG NR 2. ROK SZKOLNY 2021/2022.

Do pobrania  REGULAMIN REKRUTACJI DO TECHNIKUM GASTRONOMICZNEGO NR 11,  SZKOŁY BRANŻOWEJ 1 STOPNIA NR 10. ROK SZKOLNY 2021_22

Wymagane dokumenty ✔📃

 

 1. Wniosek o przyjęcie do szkoły – składa kandydat w szkole pierwszego wyboru w terminie od 17.05.2021 r. do 21.06.2021 r.
 2. Potwierdzone kopie dokumentów: świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty – niezbędne do przeprowadzenia weryfikacji kryteriów rekrutacyjnych.
 3. Oryginały: świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
 4. Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu wystawione przez lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych.
 5. Orzeczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych
 6. Trzy fotografie – tradycyjny format legitymacyjny (na odwrocie: imię, nazwisko, PESEL).
 7. Dokumenty potwierdzające konieczność uwzględnienia w procesie rekrutacji dodatkowych kryteriów:
  – oświadczenia o wielodzietności rodziny, samotnym wychowywaniu kandydata w rodzinie,
  – objęciu kandydata pieczą zastępczą.
Ważne daty 📣⏰

1. Termin składania wniosków o przyjęcie: od 17.05.2021 r. do 21.06.2021 r.


Data                        Godzina


17 maja (poniedziałek)   10:00 – 12:00


24 maja (poniedziałek) 10:00 – 12:00


25 maja (wtorek)   10:00 – 12:00


27 maja (czwartek)  14:00 – 16:00


1 czerwca (wtorek)  10:00 – 12:00


2 czerwca (środa)  10:00 – 12:00


8 czerwca (wtorek)  10:00 – 12:00


9 czerwca (środa)  10:00 – 12:00


10 czerwca (czwartek)  14:00 – 16:00


11 czerwca (piątek)  10:00 – 12:00


14 czerwca (poniedziałek)   10:00 – 12:00


15 czerwca (wtorek)  10:00 – 12:00


16 czerwca (środa)  10:00 – 12:00


17 czerwca (czwartek)  14:00 – 16:00


18 czerwca (piątek)  10:00 – 12:00


21 czerwca (poniedziałek)  13:00 – 15:00


2. Termin uzupełnienia wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

28.06.2021 r. (poniedziałek) od 10.00 do 13.00,

29.06.2021 r. (wtorek) od 10.00 do 13.00,

14.07.2021 r. (środa) od 13.00 do 15.00.

3. Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do klas pierwszych:
22.07.2021 r. (czwartek) – godz. 12.00

4. Wydawanie kandydatom zakwalifikowanym do klas pierwszych skierowań na badania lekarskie do lekarza medycyny pracy od 17.05.2021 r. do 26.07.2021 r. w godzinach pracy Komisji Rekrutacyjnej.
(zgodnie z art. 134 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia Prawo oświatowe – brak zaświadczenia lekarskiego uniemożliwia przyjęcie kandydata do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej prowadzącej kształcenie zawodowe).

5. Potwierdzenie przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego woli przyjęcia do szkoły poprzez złożenie oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w dniach:
23.07.2021 r. (piątek) od 11.00 do 14.00

30.07.2021 r. (piątek) od 12.00 do 15.00

w podanych terminach należy złożyć wszystkie pozostałe wymagane dokumenty.

6. Ogłoszenie list uczniów przyjętych do szkoły:
02.08.2021 r. (poniedziałek) – godz. 12.00.