Gmina Miejska Kraków – Zespół Szkół Gastronomicznych nr 2 im. prof. Odona Bujwida zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej zsgnr2krakow.pl.

Data publikacji strony internetowej: 16 października 2017 r.
Data ostatniej aktualizacji: 18 października 2023 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych (filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań ZSG nr 2),
  • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF/XLS/DOC nie są w pełni dostępne cyfrowo (zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań ZSG nr 2),
  • część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego (zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań ZSG nr 2),
  • poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego, jednak nadal pracujemy nad dostosowaniem zawartości strony do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • podwyższony kontrast (jasne tło, czarne litery),
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
  • możliwość powiększania elementów na stronie,
  • wyróżnienie odnośników, linków, tytułów,

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 22.09.2020 r. (Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonego pracownika ZSG nr 2).

Skróty klawiaturowe

Na stronach https://zsgnr2krakow.pl można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest:
Pan Andrzej Ptasznik tel.: +48 608 016 640

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej cyfrowo oraz składać żądania zapewnienia dostępności cyfrowej.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Szkoły – ul. Zamoyskiego 6.

Sala gimnastyczna – ul. Sokolska 16 wejście na salę gimnastyczną od ul. Reytana 6. Budynek szkoły i sala gimnastyczna nie spełniają minimalnych wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

W zakresie dostępności architektonicznej:

brak rozwiązań z powodu tego, że budynek został wybudowany w 1892 roku. Wąskie klatki schodowe, brak możliwości zamontowania dodatkowych wind komunikacyjnych, podjazdów.

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

zapewnienie komunikacji ze Szkołą na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami – pracownik schodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub bezpośrednio przez portiera o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową w pomieszczeniu zlokalizowanym przy wejściu do budynku.