fbpx

     Kraków, 01.06.2020 r.

Informacja Dyrektora Szkoły dotycząca wytycznych bezpiecznego przeprowadzania w roku 2020 egzaminu maturalnego (na podstawie wytycznych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego z dnia 15 maja 2020 r.)

Szanowni Maturzyści

1.      Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

2.      Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

3.      Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

4.      Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek itp.

5.      Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających i osób na terenie szkoły.

6.      Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą – butelka ma być mała, plastikowa i przezroczysta.

7.      Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.

9.    Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia powinny w czasie przerwy opuścić budynek szkoły.

10.    Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (conajmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

11.    Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły,  z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających.

12.    Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).

13.     Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

1)       podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie

2)       wychodzi do toalety

3)       kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

14.         Zdający mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku.

15.          Każdy zdający rzeczy osobiste zostawia w swojej szafce. Podczas korzystania z szafek należy zminimalizować możliwość kontaktowania się z innymi osobami i zachować odpowiednie środki bezpieczeństwa (odległość 1,5 m od innych osób, zakrywanie ust i nosa).

Absolwenci zostawiają swoje rzeczy osobiste na parterze w sali nr 3 (klucz do sali będzie dostępny u nauczyciela dyżurującego na parterze szkoły).

16.          Podczas egzaminu zdających obowiązują zasady bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:

1)       zakaz kontaktowania się z innymi zdającymi,

2)       obowiązek zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym,

3)       niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką,

4)       konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających
po zakończonym egzaminie.

17.         Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.

18.         Zdający w dniu egzaminu na poziomie podstawowym (język polski, matematyka, język angielski) będą wpuszczani na teren szkoły dwoma różnymi wejściami:

a)      Wejście główne:

klasa 4a – godzina 8.00

klasa 4b – godzina 8.15

b)      Wejście przez restauracje „Pokusa”

klasa 4c i Absolwenci- godzina 8.00

klasa 4d – godzina 8.10

klasa 4f – godzina 8.20

Ten sam podział klas dotyczy opuszczania budynku szkoły po zakończonym egzaminie.

19.     W przypadku egzaminu z języka polskiego rozszerzonego, matematyki rozszerzonej oraz biologii rozszerzonej zdający wchodzą do szkoły wejściem głównym (egzamin zdaje mało liczna grupa) od godziny 8.00 ( w przypadku egzaminu z języka polskiego rozszerzonego od 13.20).

20.     W przypadku egzaminu z języka angielskiego rozszerzonego:

a)      Wejście główne:

klasa 4a – godzina 13.00

klasa 4b – godzina 13.15

b)      Wejście przez restauracje „Pokusa”

klasa 4c i Absolwenci- godzina 13.00

klasa 4d – godzina 13.10

klasa 4f – godzina 13.20

Ten sam podział klas dotyczy opuszczania budynku szkoły po zakończonym egzaminie.

21.     W przypadku egzaminu z geografii rozszerzonej:

a)      Wejście główne:

klasa 4a – godzina 8.00

klasa 4c – godzina 8.15

b)      Wejście przez restauracje „Pokusa”

klasa 4d – godzina 8.00

klasa 4f – godzina 8.15

Ten sam podział klas dotyczy opuszczania budynku szkoły po zakończonym egzaminie.

22.         Przy wejściu do szkoły oraz na terenie szkoły (przed i po egzaminie) proszę stosować się do wszystkich wskazówek i uwag nauczycieli dyżurujących na korytarzach.

23.         Przy wejściu do szkoły będzie umieszczony płyn do dezynfekcji rąk oraz informacja o obligatoryjnym korzystaniu z niego przez wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły.

24.         Po dezynfekcji rąk zdający mogą skorzystać z szafki, zostawiając w niej wszystkie zbędne rzeczy, a następnie kierują się do sali egzaminacyjnej.

25.         W przypadku egzaminu z języka polskiego, na którym dozwolone jest korzystanie przez  zdających z słownika, obok stolika będzie ustawiony dozownik z płynem dezynfekcyjnym. Zdający muszą pamiętać o konieczności korzystania z niego przed skorzystaniem z danego słownika.

26.         Wrażeniami po egzaminie zdający dzielą się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, należy unikać spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.

27.         Każdy zdający po wejściu do sali egzaminacyjnej okazuje dokument ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość oraz potwierdza swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.

28.         Przewodniczący zespołu nadzorującego egzamin lub jego członek losuje w obecności zdającego numery stolików, przy których będą pracować.

29.         Każdy zdający zajmuje miejsce przy stoliku, którego numer został dla niego wylosowany, a członek zespołu nadzorującego odnotowuje wylosowany numer w wykazie zdających.

30.         W czasie trwania egzaminu maturalnego zdający nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej.
W uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić zdającemu na opuszczenie sali egzaminacyjnej po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się zdającego z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej. Zdający sygnalizuje taką potrzebę przez podniesienie ręki. Po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego na wyjście z sali zdający pozostawia zamknięty arkusz egzaminacyjny na swoim stoliku, a czas jego nieobecności jest odnotowywany w protokole przebiegu egzaminu w sali . Wychodząc z sali egzaminacyjnej oraz poza salą egzaminacyjną, zdający zakrywa usta i nos.

31.         Zdający, który jest chory, może korzystać w czasie trwania części pisemnej egzaminu maturalnego ze sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę, pod warunkiem, że taka konieczność została zgłoszona przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego przed rozpoczęciem egzaminu z danego przedmiotu.

32.         Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

Przypominam, że zdający ma obowiązek:

zgłosić się na egzamin punktualnie wg wyznaczonych godzin;
zgłosić się z dokumentem stwierdzającym tożsamość (z aktualnym zdjęciem);
nie może wnosić do sali egzaminacyjnej żadnych urządzeń telekomunikacyjnych  lub  korzystać z nich w tej sali;
Zdający powinien mieć na egzaminie z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z  czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi);
w trakcie części pisemnej egzaminu zdający może korzystać wyłącznie z materiałów
i przyborów pomocniczych, wymienionych w komunikacie dyrektora CKE o przyborach. Zdający nie może wnosić do sali innych materiałów i przyborów;

Przedmiot Przybory i materiały pomocnicze Zapewnia
Język polski Słownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny,

słownik ukraińsko-polski

Szkoła
Matematyka Linijka, cyrkiel, kalkulator prosty. Zdający
Wybrane wzory matematyczne. Szkoła
Geografia Linijka, kalkulator prosty, lupa. Zdający
Biologia Linijka, kalkulator prosty. Zdający
Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki. Szkoła
 • Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka wody (mała, plastikowa, przezroczysta) powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby przypadkowo nie zalać materiałów egzaminacyjnych;
 • ma obowiązek zakodować swój arkusz egzaminacyjny zgodnie z informacją przekazaną przez przewodniczącego zespołu nadzorującego, sprawdzić poprawność wpisanych przez siebie danych oraz danych na naklejkach przygotowanych przez OKE, zapoznać się z instrukcją na stronie tytułowej arkusza oraz sprawdzić kompletność arkusza;
 • ma obowiązek sprawdzenia poprawności numeru PESEL na naklejkach przygotowanych przez OKE;
 • po otrzymaniu naklejek przygotowanych przez OKE podczas pierwszego egzaminu (z języka polskiego), zdający ma obowiązek przynosić je na każdy egzamin;
 • ma obowiązek pracować samodzielnie, nie zakłócać pracy innym zdającym;
 • egzamin zdającego z danego przedmiotu w części pisemnej może zostać unieważniony, jeżeli zespół nadzorujący stwierdzi:
 • niesamodzielne rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych przez zdającego
 • wniesienie przez zdającego do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego lub materiałów i przyborów niewymienionych w wykazie ogłoszonym przez dyrektora CKE, lub korzystanie przez zdającego w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego, lub niedozwolonych materiałów i przyborów
 • zakłócanie przez zdającego prawidłowego przebiegu egzaminu maturalnego
  w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym.

Harmonogram egzaminów znajduje się na stronie internetowej:

http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/20200520%20E8%20EG%20EM%20Harmonogram%20AKTUALIZACJA.pdf

Komunikat o przyborach i pomocach dydaktycznych:

http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/20190806%20E8%20EG%20EM%20Komunikat%20o%20przyborach.pdf

Andrzej Ptasznik

Dyrektor Szkoły