TECHNIKUM

OFERTA KSZTAŁCENIA dla absolwentów gimnazjów

TECHNIKUM

Nauka w technikum trwa 4 lata. Obejmuje ona zarówno przedmioty ogólne, jak i zawodowe realizowane w systemie modułowym. W trakcie nauki uczeń zdaje egzaminy zawodowe z dwóch kwalifikacji. Pierwszy odbywa się w sesji zimowej (styczeń-luty) klasy trzeciej,   drugi w sesji zimowej klasy czwartej. Po każdym egzaminie uczeń otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie. Po ukończeniu szkoły i zdaniu obydwu kwalifikacji absolwent otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. W trakcie nauki uczeń realizuje program praktyk zawodowych w różnym wymiarze w zależności od zawodu w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu.

Po ukończeniu nauki w technikum uczeń może przystąpić do egzaminu maturalnego, a następnie kontynuować naukę na studiach wyższych, na kierunkach niezależnych od wyuczonego wcześniej zawodu. Ma również możliwość uzupełniania swoich umiejętności na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

Uczeń kończący technikum w ZSG NR 2 może uzyskać dokumenty świadczące o dobrym przygotowaniu do startu w dorosłość:

− Świadectwo ukończenia technikum
− Świadectwo maturalne
− Świadectwo potwierdzające zdanie I kwalifikacji
− Świadectwo potwierdzające zdanie II kwalifikacji
− Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe i suplement do dyplomu
− Certyfikaty potwierdzające umiejętności zdobyte na bezpłatnych kursach realizowanych w ramach Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w Gminie Miejskiej Kraków, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w dotacji bezzwrotnej UE np. kurs barmański, kurs baristyczny, gastronomia po angielsku, kurs karmelarstwa, kurs gastronomiczny, kurs karwing, kurs kelnerski, sommelierski i kurs doradcy wina (międzynarodowy)
− Certyfikat potwierdzający odbycie stażu za granicą realizowanego w ramach projektów UE
− Pozytywna opinia z odbytych praktyk zawodowych.

Dlatego warto wybrać technikum w  Zespół Szkół Gastronomicznych nr 2 im. prof. Odona Bujwida w Krakowie