TECHNIKUM

TECHNIKUM

OFERTA KSZTAŁCENIA dla absolwentów szkół podstawowych.
Nauka w technikum trwa 5 lat. Obejmuje ona zarówno przedmioty ogólne, jak i zawodowe realizowane w systemie modułowym. W trakcie nauki uczeń zdaje egzaminy zawodowe z dwóch kwalifikacji. Pierwszy odbywa się w sesji letniej klasy trzeciej, drugi w sesji letniej klasy czwartej. Po każdym egzaminie uczeń otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie. Po ukończeniu szkoły i zdaniu obydwu kwalifikacji absolwent otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. W trakcie nauki uczeń realizuje program praktyk zawodowych, liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk zawodowych: 8 tygodni (280 godzin). Praktyki zawodowe realizuje w renomowanych restauracjach krakowskich.
Natomiast zajęcia praktyczne odbywają w szkolnej restauracji ,,Pokusa”, gdzie uczniowie gotują dla
konsumentów indywidualnych i wycieczek, organizują przyjęcia okolicznościowe, pokazy i warsztaty
kulinarne, uczestniczą w prestiżowych konkursach. Nasi absolwenci nie mają problemu ze zdobyciem
pracy! Jako jedyna szkoła gastronomiczna w Europie mamy własny produkt – ciasteczka Wyśmienite
wpisane 29.10.2008 r. na Listę Produktów Tradycyjnych.Po ukończeniu nauki w technikum uczeń może przystąpić do egzaminu maturalnego, a następnie kontynuować naukę na studiach wyższych, na kierunkach niezależnych od wyuczonego wcześniej zawodu. Ma również możliwość uzupełniania swoich umiejętności na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

Uczeń kończący technikum w ZSG NR 2 może uzyskać dokumenty świadczące o dobrym przygotowaniu do startu w dorosłość:

− Świadectwo ukończenia technikum
− Świadectwo maturalne
− Świadectwo potwierdzające zdanie I kwalifikacji
− Świadectwo potwierdzające zdanie II kwalifikacji
− Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe i suplement do dyplomu
− Certyfikaty potwierdzające umiejętności zdobyte na bezpłatnych kursach realizowanych w ramach Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w Gminie Miejskiej Kraków, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w dotacji bezzwrotnej UE np. kurs barmański, kurs baristyczny, gastronomia po angielsku, kurs karmelarstwa, kurs gastronomiczny, kurs carwing, kurs kelnerski, sommelierski i kurs doradcy wina (międzynarodowy)
− Certyfikat potwierdzający odbycie stażu realizowanego w ramach projektów UE.


Technik żywienia i usług gastronomicznych ze specjalnością dietetyk

KWALIFIKACJE:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych ze specjalnością DIETETYKA jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

− oceniania jakości żywności oraz jej przechowywania;
− sporządzania i ekspedycji potraw i napojów;
− planowania i oceny żywienia;
− organizowania produkcji gastronomicznej;
− planowania i realizacji usług gastronomicznych.

Uczeń w ramach innowacji:

− pozna elementy dietetyki,

− planowanie diety i pomoc w jej stosowaniu,

− koordynowanie programu żywieniowego,

− dobór odpowiednich składników w określonych dietach,

– nauczy się zasad cateringu dietetycznego,

– pozna reguły zdrowego stylu życia.

Przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym: język angielski, BIOLOGIA/GEOGRAFIA.

W całym cyklu kształcenia uczeń realizuje program praktyk zawodowych w wymiarze 8 tygodni (280 godzin) w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu.

KWALIFIKACJE:

HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań.

HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.

MIEJSCA PRACY:

– restauracje,
− hotele,
– domy wczasowe,
– bary,
– kawiarnie,
– sanatoria,
– instytucje zajmujące się obrotem żywnością,
– stacje sanitarno-epidemiologiczne,
– szpitale,
– instytucje zajmujące się upowszechnianiem wiedzy o żywieniu i żywności.

DIETETYK

Dietetyk jest specjalistą, który posiada wiedzę nie tylko z zakresu żywienia człowieka, ale również biochemii, anatomii, psychologii oraz medycyny. Celem pracy dietetyka jest prowadzenie terapii dietetycznej, zachęcanie do zmiany nawyków żywieniowych, szerzenie wiedzy na temat profilaktyki zdrowotnej oraz wspomaganie leczenia dietetycznego wielu chorób

 

Technik usług kelnerskich

TECHNIK USŁUG KELNERSKICH

W zawodzie technik obsługi kelnerskiej zostały wyodrębnione następujące kwalifikacje:

HGT.01. Wykonywanie usług kelnerskich

HGT.11. Organizacja usług gastronomicznych

CELE KSZTAŁCENIA
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik usług kelnerskich powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji:

1.  W zakresie kwalifikacji HGT.01. Wykonywanie usług kelnerskich:

1)     sporządzania potraw i napojów w części handlowo-usługowej zakładu gastronomicznego;

2)     wykonywania czynności związanych z przyjmowaniem gości;

3)     rozliczania usług kelnerskich.

1.  W zakresie kwalifikacji HGT.11. Organizacja usług gastronomicznych:

1)       planowania i organizowania dodatkowych usług gastronomicznych;

2)       planowania i nadzorowania pracy kelnera;

3)       rozliczania usług gastronomicznych.

Zespół Szkół Gastronomicznych nr 2 prowadząca kształcenie w zawodzie zapewnia pomieszczenia dydaktyczne z wyposażeniem odpowiadającym technologii i technice stosowanej w zawodzie, aby zapewnić osiągnięcie wszystkich efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego oraz umożliwić przygotowanie absolwenta do wykonywania zadań zawodowych.

 


 

OFERTA KSZTAŁCENIA dla absolwentów gimnazjów

TECHNIKUM

Nauka w technikum trwa 4 lata. Obejmuje ona zarówno przedmioty ogólne, jak i zawodowe realizowane w systemie modułowym. W trakcie nauki uczeń zdaje egzaminy zawodowe z dwóch kwalifikacji. Pierwszy odbywa się w sesji zimowej (styczeń-luty) klasy trzeciej,   drugi w sesji zimowej klasy czwartej. Po każdym egzaminie uczeń otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie. Po ukończeniu szkoły i zdaniu obydwu kwalifikacji absolwent otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. W trakcie nauki uczeń realizuje program praktyk zawodowych w różnym wymiarze w zależności od zawodu w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu.

Po ukończeniu nauki w technikum uczeń może przystąpić do egzaminu maturalnego, a następnie kontynuować naukę na studiach wyższych, na kierunkach niezależnych od wyuczonego wcześniej zawodu. Ma również możliwość uzupełniania swoich umiejętności na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

Uczeń kończący technikum w ZSG NR 2 może uzyskać dokumenty świadczące o dobrym przygotowaniu do startu w dorosłość:

− Świadectwo ukończenia technikum
− Świadectwo maturalne
− Świadectwo potwierdzające zdanie I kwalifikacji
− Świadectwo potwierdzające zdanie II kwalifikacji
− Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe i suplement do dyplomu
− Certyfikaty potwierdzające umiejętności zdobyte na bezpłatnych kursach realizowanych w ramach Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w Gminie Miejskiej Kraków, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w dotacji bezzwrotnej UE np. kurs barmański, kurs baristyczny, gastronomia po angielsku, kurs karmelarstwa, kurs gastronomiczny, kurs carwing, kurs kelnerski, sommelierski i kurs doradcy wina (międzynarodowy)
− Certyfikat potwierdzający odbycie stażu realizowanego w ramach projektów UE.


Technik żywienia i usług gastronomicznych

1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) oceniania jakości żywności oraz jej przechowywania;
2) sporządzania i ekspedycji potraw i napojów;
3) planowania i oceny żywienia;
4) organizowania produkcji gastronomicznej;
5) planowania i realizacji usług gastronomicznych.

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych jest niezbędne osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie technik
żywienia i usług gastronomicznych: TG.07. Sporządzanie potraw i napojów i TG.16. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.
W ramach kwalifikacji  TG.07. Sporządzanie potraw i napojów uczeń będzie umiał:
1. Przechowywanie żywności
Uczeń:
1) ocenia żywność pod względem towaroznawczym;
2) klasyfikuje żywność w zależności od trwałości, pochodzenia, wartości odżywczej i przydatności kulinarnej;
3) przestrzega zasad oceny jakościowej żywności;
4) dobiera warunki do przechowywania żywności;
5) rozpoznaje zmiany zachodzące w przechowywanej żywności;
6) rozróżnia systemy zapewniania bezpieczeństwa zdrowotnego żywności;
7) dobiera metody utrwalania żywności;
8) rozróżnia urządzenia stanowiące wyposażenie pomieszczeń magazynowych;
9) użytkuje urządzenia do przechowywania żywności.
2. Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów
Uczeń:
1) określa rolę funkcjonalnego układu pomieszczeń w organizacji pracy zakładu
gastronomicznego;
2) rozróżnia i przestrzega procedur zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego
żywności;
3) stosuje receptury gastronomiczne;
4) rozróżnia metody i techniki sporządzania potraw i napojów;
5) dobiera surowce do sporządzania potraw i napojów;
6) sporządza półprodukty oraz potrawy i napoje;
7) przestrzega zasad racjonalnej gospodarki żywnością;
8) rozpoznaje zmiany zachodzące w żywności podczas sporządzania potraw
i napojów;
9) rozróżnia sprzęt i urządzenia do sporządzania i ekspedycji potraw i napojów;
10) użytkuje sprzęt i urządzenia do sporządzania i ekspedycji potraw i napojów;
11) ocenia organoleptycznie żywność;
12) dobiera zastawę stołową do ekspedycji potraw i napojów;
13) porcjuje, dekoruje i wydaje potrawy i napoje;
14) monitoruje krytyczne punkty kontroli w procesach produkcji oraz podejmuje
działania korygujące zgodnie z Zasadami Dobrej Praktyki Higienicznej GHP
(ang. Good Hygiene Practice), Dobrej Praktyki Produkcyjnej GMP (ang. Good
Manufacturing Practice) i systemem HACCP (ang. Hazard Analysis and
Critical Control Point).
TG.16. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
1. Planowanie i ocena żywienia
Uczeń:
1) klasyfikuje składniki pokarmowe oraz określa ich źródła;
2) wyjaśnia wpływ składników pokarmowych na funkcjonowanie organizmu
człowieka;
3) charakteryzuje przemiany składników pokarmowych w organizmie człowieka;
4) przestrzega norm i zasad planowania żywienia;
5) planuje posiłki oraz układa jadłospisy;
6) przestrzega zasad zamienności produktów;
7) oblicza wartość energetyczną i odżywczą potraw;
8) stosuje metody oceny sposobów żywienia;
9) ocenia jadłospisy i podejmuje działania korygujące, przestrzegając zasad
racjonalnego żywienia;
10) korzysta ze specjalistycznych programów komputerowych do planowania,
rozliczania i oceny żywienia;
11) rozróżnia alternatywne sposoby żywienia;
12) rozróżnia zagrożenia zdrowotne wynikające z nieracjonalnego żywienia;

13) określa rolę instytucji zajmujących się problematyką żywienia.
2. Organizowanie produkcji gastronomicznej
Uczeń:
1) przestrzega zasad planowania produkcji potraw i napojów;
2) planuje produkcję potraw i napojów;
3) kontroluje procesy produkcji potraw i napojów;
4) ocenia jakość sporządzonych potraw i napojów;
5) rozróżnia rodzaje kart menu;
6) opracowuje karty menu zawierające informacje dotyczące wartości odżywczej
potraw;
7) oblicza zapotrzebowanie na surowce i półprodukty;
8) sporządza kalkulację cen potraw i napojów;
9) opracowuje receptury gastronomiczne;
10) korzysta ze specjalistycznych programów komputerowych do planowania
i rozliczania produkcji gastronomicznej.
3. Planowanie i wykonywanie usług gastronomicznych
Uczeń:
1) klasyfikuje usługi gastronomiczne;
2) przygotowuje oferty usług gastronomicznych;
3) planuje działania związane z promocją usług gastronomicznych;
4) kalkuluje koszty usług gastronomicznych;
5) prowadzi sprzedaż usług gastronomicznych;
6) planuje usługi gastronomiczne;
7) dobiera metody i techniki obsługi do rodzaju usług gastronomicznych;
8) przygotowuje miejsca wykonania usług gastronomicznych;
9) dobiera zastawę i bieliznę stołową;
10) dobiera urządzenia i sprzęt do wykonania usług gastronomicznych;
11) użytkuje sprzęt i urządzenia do wykonania usług gastronomicznych;
12) wykonuje czynności porządkowe, rozlicza sprzęt, zastawę i bieliznę stołową
po wykonaniu usług gastronomicznych;
13) korzysta ze specjalistycznych programów komputerowych do planowania
i rozliczania kosztów usług gastronomicznych.


Dlatego warto wybrać technikum w  Zespół Szkół Gastronomicznych nr 2 im. prof. Odona Bujwida w Krakowie