Kwestionariusz

Kwestionariusz kandydata do klasy I szkoły ponadgimnazjalnej w roku szkolnym 2018/19 na potrzeby elektronicznej rekrutacji. KWESTIONARIUSZ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI

 

Dane osobowe ucznia

PESEL

Nazwisko                                            Imię                                  Drugie imię

Data urodzenia                                  Miejsce urodzenia

 

Adres zameldowania (kod,miejsc.,nr domu,mieszk.)

 

Adres zamieszkania (kod,miejsc.,nr domu,mieszk)
Województwo Powiat Gmina

 

                                                  Dane matki

Nazwisko Imię Tel kontaktowy

 

Adres zameldowania (kod,miejsc.,nr domu,mieszk.)

 

Adres zamieszkania (kod,miejsc.,nr domu,mieszk.)
Województwo Powiat Gmina

 

                                                  Dane ojca

Nazwisko Imię Tel kontaktowy

 

Adres zameldowania (kod,miejsc.,nr domu,mieszk.)

 

Adres zamieszkania (kod,miejsc.,nr domu,mieszk.)
Województwo Powiat Gmina

 

                                                Dane opiekuna prawnego

Nazwisko Imię Tel kontaktowy

 

Adres zameldowania (kod,miejsc.,nr domu,mieszk.)

 

Adres zamieszkania (kod,miejsc.,nr domu,mieszk.)
Województwo Powiat Gmina

 

     Ukończona szkoła gimnazjalna

Miejscowość

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zespół Szkół Gastronomicznych nr 2 danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji  do szkoły ponadgimnazjalnej.

 

…………………………………………….                                                                                         ……………………………………

                        (podpis kandydata)                                                                               (podpis rodziców / opiekunów prawnych)

 

Kwestionariusz – pobierz