Postępowanie rekrutacyjne

Postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych, techników i branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków odbędzie się z wykorzystaniem informatycznego systemu rekrutacyjnego Omikron, dostęp do którego będzie możliwy od 23 kwietnia br. od godz. 8.00 pod adresem internetowym: https://krakow.e-omikron.pl

Kandydaci będący absolwentami szkół objętych informatycznym systemem rekrutacyjnym będą logować się do sytemu z wykorzystaniem numeru PESEL oraz hasła dostępowego, które otrzymują w swoich szkołach.

Kandydaci ze szkół nieobjętych informatycznym systemem rekrutacyjnym będą logować się do sytemu korzystając jedynie z numeru PESEL.

Na stronach systemu rekrutacyjnego: https://krakow.e-omikron.pl można zapoznać się z ofertą szkół i wypełnić Wniosek o przyjęcie, który należy wydrukować, podpisać i złożyć w szkole pierwszego wyboru. Możliwe jest też odręczne wypełnienie Wniosku o przyjęcie, który po podpisaniu należy  dostarczyć do sekretariatu szkoły pierwszego wyboru. Formularz wniosku można pobrać ze strony systemu rekrutacyjnego lub uzyskać w sekretariatach szkół objętych informatycznym systemem rekrutacyjnym, w tym szkołach pierwszego wyboru.

Komisja rekrutacyjna w szkole pierwszego wyboru weryfikuje złożony wniosek oraz dołączone do niego dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów dodatkowych, następnie dane wprowadzane są do systemu lub potwierdzane są dane wprowadzone już do systemu elektronicznej rekrutacji.

Zachęcamy kandydatów oraz rodziców/opiekunów prawnych do wypełniania Wniosku o przyjęcie w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu rekrutacyjnego Omikron (https://krakow.e-omikron.pl). Umożliwi to śledzenie kolejnych etapów procesu rekrutacji oraz niezwłoczne otrzymanie informacji o wynikach rekrutacji.

Kandydaci, którzy nie zostali przyjęci do wybranych szkół w postępowaniu rekrutacyjnym  mogą uczestniczyć w postępowaniu uzupełniającym, organizowanym przez dyrektorów poszczególnych szkół, w których pozostaną wolne miejsca.

 

Więcej informacji

https://portaledukacyjny.krakow.pl/196474,artykul,rekrutacja_do_szkol_ponadpodstawowychych.html